Hyppää sisältöön

Frågor och svar om äktenskapssynen i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

 

Den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft 2017. Får en präst viga par av samma kön till äktenskap?

Enligt kyrkans rådande praxis får de inte göra det. Bara borgerlig vigsel är möjligt.

Det finns flera präster inom evangelisk-lutherska kyrkan som ändå har vigt par av samma kön. Det har också anförts besvär mot samkönade vigslar i kyrkan. Stiften har reagerat olika på besvären. Till exempel i Helsingfors stift har man beslutat att det inte blir följder för präster som viger par av samma kön.

Varför får en präst inte viga par av samma kön?

Den vigselrätt som statsmakten beviljat prästerna ändar inte då nya äktenskapslagen träder ikraft. Kyrkan har däremot möjlighet att själv besluta om villkoren för kyrklig vigsel till äktenskap. Som anställda i kyrkan måste prästerna förutom lagen följa kyrkans egna beslut.

Fastän äktenskapslagen ändrar har inte kyrkans äktenskapssyn ändrat. Det har inte fattats några beslut om nya villkor för kyrklig vigsel till äktenskap. Kyrklig vigsel gäller fortsättningsvis endast äktenskap mellan en man och en kvinna.

Kan man i församlingen göra hindersprövning för par av samma kön?

Ja, man kan och måste också göra hindersprövning. Då äktenskapslagen trätt i kraft ska församlingarna göra hindersprövning för såväl par av olika som par av samma kön. Också i annan verksamhet i kyrkan jämställs ett äktenskap mellan samma kön med andra äktenskap som ingåtts genom borgerlig vigsel.

Vem kan bestämma om kyrkans äktenskapssyn?

Kyrkomötet, kyrkans högsta beslutsfattande organ, besluter om ändringar i vigselpraxisen.

Framställningar till kyrkomötet kan göras av biskopsmötet, kyrkostyrelsen, stiftsfullmäktige och kyrkomötesombuden själva. Senast i maj 2018 behandlade kyrkomötet ett initiativ om utvidgning av kyrkans äktenskapssyn men eftersom en ändring av äktenskapssynen kräver 3/4 majoritet fick förslaget inte tillräcklig stöd i kyrkomötet utan förföll.

När skulle kyrkans syn på äktenskapet kunna ändra?

Det här kan ingen ge ett säkert svar på. Många hoppas på en snabb förändring medan andra anser att man inte ska ändra på kyrkans äktenskapssyn så att den blir samma som samhällets uppfattning om äktenskapet.

Ett allmänt antagande är att det kan dröja flera år att ändra på kyrkans äktenskapssyn. Frågor som rör vigsel kräver två behandlingar i kyrkomötet och måste stödjas av trefjärdedelar av kyrkomötesombuden för att godkännas. Styrkeförhållandena i det kyrkomöte som valdes i senaste val är sådana att man bedömer att ett förslag till ändring inte får tillräckligt starkt stöd.

Utgående från ett kyrkomötesinitiativ som väcktes våren 2016 har biskopsmötet bett professor emerita Eila Helander göra en utredning om vilka alternativ kyrkan har i äktenskapsfrågan. Utredningen ska granska vilka följder olika alternativ skulle ha för kyrkan och ska bli klar senast 31.10.2017. Biskopsmötet förväntas godkänna utredningen senast vid sin session i februari 2018. Då skulle kyrkomötet kunna ta itu med frågan i maj 2018.

Vad har det för följder om en präst viger ett par av samma kön till äktenskap?

Vigseln är giltig. Domkapitlet i det stift där prästen arbetar bedömer om eventuella följder för den präst som förrättat vigseln.

Bryter kyrkan mot lagen då den inte viger par av samma kön?

Enligt den juridiska utredning som kyrkostyrelsen gjort anser inte experterna att Finlands lag förutsätter att kyrkan skulle ändra sin äktenskapssyn och sin vigselpraxis. Det skulle däremot vara bra om lagstiftningen och kyrkans egna bestämmelser med tiden skulle bli så enhetliga som möjligt.

I det medborgarinitiativ som syftade till att ändra äktenskapslagen och då lagutskottets betänkande behandlades i riksdagen betonades det att lagändringen inte ingriper i kyrkornas eller de religiösa samfundens rätt att förrätta vigsel och själva bestämma om villkoren och formerna för det.

Varför kan frågan upplevas förvirrande i offentligheten?

Kyrkans nuvarande äktenskapssyn är att man inte kan viga par av samma kön till kyrkligt äktenskap. Kyrkans medlemmar, präster och biskopar har olika uppfattningar om i vilken riktning kyrkan ska gå i äktenskapsfrågan. En del vill ändra på kyrkans äktenskapssyn, andra vill att den förblir som den är nu.

Äktenskapsfrågan lyfter bland lutherska kristna fram olika tolkningar av Bibeln och olika uppfattningar om till exempel människan och Gud. Frågan kan också vara förknippad med starka känslor.

Det kan också vara förvirrande med kyrkans invecklade organisations- och beslutsfattandestruktur. Alla är nödvändigtvis inte medvetna om hur det kyrkliga beslutsfattandet i en fråga framskrider. Det kan finnas förväntningar på ett beslutsfattandeorgan till exempel fastän det inte har befogenhet att fatta beslut i en fråga.

Hur betjänar kyrkan äkta par av samma kön?

En präst eller en annan församlingsanställd kan be för och med dem som ingått borgerligt äktenskap på en överenskommen plats. Stiften har gett egna anvisningar om det och församlingarna har fattat beslut om var och hur man i den egna församlingen deltar i festen med dem som ingått äktenskap.

I övrigt jämställs ett äktenskap som ingåtts av ett par av samma kön med andra äktenskap som förrättats med borgerlig vigsel. Församlingen besluter om kyrkorummets användning och uthyrning av församlingens lokaliteter för fester. På begäran kan man be för ett borgerligt äktenskap också i högmässan om det hör till den lokala traditionen.

Kyrkans äktenskapssyn uttrycker kyrkans syn på att det kristna äktenskapet är ett äktenskap mellan en man och en kvinna, den är inte ett ställningstagande om sexuell läggning eller parförhållanden. Människor som hör till sexual- och könsminoriteter är vanliga församlingsmedlemmar bland andra.