Material

Kyrkan har utarbetat två finskspråkiga guider för arbetet bland romer, Romanit ja kirkko och Romanit leirillä. Dessutom har kyrkan gett församlingarna anvisningar om hur de ska bemöta tiggande EU-medborgare. Det finns också en del publikationer på romani.

Guiden Romanit ja kirkko till stöd för utveckling av kyrkans arbete bland romer har getts ut i två upplagor 1999, 2005 och 2019. Syftet med den senare är att sporra församlingarna till att utveckla kontakten och samarbetet med romerna. Målet är att i större skala än för närvarande få med romerna i församlingarnas verksamhet, i både planeringen och genomförandet. Guiden behandlar också den romska befolkningens historia, romernas utbildningssituation, lagstiftningen och livet i dagens romska samfund.

Diskrimineringslagen ger tyngd åt utvecklingen av kyrkans arbete bland romer, eftersom den ålägger myndigheterna att främja likabehandling i all sin verksamhet. I enlighet med diskrimineringslagen ska även den evangelisk-lutherska kyrkan främja likabehandling på ett målinriktat och planmässigt sätt. Lagens anda är att myndigheterna ålagts att på eget initiativ vidta åtgärder för att stärka minoriteternas jämlika delaktighet.

Redigerad