Hyppää sisältöön

Kommentaren till kyrkolagstiftningen

Vad är kommentaren till kyrkolagstiftningen och när publiceras den?

Kyrkomötet godkände i maj 2018 en ny kyrkolag och kyrkoordning. Kyrkomötet godkände i november 2018 kommentaren till kyrkolagstiftningen som ett projekt som Kyrkostyrelsen ska genomföra 2019–2020. Avsikten med projektet är att skriva en elektronisk kommentar till kyrkolagstiftningen till stöd för dem som tillämpar lagen. Kommentaren betjänar i första hand användarna i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna, stiften och inom kyrkans centralförvaltning. I kommentaren har man strävat efter att beakta den juridiska litteraturen, rättspraxis (särskilda rättsfall inom kyrkan, men även kommunal rättspraxis till den del den påverkar församlingarnas och samfälligheternas förvaltning), rättsövervakarnas avgöranden samt lagens beredningsmaterial.

Den del av kommentaren som gäller kyrkolagen har skrivits under 2019 och kommer att publiceras så nära tidpunkten för den nya kyrkolagens ikraftträdande som möjligt. Den del som gäller kyrkoordningen skrivs under 2020, och kapitlen publiceras under 2020 efterhand som de blir klara. Kommentaren publiceras på både finska och svenska på den offentliga webbplatsen evl.fi/plus. Ambitionen är att publicera kommentaren samtidigt på båda språken. Publiceringstidpunkten för översättningen beror delvis också på en utomstående samarbetspartners tidtabeller.

Regeringens proposition med förslag till ny kyrkolag behandlas av riksdagen (RP 19/2019 och kompletterande proposition 93/2019). Propositionen behandlas för närvarande (december 2019) av grundlagsutskottet.  Riksdagens förvaltningsutskott börjar behandla förslaget till kyrkolag först efter att grundlagsutskottet har sitt utlåtande klart. Förvaltningsutskottets betänkande torde blir klart under våren 2020. Detta innebär sannolikt att den nya kyrkolagstiftningen, som kyrkomötet godkände i maj 2018, träder i kraft tidigast våren 2020.

Information om kyrkolagens ikraftträdande och publiceringen av kommentaren ges separat.

Närmare information: jurist Outi Perkiömäki (outi.perkiomaki@evl.fi).

Redigerad