Hyppää sisältöön

Sairaalasielunhoidon tilastot vuosina 2018-2021

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä sairaalasielunhoito toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Se on osa psykososiaalista tukea. Sairaalasielunhoitoa voidaan kutsua vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi. Työalan periaatteiden mukaisesti sairaalasielunhoidossa pyritään ihmisen auttamiseen ja tukemiseen elämän muutostilanteissa, vakavassa sairastumisessa ja kuoleman läheisyydessä. Tavoitteena on tukea ihmistä oman elämän syvempään ymmärtämiseen ja merkityksellisyyden löytämiseen. Sairaalapappi on myös työpaikkapappi. Hän tukee henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa tilanteissa.

Kelpoisuusehtona sairaalapapin virkaan on teologian maisterin tutkinto, johon sisältyvät piispainkokouksen määrittelemät opinnot sekä pappisvihkimys. Valintakriteereinä ovat lisäksi soveltuvuus tehtävään (psykologinen soveltuvuusarviointi) sekä sairaalasielunhoidon erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Sairaalapappi työskentelee terveydenhuollon tai sosiaalihuollon yksikössä: sairaalassa, kotisairaalassa, kotisairaanhoidossa, palveluasumisen yksiköissä ja avohoidossa.

Poimintoja Kirkon sairaalasielunhoidon tilastoista vuosina 2020 ja 2021

 

Kirkon sairaalasielunhoitotyössä tapahtui vuosien 2020 ja 2021 välillä merkittäviä määrällisiä muutoksia yksilön kohtaamisten, avioliittoon vihkimisten tai avioliiton siunaamisten, sekä ryhmiin osallistuneiden henkilöiden ja ryhmäkertojen määrissä. Kaikkien toimintojen määrät laskivat. Sen sijaan päivystysvuorokausien määrät kasvoivat vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna.  

Vuonna 2020 sairaalapapit kirjasivat 55 344 yksilön kohtaamista, mutta vuonna 2021 yksilön kohtaamisia oli reilu kymmenentuhatta vähemmän, 43 551 kohtaamista.  Verrattaessa pidemmän aikavälin tilastointiin, vuoden 2021 kohtaamismäärä oli huomattavan alhainen. Vuonna 2017 yksilökohtaamisia oli 54 570, vuonna 2018 yksilön kohtaamisia oli 56 335 ja vuonna 2019 yksilön kohtaamisia oli lähes 60 000, 58 242 kohtaamista. Koronaepidemian vaikutus näkyy tilastoluvuissa selvästi. Osa kohtaamisista siirtyi tapahtuvaksi puhelimitse tai verkossa. Puhelimitse tavattiin yhteensä 9 338 henkilöä ja verkossa tavattiin 8 475 henkilöä.  

Vuosina 2020 ja 2021 kohtaamisista suurin osa tapahtui potilaiden tai asiakkaiden kanssa. Vuonna 2020 sairaalapapit kohtasivat 28 980 potilasta tai asiakasta, 10 538 potilaan läheistä tai perheenjäsentä ja 11 999 terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Vuonna 2021 kohtaamisia potilaiden tai asiakkaiden kanssa oli 23 956, läheisten tai perheenjäsenten kanssa 7032 ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvien kanssa 9074 kertaa.  

Vuonna 2020 sairaalapapit kohtasivat muita kuin mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä 2771 kertaa. Vuonna 2021 muita kohtaamisia oli 9251. Vuosien 2020 ja 2021 välillä kohtaamisten syissä ei ollut merkittäviä eroja. Yleisimmät teemat sairaalapapin kohtaamisissa oli terveys ja sairaus, elämänkriisit, kuolema ja suru, ihmissuhteet, hengelliset asiat, elämänmerkitys ja usko. Vuonna 2020 terveys ja sairaus oli kohtaamisen syynä 16 939 kertaa, vuonna 2021 se oli kohtaamisen syynä 17 031 kertaa. Elämänkriisit, kuolema tai suru olivat kohtaamisen syynä 9290 kertaa vuonna 2020, vuonna 2021 ne olivat kohtaamisen syynä 12 840 kertaa.  Ihmissuhteet olivat kohtaamisen syynä 7949 kertaa vuonna 2020 ja 8358 kertaa vuonna 2021. Hengelliset asiat, elämänmerkitys ja usko olivat kohtaamisen syynä 10 583 kertaa vuonna 2020, vuotta myöhemmin (2021) 10 378 kertaa. Vuonna 2020 tilastoitiin erikseen sairauden aiheuttama kriisi, joka oli silloin kohtaamisen syynä 10 388 kertaa. Vuonna 2021 puolestaan tilastoitiin erikseen elämän taitekohdasta keskustelu. Se oli keskustelun aiheena 6 212 kertaa.  

