Hyppää sisältöön

Genomförandeplan för barnstrategin i kyrkan

Den nationella barnstrategin som publicerades våren 2021 omfattar alla under 18 år. Kyrkan har deltagit i beredningen av barnstrategin och ansluter till samma mål som de nationella. Målen är att bygga en kyrka som respekterar barnets rättigheter och en barn- och familjevänlig kyrka. Det har även setts viktigt att kyrkan utvecklar sin egen verksamhet så att den utgår från barnets behov och tar familjerna i beaktande. Därför har handlingsplanen för barnstrategin gjorts. Den godkändes av Kyrkostyrelsens Plenum i november 2022.

Pärmbild, barn som håller i skyltar med text på

Genom att genomföra den nationella barnstrategin i kyrkan bygger vi en barn- och familjevänlig kyrka, där alla tryggt kan reflektera över frågor om tro och liv och få stöd för att växa som människa. Barnen, de unga och familjerna uppmuntras att leva ut sin tro i vardagen. Då förverkligas andan och syftet med positiv religionsfrihet. I samarbete med olika aktörer är vi i kyrkan särskilt noga med att se till att barns och ungas rätt till trygg tro och andlighet förverkligas i olika verksamhetsmiljöer. Bakgrunden till principerna är de förpliktelser avseende grundläggande och mänskliga rättigheter som strategin bygger på samt kyrkans egna strategier och centrala dokument.

De åtgärder som kyrkan vidtar i anslutning till barnstrategin kompletterar och stöder det omfattande arbete för främjande av barnets rättigheter som redan görs inom kyrkan såsom Barnkonsekvensanalys, unga påverkansgrupper, Ungdomens Kyrkodagar. Handlingsplanen består av 50 åtgärder som många i församlingen, samarbetsnätverk och utbildningsanordnare förverkligar. Jesus ställde på ett konkret sätt barnet i centrum som förebild för de vuxna. Genom att lägga armen om barnen visade han att det mest centrala i relationen mellan barnet och den vuxna är att barnet innesluts i omsorg och kärlek. En kyrka och ett samhälle som ställer barnet i centrum beaktar företrädet för barnets bästa och möjliggör en trygg och balanserad uppväxt.

Vad behöver vår kyrka göra för att barnen och de unga ska stå i centrum för verksamheten? Frågan diskuterades vid kyrkomötet i augusti 2021, och beredningen har gjorts under samordning av Kyrkostyrelsen. Genomförandeplanen har utarbetats i samarbete mellan kyrkliga aktörer och församlingsanställda. Planen är i kraft under samma tid som kyrkans strategi, alltså t.o.m. 2026.

Redigerad