Hyppää sisältöön

Stöd för integration

Församlingarna kan stödja invandrarnas integration genom att ta med dem i sin verksamhet och ge dem möjligheter till aktiv medverkan.

På bästa sätt kan församlingarna stödja integrationen av invandrarna genom att inkludera dem i verksamheten som aktiva aktörer. Integrationen stöds genom olika grupper där de kan lära sig språket och bekanta sig med finländare. Det räcker inte att erbjuda invandrarna integrationstjänster utan de behöver också tas med i gemenskapens vardag.

Integration av invandrarfamiljer

Invandrarnas familjesituationer kan vara invecklade och utmanande. På det här inverkar de olika skedena i invandringen, tidigare livserfarenheter och familjemedlemmarnas individuella anpassningsprocesser i det nya hemlandet. Ofta är familjens medlemmar spridda över hela världen och de transnationella relationerna är viktiga. Många bär på en stor oro över närstående som är ensamma och utan omsorg.

Hemmamammor blir lätt ensamma om de inte kommit med i integrationsutbildningen. Församlingarnas grupper för mammor och barn och internationella kvinnogrupper kan vara viktiga sociala nätverk och förebygger marginalisering. Växelverkan underlättas om man tar hjälp av en tolk.

Församlingarna kan erbjuda varierande former av stöd för att stärka parförhållandet och föräldraskapet. Stödet kan vara kamratstöd för kvinnor eller män, familjeläger och parläger. I det mångkulturella arbetet är det viktigt att ha ett familjecentrerat arbetsgrepp. När man ordnar t.ex. familjeläger är det viktigt att utnyttja kompetensen hos församlingens barnledare, ungdomsarbetare och andra yrkespersoner.

För att få med barn och unga i verksamheten krävs ofta att familjen har förtroende för församlingens verksamhet. Säkerheten på läger och i klubbar samt deras verksamhetsmodeller ska diskuteras med föräldrarna. Pojk- och flickarbetet lämpar sig väl för barn i invandrarfamiljer.

Diakoniarbetarna kan ge handledning och råd som hjälper familjerna klara av vardagen och anlita olika samhällstjänster. En central uppgift för församlingen är att erbjuda alla som flyttar till området delaktighet i det kristna samfundet och församlingsgemenskapen.

Utbildning och arbete stöder integrationen

Invandrarnas ställning på arbetsmarknaden är svagare än majoritetsbefolkningens. Arbetslösheten bland utlänningar är ungefär tredubbel i jämförelse med finländska medborgare. Under en ekonomisk nedgång ökar arbetslösheten bland invandrarna först.

Församlingarna kan anställa invandrare eller erbjuda dem stödsysselsättning. Anställning av en medarbetare med invandrarbakgrund sänder en positiv signal till församlingens medlemmar, arbetsgemenskapen och invandrarbefolkningen. Invandrarnas språk- och kulturkunskaper hjälper församlingen i dess uppdrag. Mångkulturella kunskaper och färdigheter behövs inom alla sektorer.

Förutom genom direkt anställning kan församlingen på många olika sätt stödja invandrarna på deras väg mot arbetslivet och på så sätt främja likabehandlingen i samhället.

Av invandrarna är över hälften kristna. De flesta kommer från kyrkor där verksamheten bygger på församlingsmedlemmarnas aktivitet och ansvar. Arbete eller praktik är för många en möjlighet att fullgöra sitt kall till förmån för församlingen.

Sysselsättningsfrämjande invandrararbete

Församlingens invandrararbete ska också inkludera stöd på vägen mot arbetslivet. Invandrarna har ofta en särskilt svag ställning som arbetssökande. De kanske saknar de sociala nätverk som behövs i arbetssökandet, den formella kompetensen eller den tysta kunskap som ingår i det finländska arbetslivet. Fördomar och rasistiska attityder stänger många dörrar.

Språkkurser och samtalsgrupper

En viktig nyckel till anpassning till det finländska arbetslivet är kunskaper i finska och/eller svenska. Det finns behov av kurser för uppdatering av språkkunskaperna och samtalsgrupper på finska eller svenska överallt. Man kan studera språk t.ex. i studiecirklar.

Hjälp med arbetssökning

När man söker arbete är kraven på språkkunskap som störst. Ofta kräver arbetssökningen bättre språkkunskaper än själva arbetsuppgiften. I arbetssökningen kan en finsk- eller svenskspråkig vän eller rådgivare vara till stor hjälp för invandrarna. En del av församlingens invandrararbete kan behandla frågor som gäller arbetssökning och yrkesval.

Verkstäder och frivilligarbete

Verkstads- och klubbverksamhet, olika former av arbetspraktik och församlingens frivilligverksamhet ger invandrarna möjlighet att utveckla sina färdigheter, ta del av gemenskapen och knyta kontakter. Man kan jobba tillsammans med sina händer även när man inte har ett gemensamt språk.

Påverkansarbete

Det blir lättare för invandrare att hitta arbete när de olika samhällsaktörernas attityder förändras. Verksamhet mot rasism, samarbete med mångkulturella aktörer i området och arbete som stärker invandrarnas självkänsla är viktiga även med tanke på sysselsättningen.

Redigerad