Hyppää sisältöön

Kyrkoskatt

Församlingsmedlemmarnasskyldighet att bidra till anskaffande av de medel som behövs för att sköta kyrkans uppgifter finns inskriven i kyrkolagen. Dessa medel samlas in av medlemmarna, i form av kyrkoskatt. Kyrkoskatt eller medlemsavgift uppbärs av medlemmar i de evangelisk-[Luther, Martin|lutherska]] och i deortodoxa församlingarna.

Den kyrkoskatt som församlingarna får beräknas på basen av den inkomst, som beaktas i kommunalbeskattningen. Kyrkskattens inkomstskattesats varierar i församlingarna mellan 1-2,25 procent och vägd enligt församlingsekonomins storlek var dess medeltal 1,32 procent år 2002. Medlemmen betalar sin kyrkoskatt till den församling eller kyrkliga samfällighet, på vars område personens var bosatt i slutet av det år som föregår beskattningsåret. Kyrkoskattens andel av församlingarnas totala inkomster är ca 74 procent.