Hyppää sisältöön

Yhteistyö on nykyaikaa

Kumppanuudesta on tullut keskeinen käsite kirkon kansainvälistä vastuuta koskevassa keskustelussa. Enää osaamisen ja voimavarojen ei ajatella olevan vain yhdellä taholla. Siksi aidon ja tasavertaisen kumppanuuden periaate ohjaa toimintaa. "”Yksikään kirkko ei ole niin köyhä, ettei sillä olisi jotain annettavaa toisille. Eikä yksikään kirkko ole niin rikas, ettei se voisi oppia muilta.” (piispa Josiah Kibira, 1925–1988, Tansanian evankelis-luterilainen kirkko)

Kirkon kansainvälisyys toteutuu parhaimmillaan tasavertaisena kumppanuutena.

Seurakunta etsii omalla alueellaan yhteyttä paikallisiin toimijoihin.

Kirkko on verkostoitunut kansainvälisesti kirkkoliittojen ja yksittäisten sopimusten avulla.

Kirkon järjestöt toimivat ensisijaisesti kumppanuuskirkkojen ja -järjestöjen kanssa.

Kirkon lähetystyön keskus koordinoi ja ohjaa

Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) ja kirkon lähetystyön toimikunnan tehtävänä on ohjata, kehittää ja koordinoida kirkon ja seurakuntien lähetystyötä, edistää lähetysjärjestöjen yhteistä toimintaa ja huolehtia kirkon lähetystyön yhteisestä kasvatus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta. 

Kansainvälistä kumppanuutta

Kumppanuudesta on tullut keskeinen käsite kirkon kansainvälistä vastuuta koskevassa keskustelussa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyökumppaneita ovat luterilaiset kirkot eri puolilla maailmaa sekä paikalliset ja kansainväliset järjestöt.

Kirkkojen tilanne vaihtelee. Jotkut kirkot kasvavat voimakkaasti, toiset ovat hitaasti kasvavia vähemmistökirkkoja. Osalla on takanaan vuosisatainen historia, jotkut ovat vasta järjestäytymässä itsenäisinä kirkkoina. Useimmat ovat Luterilaisen maailmanliiton jäseniä.

Kirkon sopimusjärjestöt sitoutuvat noudattamaan kirkon lähetysstrategiaa ja sen toimintaperiaatteita.

Vuorovaikutus Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kirkkojen kanssa voi vahvistaa oman kirkkomme missionaarisuutta. Kasvavien kirkkojen kokemukset seurakuntien jumalanpalveluselämän järjestämisestä, ulospäin suuntautuvasta työstä ja seurakuntalaisten valmennuksen järjestelyistä voivat innostaa suomalaisia seurakuntia.

 

Paikallisten kirkkojen kumppanina 

Evankeliumin julistaminen koko ihmiskunnalle on kristittyjen yhteinen haaste ja tehtävä. Kirkon lähetysstrategian mukaan siellä missä on järjestäytyneitä kirkkoja, vastuu mission toteuttamisesta on niillä ja ulkomaiset kirkot ja järjestöt toimivat niiden yhteistyökumppaneina.

Kirkkojen läheisyydessä saattaa elää suuria kansanryhmiä, joiden keskuudessa ei ole vielä julistettu evankeliumia. Näiden tavoittamisessa kirkot voivat tarvita ulkomaisia kumppaneita.

Kumppanuutta vaikeuksien keskellä 

Maailmassa on alueita, joissa ei ole järjestäytyneitä kirkkoja tai joissa kristityt elävät monenlaisten rajoitusten alaisina. Painostuksen ja vainon alaisina eläviä kristittyjä tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Työn suunnittelussa otetaan huomioon, että vaikeuksien keskellä elävien kristittyjen asemaa ei vaaranneta.

Joissakin tilanteissa päämääränä voi olla uuden paikallisen kirkon syntyminen. Tämä edellyttää maan kirkollisen tilanteen tarkkaa arviointia, riittäviä voimavaroja sekä poliittisten ja yhteiskunnallisten edellytysten olemassaoloa.

Diakoniaa, kehitysyhteistyötä ja vaikuttamista

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa lähetystyö on kokonaisvaltaista niin, että siihen sisältyy sekä evankeliumin julistaminen että diakonia.

Kirkkojen toiminnalla on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Monet Kirkon Ulkomaanavun ja lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyöohjelmat ja -hankkeet ovat osa Suomen valtion virallista kehitysyhteistyötä. Erityisesti Kirkon Ulkomaanavulla on lisäksi laajaa vaikuttamistoimintaa. Sillä pyritään muuttamaan köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta synnyttäviä rakenteita.

Vierailut ja neuvottelut

Arkkipiispan ja muiden piispojen johtamia delegaatioita on vieraillut kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyökirkoissa. Kun yhteistyökirkkojen johtajat ja edustajat vierailevat Suomessa, he tapaavat piispoja ja Kirkon ulkomaanosaston ja Kirkon lähetystyön keskuksen edustajia.

Sopimukset

Järjestöjen kautta kirkollamme on omien suorien sopimustensa lisäksi lukuisia yhteistyötahoja. Osa näistä on paikallisia kirkkoja, osa kansainvälisiä organisaatioita. Tässä liitteessä on koonti näistä sopimuksista:

 

Päivitetty