Hyppää sisältöön

Kodifiering av kyrkolagstiftningen

Kyrkostyrelsen har till kyrkomötet överlämnat de nya framställningarna med förslag till kyrkolag och de separata lagar som har samband med den samt förslag till kyrkoordning. Framställningarna bereds för närvarande av kyrkomötets lagutskott. Tidpunkten för ikraftträdandet av den nya kyrkolagen och kyrkoordningen är öppen.

En totalkodifiering av kyrkolagstiftningen har beretts sedan 2005. Riksdagens förvaltningsutskott avbröt våren 2020 behandlingen av det förslag till kyrkolag som kyrkomötet lade fram i maj 2018. I sin skrivelse till Kyrkostyrelsen konstaterade förvaltningsutskottet att förslaget till kyrkolag bör beredas på nytt som en helhet. I kyrkostyrelsens nya framställning med förslag till kyrkolag (Kyrkostyrelsens framställning 10/2020) föreslås att det stiftas en ny kyrkolag där det föreskrivs om kyrkans organisation och förvaltning. Det föreslås att bestämmelserna om kyrkans tjänsteinnehavare, kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans pensionsfond samlas i egna lagar. I Kyrkostyrelsens nya framställning med förslag till revidering av kyrkoordningen föreslås på motsvarande sätt en ny kyrkoordning som träder i kraft vid samma tidpunkt som den nya kyrkolagen. När den nya kyrkolagen träder ikraft upphävs den nu gällande kyrkolagen, kyrkoordningen och kyrkans valordning.

I de nya författningarna kodifieras den gällande kyrkolagstiftningen. Målet är en strukturellt konsekvent och tydlig författningshelhet för användarna.  I reformen har de ändringsbehov som grundlagen och övrig lagstiftning förutsätter beaktats. På grund av att reformen till sin natur är en kodifiering innehåller den inga ändringar i förhållandet mellan kyrkan och staten. Också i övrigt är reformen huvudsakligen lagstiftningsteknisk, med undantag av vissa ändringar som beror på kyrkoförvaltningens egna utvecklingsbehov.​​​​​​​

Tidigare skeden

 • 2005 Initiativ till en totalrevidering av kyrkolagstiftningen
 • 2009 Kodifieringskommissionens betänkande, omfattande remissförfrågan
  • Arbetet avbröts på grund av flera pågående, omfattande lagstiftningsprojekt
 • 2014 Nytt arbetsgruppsbetänkande
 • 2016 Ett utkast av lagförslaget gick på remiss
 • 2017 Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet (5/2017 Revidering av kyrkolagen och kyrkoordningenÖppna länk i ny flik)
 • Skickades till lagutskottet (Lagutskottets betänkande 1/2018Öppna länk i ny flik)
 • Kyrkomötets beslut 16.5.2018 (kyrkomötets förslag; motivering, lagförslag)
 • Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet med förslag till ny kyrkolag inklusive tillhörande författningar (nedan bilaga 10/2020 förslag till kyrkolag)
 • Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet med förslag till revidering  av kyrkoordningen (nedan bilaga 11/2020 förslag till kyrkoordning)
Redigerad