Hyppää sisältöön

Påverkansgrupper för unga

I november 2019 beslöt kyrkomötet om ett tillägg till kyrkoordningen som innebär att alla församlingar bör inrätta påverkansgrupper för unga. På den här sidan hittar du information om vad en påverkansgrupp innebär och vad du som vuxen och förtroendevald i församlingen kan göra.

"Församlingen ska i syfte att garantera de ungas möjligheter till delaktighet och inflytande inrätta en påverkansgrupp för unga och se till att gruppen har verksamhetsförutsättningar. Påverkansgruppen kan vara gemensam för flera församlingar. Påverkansgruppen har i uppgift att påverka beredningen av ärenden och beslutsfattandet samt att delta i planeringen och genomförandet av församlingens verksamhet. De som väljs till påverkansgruppen ska vara konfirmerade, under 29 år och medlemmar av församlingen."

När den nya kyrkolagen och -ordningen träder i kraft kommer ovanstående text om påverkansgrupper för unga att ha lagts till i KO 10:4.

 

Logo för påverkansgrupper.

 

Församlingarna behöver starta påverkansgrupper för unga. Det viktiga är målet och meningen med gruppen, att den har konkreta möjligheter att påverka verksamheten och beslutsfattandet i församlingen. Hur grupperna ser ut och agerar är upp till varje enskild församling att bestämma. Påverkansgruppen kan också vara gemensam för en samfällighet eller ett prosteri. Om det på annat sätt finns ett naturligt samarbete mellan enskilda församlingar är det också möjligt att ha gemensamma grupper. Huvudsaken är att man garanterar att de ungas röst hörs och de har en konkret möjlighet att påverka.

Medlemmarna i påverkansgrupperna ska vara konfirmerade medlemmar av församlingen och under 29 år. Hur medlemmarna rekryteras och väljs till grupperna får församlingen själv bestämma.

När man ska starta en påverkansgrupp är det av yttersta vikt att genast från början involvera de unga. På NAVI:s hemsidor finns material för att genomföra möten tillsammans med de unga. På finska finns en egen hemsida med information och material för arbetet med påverkansgrupperna, Nuorten ääni kirkossa. Länkar till både NAVI:s hemsidor och Nuorten ääni kirkossa hittas i den högra balken.

Mer information, material, stöd, tips och handledning fås på svenska av Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor på KCSA.

YouTube-video
Redigerad