Hyppää sisältöön

Nro 127 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2018

 

________

 

Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan b alakohdan nojalla päättänyt seuraavaa:

 

1 §

Kirkon erityiskoulutusten tavoitteet

 

Kirkon erityiskoulutukset ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstökoulutusta, jonka tavoitteena on syventää kirkon työntekijöiden perusosaamista, vahvistaa erityisosaamista sekä laajaalaistaa asiantuntijuutta kirkon työssä.

Erityiskoulutukset ovat pääasiassa korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista osaamista tai vaativan erityisalan erityisosaamista syventäviä ja laaja-alaistavia sekä erityistä asiantuntijuutta kehittäviä koulutuksia, jotka ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä. Tavoitteena on, että osallistuja:

a) syventää, kehittää ja laaja-alaistaa ammatillista osaamistaan ja erityisosaamistaan;

b) osaa hyödyntää osaamistaan ja erityistä asiantuntijuuttaan arvioidessaan ja kehittäessään toimintaa, alansa ammatillisia periaatteita ja käytäntöjä;

c) osaa toimia erityisalansa asiantuntijatehtävissä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa tai sen verkostoissa ja yhteisöissä.

 

2 §

Erityiskoulutukset

 

Kirkkohallitus järjestää erityiskoulutuksia, jotka tuottavat pätevyyden koulutusalan mukaisiin tehtäviin kirkossa. Tässä päätöksessä tarkoitettuja erityiskoulutuksia ovat:

 

  • Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus (60 op)
  • Perheneuvonnan erityiskoulutus (60 op)
  • Kirkon työnohjaajakoulutus (60 op)
  • Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op)

 

3 §

Erityiskoulutusten toteuttajat

 

Kirkkohallituksen ohella koulutuksiin sisältyvien moduulien toteuttajina voivat toimia myös tuomiokapitulit, kouluttavat laitokset ja järjestöt.

 

 

 

4 §

Opintojen suorittaminen

 

Erityiskoulutus suoritetaan koulutuskuvauksessa määrätyllä tavalla. Koulutuksen toteuttaja antaa yksittäisen moduulin suorittamisesta todistuksen.

 

5 §

Todistus

 

Kirkkohallitus antaa suoritetusta erityiskoulutuksesta todistuksen, josta ilmenee koulutuksen laajuus ja osaamistavoitteet.

 

6 §

Kirkon erityiskoulutusten julkinen luettelo

 

Kirkkohallitus pitää kirkon erityiskoulutuksista julkista luetteloa. Luetteloon merkitään erityiskoulutuksen nimi, laajuus, osaamistavoitteet ja kohderyhmät. Luetteloon voidaan merkitä myös muita tarpeellisia tietoja.

 

7 §

Voimaantulo

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

 

Päivitetty