Hyppää sisältöön

Nro 116 Piispainkokouksen päätös pastoraalitutkinnosta

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2013

 

_______

 

Piispainkokous on kirkkolain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §
Pastoraalitutkinnon tavoite

 

Pastoraalitutkinnon tavoitteena on syventää papin ja lehtorin ydinosaamista ja tukea hänen kehittymistään kirkon työn ammattilaiseksi.

Tutkinnon suorittanut hallitsee Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen keskeisen sisällön sekä ymmärtää kirkon traditioita. Hän on perehtynyt kirkon eri toiminta-alueisiin ja osaa tulkita kristillistä sanomaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

2 §
Pastoraalitutkinnon sisältö

 

Pastoraalitutkinnon laajuus on 40 opintopistettä (op).

Pastoraalitutkinto muodostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

  1. ordinaatiovalmennus (3 op),
  2. perehdyttäminen seurakunnassa (0 op),
  3. sana ja elämä (6 op),
  4. kirkon usko, tunnustus ja ekumenia (6 op),
  5. spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä (4 op),
  6. diakonia, missio ja globaali vastuu (5 op),
  7. viestintä ja vuorovaikutus (3 op),
  8. sielunhoito (4 op),
  9. kristillinen kasvatus (4 op),
  10. työyhteisö ja hallinto (5 op).

3 §
Perehdyttäminen ja opintosuunnitelma

 

Opiskelijalle nimetään perehdyttäjä, joka ordinaatiovalmennuksen aikana opiskelijan kanssa suunnittelee ja toteuttaa perehdyttämisen seurakunnassa. Perehdyttämisen jälkeen opiskelija laatii hiippakuntadekaanin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

4 §
Opintojen suorittaminen

 

Opintokokonaisuudet 1, 2, 4 ja 10 suoritetaan tuomiokapitulin määräämällä tavalla ja niistä vastaa tuomiokapituli. Opintokokonaisuudet 3 ja 5 – 9 suoritetaan Kirkon koulutuskeskuksen määräämällä tavalla ja niistä vastaa Kirkon koulutuskeskus.

Ruotsinkielisen pastoraalitutkinnon järjestämisestä huolehtii ja vastaa Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli.

Opintokokonaisuudesta vastaava antaa opintokokonaisuuden hyväksyttävästi suorittaneelle todistuksen, johon merkitään opintokokonaisuuden nimi ja laajuus.

5 §
Todistus

 

Tuomiokapituli antaa pastoraalitutkin-nosta todistuksen, johon merkitään pastoraalitutkinnon laajuus ja tavoite sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusteella tehdyt hyväksiluennat.

6 §
Voimaantulo

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä päätöksellä kumotaan piispainkokouksen 13 päivänä syyskuuta 2000 pastoraalitutkinnosta antama päätös (Kirkon säädöskokoelma nro 80) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Jos pappi tai lehtori on ennen tämän päätöksen voimaantuloa sopinut tuomiokapitulin kanssa pastoraalitutkinnon suorittamisesta, hänellä on oikeus suorittaa vuoden 2017 loppuun mennessä koko pastoraalitutkinto tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden tutkintovaatimusten mukaan. Tarvittaessa tuomiokapituli määrää, mitä tässä päätöksessä mainittuja opintokokonaisuuksia tai niiden osia hänen aikaisempien tutkintovaatimusten mukaiset suorituksensa vastaavat.

 

Päivitetty