Vuonna 2020 sairaalapapit toimittivat 53 avioliittoon vihkimistä tai siunaamista. Vuonna 2021 määrä lähes puolittui ja sairaalapapit toimittivat yhteensä 28 avioliittoon siunaamista tai vihkimistä. Sairaalapappien toimittamien hautaan siunaamisten määrässä ei ollut suuria eroja vuosien 2020 ja 2021 välillä. Vuonna 2020 sairaalapapit toimittivat 860 hautaan siunaamista ja vuotta myöhemmin 803 hautaan siunaamista.   

Koronaepidemia minimoi myös potilaiden ja asukkaiden mahdollisuudet osallistua ryhmätoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Vuonna 2020 sairaalapappien ohjaamat ryhmät kokoontuivat yhteensä 1489 kertaa. Vuonna 2021 ryhmäkokoontumisia oli vain 721.  Vuonna 2020 sairaalapappien ohjaamiin ryhmiin osallistui yhteensä 10 329 henkilöä. Vuonna 2021 ryhmiin osallistuneita oli puolet vähemmän, eli 4928 henkilöä.  

Koronaepidemia myös lisäsi joidenkin toimintojen määrää. Työnohjausten määrät lähes kolminkertaistuivat vuosien 2020 ja 2021 välillä. Vuonna 2020 sairaalapapit pitivät yksilö- ja ryhmätyönohjauksia terveydenhuollon tai seurakuntien henkilökunnalle tai muille yhteensä 3397 kertaa. Koulutuksia vapaaehtoisille sairaalapapit pitivät 58 kertaa. Vuonna 2021 yksilö- ja ryhmätyönohjauksia tai vapaaehtoisten ohjauksia oli yhteensä 9829. Tilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että koronaepidemia lisäsi hoitohenkilökunnan tuen tarvetta ja sairaalapapit vastasivat siihen toimimalla työnohjaajina. Toimintavuonna 2021 sairaalapappien päivystysvuorokausien määrä kasvoi. Vuonna 2020 sairaalapapit päivystivät 4992 vuorokautta ja vuonna 2021 päivystysvuorokausia oli 5440. Vuonna 2021 jumalanpalvelustoiminta lisääntyi. Sairaalapapit toimittivat 44 messua, 121 viikkomessua ja 20 sanajumalanpalvelusta. Vuonna 2021 sairaalapapit toimittivat yhteensä 180 messua tai jumalanpalvelusta. Vuonna 2020 sairaalapappien toimittamia messuja oli lähes yhtä monta, 37, mutta viikkomessuja sairaalapapit toimittivat vain 50 kertaa ja sanajumalanpalveluksia 37 kertaa. Tilastojen perusteella voidaan arvioida, että sairaalapappien työ painottui potilaan hoitotyön ja hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseen. Myös päivystysluonteinen työ lisääntyi, mikä kertonee akuuttien kriisitilanteiden kasvusta sairaalapappien työssä. Vuosien 2020 ja 2021 toimintatilastojen pohjalta tehty tiivistelmä esitetään taulukossa 1. (Taulukko 1 Otteita Kirkon sairaalasielunhoidon toiminnasta vuosina 2020 ja 2021). 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2019 sairaalapapit kohtasivat 33 794 potilasta, 11 808 potilaiden läheistä ja 9 423 henkilökunnan jäsentä. Muita kohtaamisia oli yhteensä 2 255. Vuosina 2018 ja 2019 yleisimmät syyt sairaalapapin tapaamisen olivat terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset. Vuonna 2018 ne olivat syynä tapaamiseen 19 597 kertaa. Vuonna 2019 terveyteen ja sairauteen liittyvät teemat olivat tapaamisen syynä 16 574 kertaa. Vuonna 2018 elämänkriisit ja suru olivat syynä tapaamiseen 12 900 kertaa, ja vuonna 2019 ne olivat syynä tapaamiseen 10 111 kertaa. Sairauden aiheuttama kriisi oli syynä tapaamiseen 11 508 kertaa vuonna 2018, ja 9 933 kertaa vuonna 2019. Vuonna 2018 ihmissuhteet olivat tapaamisen syynä 9 468 kertaa, vuonna 2019 ne olivat tapaamisen syynä 8 654 kertaa.

Vuonna 2018 sairaalapapit päivystivät arkisin 3 164 vuorokautta ja viikonloppuisin 1 289 vuorokautta. Vuonna 2019 päivystysvuorokausia oli arkisin 3 773 ja viikonloppuisin 1 397 vuorokautta. Hartaushetkiä sairaalapapit pitivät 1 821 kertaa vuonna 2018. Vuonna 2019 he pitivät hartauksia 1 924 kertaa. Yksityisiä ehtoollisia sairaalapapit toimittivat 1 391 kertaa vuonna 2018. Vuonna 2019 yksityisiä ehtoollisia toimitettiin enemmän, 1 502 kertaa.

 

Vuosien 2018 ja 2021 välillä sairaalapappien virkoja on vähennetty.

 

 

.

 

 

 

Päivitetty