Kodifiering av kyrkolagstiftningen

Kyrkomötet har lagt fram ett förlag för statsrådet om stiftande av en ny kyrkolag. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag (RP 19/2019 rd) behandlas av riksdagen Regeringens proposition (RP 19/2019 rd)   (Regeringens proposition (RP 19/2019 rd).pdf)

Samtidigt som kyrkomötet fattade beslut om ny kyrkolag beslöt man också godkänna en ny kyrkoordning (kyrkomötets beslut om ny kyrkoordning), som träder i kraft samtidigt som den nya kyrkolagen. Samtidigt upphävs den gällande kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan.

I de nya bestämmelserna kodifieras den gällande kyrkolagstiftningen så att innehållet i huvudsak förblir oförändrat. Målet har varit en logisk struktur och ett lagpaket som är tydligt för användaren. I reformen beaktas de ändringsbehov som förutsätts av grundlagen och övrig lagstiftning. På grund av att reformen till sin natur är en kodifiering innehåller den inga ändringar i förhållandet mellan kyrkan och staten. Också i övrigt är reformen huvudsakligen lagstiftningsteknisk, med undantag av vissa ändringar som beror på kyrkoförvaltningens egna utvecklingsbehov.

Tidigare skeden

  • 2005 Initiativ till en totalrevidering av kyrkolagstiftningen
  • 2009 Kodifieringskommissionens betänkande, omfattande remissförfrågan
    • Arbetet avbröts på grund av flera pågående, omfattande lagstiftningsprojekt
  • 2014 Nytt arbetsgruppsbetänkande
  • 2016 Ett utkast av lagförslaget gick på remiss
  • 2017 Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet (5/2017 Revidering av kyrkolagen och kyrkoordningen)
  • Remitterades till lagutskottet (Lagutskottets betänkande 1/2018)
  • Kyrkomötets beslut 16.5.2018 (kyrkomötets förslag; motivering, lagförslag)
Redigerad