Hyppää sisältöön

Kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval

Kyrkomötesombuden utses genom val. Prästombuden och lekmannaombuden väljs var för sig. Samma bestämmelser gäller också för valet av medlemmar i stiftsfullmäktige.

Val av kyrkomötesombud och stiftsfullmäktigemedlemmar förrättas den andra måndagen i februari under det andra året efter församlingsval. Nästa val förrättas i februari 2024.

Kandidatuppställning

En valmansförening som har bildats av minst 3 (prästval) eller 10 (lekmannaval) personer som har rösträtt i valet har rätt att ställa upp kandidater.

I kandidatlistan får nämnas högst tre gånger så många kandidater som ska utses från stiftet. Stiftelseurkunden med kandidatlistor ska sändas till domkapitlet senast den 15 november året före valet.

Rösträtt

Röstberättigade i valet av prästmedlemmar i stiftsfullmäktige och prästombud i kyrkomötet är stiftets präster. Vid val av lekmannaombud och lekmannamedlemmar har lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige rösträtt.

Om samma person är medlem av både församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, utövas rösträtten i församlingsrådet av ersättaren.

Vid valet av lekmän ställs det röstetal som kandidaterna får i förhållande till både församlingens folkmängd och antalet medlemmar i församlingens kyrkofullmäktige eller, i samfälligheter, det sammanräknade antalet mandat för de förtroendevalda som är medlemmar av församlingsrådet och de som från församlingen valts in som medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige. På det sättet får röster från olika församlingar olika vikt.

De röstberättigade i varje församling har sammanlagt fyra röster och därutöver en röst för varje fullt ettusental av församlingens folkmängd. Detta röstetal delas i varje församling mellan de röstberättigade med tre decimalers noggrannhet. 

Valförrättning

Valet av prästmedlemmar och prästombud förrättas vid ett möte för prästerna i prosteriet. Valet av lekmannamedlemmar och lekmannaombud förrättas vid ett möte där lekmannamedlemmarna från kyrkofullmäktige deltar. I kyrkliga samfälligheter sker röstningen vid ett gemensamt möte för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen.

En röstberättigad som inte kan vara närvarande vid valförrättningen får skicka sin röstsedel till valförrättaren i ett slutet kuvert.

När röstningen har avslutats räknar man antalet röstsedlar utan att de öppnas, lägger in dem i ett förseglat omslag och skickar dem utan dröjsmål till valnämnden.

Valnämnden öppnar det förseglade omslaget och räknar rösterna. Valnämnden fastställer den tredje måndagen i februari resultatet för vardera valet separat.

Tag kontakt

kirkolliskok. sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad