Hyppää sisältöön

Själavård i församlingen

I församlingen ges själavård både av anställda som kyrkan utbildat för uppgiften och av frivilliga församlingsmedlemmar. Själavården kan vara både enskilt stöd och stöd som ges i grupp.

Själavård kan också förverkligas i form av hembesök och andra besök hos personer. Även stöd till sörjande är själavård – både personliga möten och sorgegrupper. Själavårdarna deltar i verksamheten kring stöd i kris. Många kyrkligt anställda har utbildning i arbetshandledning och ger arbetshandledning enskilt och i grupp.

Hembesök och andra besök hos personer

Många lider av stor ensamhet i dag. Därför gör församlingens anställda hembesök. Det är bra att reservera tid för hembesöket: en gemensam kaffestund är dagens höjdpunkt för många ensamboende. Under andra besök hos personer kan man om klienten så önskar till exempel sjunga en bekant psalm eller läsa en bibeltext.

Sorgegrupper

I många församlingar ordnas sorgegrupper för personer som har förlorat en närstående. Deltagarens upplevelse av kamratstöd stöds bäst när personer som upplevt en liknande förlust samlas i samma grupp. Det är bra att samla till exempel anhöriga till personer som begått självmord i egen grupp. I en del församlingar ordnas också sorgegrupper för barn och unga. Sorgegrupperna kan genomföras i samarbete med olika organisationer.

Stöd till anhöriga

Långtidssjuka, personer som får närståendevård och rehabiliteringsklienter inom mentalvården sköts ofta av sina anhöriga i hemmet. Församlingen kan hjälpa de anhöriga att orka genom att ordna rekreationsverksamhet, utfärder eller läger. 

Arbetshandledning och utbildning

Många kyrkligt anställda har färdighet att arbeta som arbetshandledare. På så sätt kan de stödja personalen i öppenvården, till exempel anställda som sköter minnessjuka. Präster och diakoniarbetare kan ordna utbildningsdagar för vårdpersonalen. Teman som ofta önskas är stöd till personer med mentala problem, vård i livets slutskede och att möta en döende.

Katastrofarbete

På många orter deltar församlingens anställda i verksamheten som gäller stöd i kris. Stöd i kris betyder att ge psykiska första hjälpen efter en olycka. Det är också konkret hjälp och stöd.

asiantuntija
Verksamhetsavdelningen
Diakoni och själavård
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad