Hyppää sisältöön

Teologin tillhör alla

När kontextuell teologi skapas är det väsentligt att medvetet synliggöra maktens strukturer såväl i skapandet av teologin, i den kristna gemenskapen som i samhället i stort.

Kontextuell teologi - vad är det?

Här presenterar vi ett sätt att skapa teologi som kallas kontextuell teologi. Ibland används också termen vardagsteologi. Utgångspunkten är att teologin hör till alla kristna, inte bara till präster eller yrkesteologer. Att skapa teologi innebär daglig eftertanke och att söka svar på vad det innebär att leva som kristen just här och nu. Vardagslivet, samhällsförändringarna, mänsklighetens mångfald – dessa utgör den kontext i vilken teologin uppstår.

Kontext innebär ett sammanhang: alla fenomen är en del av en större helhet. Även om all teologi har uppkommit i något sammanhang, utgår den kontextuella teologin medvetet från människornas vardagssituationer och utmaningarna i samhället. Man tar på allvar tanken att människorna är en del av den miljö, de nätverk och den kultur de lever i. Till exempel samhällsstrukturerna eller familjemodellerna påverkar människorna och deras möjligheter och erfarenheter.

Teologin föds nedifrån och upp

Den kontextuella teologin utgår inte från allmänna teorier utan från enskilda situationer. Den söker svar på frågan vad det innebär att troget följa Kristus idag. Det är också viktigt att gräva djupare än enskilda erfarenheter. En central sak är att särskilt lyssna till de utsatta. Vid sidan av individernas erfarenheter ska samhälleliga, politiska och kulturella förändringar synliggöras.

Kontextuell teologi är inte bara en typ av teologi utan omfattar till exempel postkolonialistisk och feministisk teologi, miljöteologi och svart teologi.

Liksom den anglikanska teologen Kenneth Leech kan vi gestalta den kontextuella teologin på följande sätt:

  • Platsen för att skapa teologi är den lokala kristna gemenskapen.
  • Att skapa teologi innebär inte enbart intellektuell verksamhet: teologi kan också uttryckas till exempel med hjälp av poesi, bildkonst och musik.
  • I det teologiska arbetet behövs människor i olika åldrar från olika kulturer och socialgrupper.
  • Det teologiska arbetet fortsätter ständigt. Det är en process utan slut.
  • Teologin är rörig och ofullständig. Den omfattar också utmaningar och kriser – i världen, församlingen, det lokala samhället och vårt eget liv. Det finns inga lätta svar.
  • Bön och meditation utgör grunden för teologin.
  • I teologin söker vi sanningen och är öppna för Guds verklighet.

Bibeln och kontextuell teologi

Bibeln och dess berättelser, liknelser, teman och begrepp hör till skapandet av teologi. Bibeln visar också att teologin har utvecklats: Femte Moseboken kompletterar tankarna i Andra Moseboken och Nya testamentet kommenterar Gamla testamentet.

Den traditionella akademiska teologin utgår från ansedda texter och övergår från traditioner till praxis genom tolkning. Den kontextuella teologin vänder på processen för att skapa teologi. Först kommer en fråga som uppstår i vardagen och i livet. Utgångspunkten är en omvälvning, störning eller förändring som kräver nytt tänkande och ny handling.

Teologin uppstår i en dialog där människornas frågor och erfarenheter möter den kristna traditionen. Ibland utmanar de vardagliga erfarenheterna och frågorna i dagens samhällen också de ståndpunkter som finns i Bibeln.

Tutustu myös teologiseen reflektioon.

Lisälukemista.

Redigerad