Hyppää sisältöön

Kristen fostran, fostran

Fostran och undervisning är en viktig del av kyrkans grundläggande uppgift redan utgående från dopbefallningen. Att lära ut kristen kunskap och livsstil hör nära samman med kyrkans väsen. Kyrkan har alltid haft sina egna system för fostran, vars målsättningar och ramar under olika tider har definierats på lite olika sätt.

Kyrkomötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland godkände år 1977 ett helhetsprogram för kyrkans kristna fostran (Kyrkans totalplan för fostran) efter ett långt beredningsarbete. I anslutning till detta har församlingarna gjort lokala planer och program för sin verksamhet.

Kyrkans totalplan för fostran är godkänd av kyrkomötet och därför ett dokument om fostran som fortsättningsvis är i kraft. En ny totalplan har ännu inte uppgjorts. Däremot har man gjort flera delreformer som rör kyrkans verksamhet och genomfört projekt som stöder kyrkans fostran. Nästan alla reformer inom kyrkan (ny psalmbok, ny bibelöversättning, ny katekes, gudstjänstförnyelsen, administrativa förändringar, strategier osv.) har krävt undervisning och fortbildning.

Viktiga former inom fostran av barn under skolåldern är dagklubbar, familjeklubbar och söndagsskolor. För barn i skolåldern finns många slag av klubb-, utfärds- ochscoutverksamhet. Inom ungdomsarbetet har konfirmandarbetet och hjälpledarverksamheten i anslutning till skriftskolan en central roll inom verksamheten som helhet. På samma sätt som kristna organisationer har församlingen också annan ungdomsverksamhet. En betydelsefull uppgift att utveckla är kyrkans verksamhet för unga vuxna.

Kyrkans vuxenfostran bygger oftast på smågruppsverksamhet. Till den hör bl.a. diskussions- och bibelkretsar samt studiecirklar. Under senare år har det vid sidan av dessa traditionella verksamhetsformer uppstått nya verksamhetsmodeller, som t.ex. retreater och mångsidig frivilligverksamhet.

Kyrkans syn på vuxenfostran har breddats från de traditionella verksamhetsmodellerna. Möjligheten att som vuxen fördjupa sina kunskaper om den kristna tron och stärka sin kristna identitet ses som ett allt viktigare mål. Det betonas i alla former av kyrkans verksamhet för vuxna och vid de tillfällen där kyrkan indirekt möter vuxna, så som i rollen som föräldrar till barn och ungdomar, vid förrättningssamtal och i gudstjänstlivet.

De traditionella läsförhören fortsätter ännu främst på landsbygden. Församlingens verksamhet bland arbetslösa, pensionärer och äldre människor är av tradition rätt omfattande. Den innehåller allt mer även aspekter av fostran och undervisning.