Hyppää sisältöön

Kyrkoherdeval

Kyrkoherden i en församling kan väljas genom antingen direkt eller indirekt val.

Vid direkt val har alla församlingsmedlemmar som är 18 år eller äldre, och som antecknats som medlemmar minst 70 dagar före valet, rösträtt.

Vid indirekt val är det medlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet som har rösträtt.

Kandidatuppställning

När en kyrkoherdetjänst har blivit ledig ska domkapitlet lediganslå tjänsten med en ansökningstid på minst 14 dagar. Domkapitlet kan för högst ett år i sänder besluta att tjänsten inte förklaras ledig, till exempel om en församlingssammanslagning pågår.

På kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets begäran beslutar domkapitlet att valet ska förrättas som indirekt val. Beslut om indirekt val ska fattas innan tjänsten ledigförklaras.

Den som söker en kyrkoherdetjänst ska vara präst och ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Av den som söker en tjänst som kyrkoherde i en domkyrkoförsamling krävs högre pastoralexamen.

Direkt val

Domkapitlet ska upprätta ett valförslag för direkt kyrkoherdeval. I valförslaget ska domkapitlet placera tre av de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren i förslagsrum i den ordning som de anses ha skicklighet och förmåga för tjänsten.

Kandidaterna ska avlägga ett valprov, som innebär att de under på varandra följande söndagar förrättar högmässogudstjänsten i en kyrka som domkapitlet bestämmer.

Direkt kyrkoherdeval ska inledas efter avslutad gudstjänst den andra söndagen efter det sista valprovet och avslutas antingen samma dag eller därpå följande måndag.

Församlingens valnämnden ska bestämma röstningsställena och vallokalerna. Förhandsröstning ordnas veckan före valet.

Indirekt val

För indirekt kyrkoherdeval ska domkapitlet ge ett utlåtande om de sökande till församlingen. I utlåtandet konstateras de sökandes behörighet och bedöms deras skicklighet och förmåga för den ledigförklarade tjänsten.

Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet väljer en av de sökande som konstaterats vara behörig.

Redigerad