Hyppää sisältöön

Abort

Ett nytt liv börjar med könscellernas förening och den egentliga graviditeten med att den befruktade äggcellen fastnar vid livmodern. Vid abort eller avbrytande av graviditeten gör man med våld slut på livets utveckling genom att avlägsna fostret ur livmodern i ett skede då det ännu inte har möjlighet att utvecklas utanför livmodern. Bibeln tar inte direkt ställning till ett avbrytande av graviditeten.

Den kristna kyrkan har dock genom tiderna talat för skyddandet även av ett ofött liv. Den här uppfattningen baserar sig förutom på den allmänna plikten att skydda livet också på det positiva intresse som Bibeln visar för en människovarelse som vilar i livmodern. (Ps. 139:19, Jes. 44:2, Luk. 1:15, 41, Gal. 1:15).

I kyrkans historia har det förekommit olika uppfattningar om i vilket skede ett foster i Bibelns mening skall anses som en människa med alla sina rättigheter. Också om det är svårt att exakt definiera i vilket skede fostret skall tillerkännas t.ex. en självständig juridisk ställning, så berättigar det inte oss heller att tolka situationen så, att ett foster på begynnelsestadiet saknar alla rättigheter. Det mänskliga livet har alltid rätt att växa ut till full mänsklighet. Det är ett allvarligt brott att ingripa i dess växt.

De orsaker som talar för en abort kan vara mycket olika. Därför är det svårt att ge anvisningar som passar för alla fall i fråga om när en abort är försvarbar och när den inte är det. Då man avgör frågan borde man beakta åtminstone följande fem principiella synpunkter:

  1. Det mänskliga livet måste skyddas i alla situationer.
  2. Enligt den lutherska socialetiken får en enskild människa i princip inte gripa till sådana lösningar att utsläcka liv som dikteras av en nödsituation, utan beslutanderätten tillkommmer samhället.
  3. Fött liv skall sättas före ofött.
  4. Varje barn skall garanteras möjligheter att födas till ekonomiskt och socialt tillfredsställande förhållanden. Om sådana förhållanden saknas, skall man i första hand försöka göra förutsättningarna för det nya livet drägligare. Tillstånd att avbryta graviditeten av sociala orsaker skall beviljas bara i tvingande undantagssituationer.
  5. Kvinnan själv skall i sista hand ha rätt att bestämma om de åtgärder som gäller hennes egen kropp. Men man får inte lämna henne ensam då hon fattar beslutet.

(Ett sammandrag av biskoparnas inlägg Kasvamaan yhdessä 1984)