Hyppää sisältöön

Religionerna i Finland

Den religiösa miljön och livsåskådningsmiljön i världen och i Finland har förändrats avsevärt under detta årtusende. Här finns information om religionerna i Finland och om religionsdialogen.

Religionsdialog på privat och allmän nivå

Människor som representerar olika religioner och religiösa traditioner möter varandra mitt i vardagen, t.ex. i grannskapet och på daghem, skolor och arbetsplatser.

Olika religioner kan arbeta tillsammans för de mål de anser vara viktiga. Det är en del av religionsdialogen. Ett viktigt mål som förenar olika religioner är att främja samhällsfreden.

 

Religionsdialogen syftar till att skapa förtroende och respekt mellan religioner

Religionsdialogen har många dimensioner. De olika typerna av interaktion mellan religioner och deras starka sidor kan delas upp på många olika sätt, beroende på om man talar om att möta individer eller institutioner.

I en god dialog förbinder man sig till gemensamma principer som styr diskussionen: öppenhet, ärlighet och respekt.

Målet är en dialog som inbegriper

  • möjlighet att bekänna sig som företrädare för sin egen tradition
  • teologiskt tänkande
  • en social händelse
  • människans interna erfarenhetsverklighet
  • rikedomen av personliga kontakter.

 

Olika former av religionsdialog 

Personliga kontakter och vardagsdialog

Människor som representerar olika religioner och religiösa traditioner möter varandra mitt i vardagen, t.ex. i grannskapet och på daghem, skolor och arbetsplatser. En religionsdialog är en del av det dagliga umgänget när det blir tal om t.ex. religion, värderingar eller hur man firar högtider. Det sätt på vilket vi i vardagen möter personer med en annan tro berättar inte bara om oss själva utan också om den religion vi företräder.

Vardagsdialogen är en viktig form av interaktion mellan religionerna. Den kräver inga stora yttre ramar eller evenemang. Det väsentliga är en anda av ömsesidigt förtroende och respekt. Dialogen förutsätter att man lyssnar på och lär sig av andra.

Gemensam verksamhet

Olika religioner kan arbeta tillsammans för de mål de anser vara viktiga. Det är en del av religionsdialogen. Ett viktigt mål som förenar olika religioner är att främja samhällsfreden. Andra samarbetsområden kan vara t.ex. bekämpning av klimatförändringen, främjande av rättvisa och gemensamma projekt inom det egna bostadsområdet. 

Teologisk dialog

Teologiska dialoger fokuserar på religionernas innehåll, teologin. Teologisk dialog förs oftast av sakkunniga vid småskaliga sammankomster. Varje deltagare representerar sin egen tradition i diskussionen och har förbundit sig till den. Temat för den teologiska dialogen kan vara t.ex. etiska frågor, religionens uppenbarelseuppfattning eller uppfattningen om frälsning inom olika religioner. 

Spirituell dialog

I den spirituella dialogen samlas vi kring det heliga. I denna typ av dialog söks kontakt med den andra parten genom gemensamma religiösa upplevelser och utövande av religion. Representanter för olika religioner kan t.ex. samlas för att meditera tillsammans. Det är viktigt att komma överens om och identifiera när det är fråga om att dela med sig av sin upplevelse och när det t.ex. är fråga om en gemensam bön. Annars finns det en risk för att religionernas sanningsdimension inte tas på allvar. För den kristna är upplevelsen av det heliga viktig, men till den kristna spiritualiteten, dvs. det andliga livet, hör alltid Kristus, som är oberoende av den mänskliga upplevelsen. Sanningen om Guds ord och sakrament är inte beroende av människans upplevelse.

En kristen kan med gott samvete delta som gäst i en annan religions heliga stund utan att förlora sin egen kristna identitet. Det är en stor ära att bli inbjuden som gäst t.ex. till en familjehögtid som följer en annan religionstradition. När man som kristen är gäst är det bra att på förhand fundera på hur man ska delta i högtiden. Man kan be värden om närmare information.  När det gäller klädsel och andra praktiska frågor är det artigt att agera enligt de anvisningar man fått. 

Institutionell dialog

En institutionell dialog innebär ett samtal mellan företrädare för organiserade religioner. Dialogen förs mellan ledarskapet i de religiösa samfunden. Dialogen äger rum vid möten och konferenser till vilka företrädare för samfunden formellt har bjudits in och samfunden har utsett egna företrädare.

Den institutionella dialogen är viktig eftersom religiösa samfund och organisationer genom den offentligt visar sitt stöd och sin uppskattning för ett fredligt möte mellan religioner.

Redigerad