Hyppää sisältöön

Kodifiering av kyrkolagstiftningen

Behandlingen av totalreformen av kyrkolagen har avbrutits i riksdagen. Riksdagens förvaltningsutskott förväntar sig av kyrkan en ny helhetsberedning av kyrkolagen. Därför fördröjs ikraftträdandet av den nya kyrkolagen och kyrkoordningen oundvikligen. Läs mera om detta i pressmeddelandet från 7.4.2020 under Aktuellt: Behandlingen av totalreformen av kyrkolagen har avbrutits i riksdagen.

Kyrkomötet har lagt fram ett förlag för statsrådet om stiftande av en ny kyrkolag. Regeringens proposition med förslag till kyrkolag (RP 19/2019 rd) och dess kompletterande proposition (RP 93/2019 rd) behandlas i riksdagen Regeringens proposition (RP 19/2019 rd)   (Regeringens proposition (RP 19/2019 rd).pdf) och Regeringens kompletterande proposition (RP 93/2019 rd) (Regeringens kompletterande proposition (RP 93/2019) pdf)

Samtidigt som kyrkomötet fattade beslut om ny kyrkolag beslöt man också godkänna en ny kyrkoordning, som träder i kraft samtidigt som den nya kyrkolagen. Samtidigt upphävs den gällande kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan. I november 2019 beslöt kyrkomötet att i den nya kyrkoordningen ändra paragrafen om faddrarna (KO 3:11) och sätta till en ny paragraf om påverkansgrupper för unga (KO 10:4 a). Den 10.12.2019 uppdaterade kyrkoordningen finns i bilagan nedan.

I de nya bestämmelserna kodifieras den gällande kyrkolagstiftningen så att innehållet i huvudsak förblir oförändrat. Målet har varit en logisk struktur och ett lagpaket som är tydligt för användaren. I reformen beaktas de ändringsbehov som förutsätts av grundlagen och övrig lagstiftning. På grund av att reformen till sin natur är en kodifiering innehåller den inga ändringar i förhållandet mellan kyrkan och staten. Också i övrigt är reformen huvudsakligen lagstiftningsteknisk, med undantag av vissa ändringar som beror på kyrkoförvaltningens egna utvecklingsbehov.

Tidigare skeden

  • 2005 Initiativ till en totalrevidering av kyrkolagstiftningen
  • 2009 Kodifieringskommissionens betänkande, omfattande remissförfrågan
    • Arbetet avbröts på grund av flera pågående, omfattande lagstiftningsprojekt
  • 2014 Nytt arbetsgruppsbetänkande
  • 2016 Ett utkast av lagförslaget gick på remiss
  • 2017 Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet (5/2017 Revidering av kyrkolagen och kyrkoordningen)
  • Skickades till lagutskottet (Lagutskottets betänkande 1/2018)
  • Kyrkomötets beslut 16.5.2018 (kyrkomötets förslag; motivering, lagförslag)
Redigerad