Hyppää sisältöön

Millenniaalien polut -mallin kehittäminen

Millenniaalien polut on laaja-alainen prosessi, jossa edistetään ihmislähtöistä toimintakulttuuria suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Sukupolvien vaihtuessa tapahtuva kulttuurinen muutos kutsuu kirkkoa uudistamaan toimintatapojaan. Kuulemisen, kohtaamisen ja yhdessä tekemisen kautta kristillinen usko muovautuu yhä uudelleen tuoden merkityksiä uusien sukupolvien elämään. Millenniaalien polut on työväline seurakunnille tähän muutokseen.

Tavoite

Projektissa on työstetty mallia seurakunnan kokonaissuunnitelmaksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa yli 18 -vuotiaiden osalta. Tavoitteena on luoda laajan yhteistyöverkoston kanssa seurakunnille työväline aikuisten toimintojen jäsentämiseen ja kehittämiseen ja kokonaiskuvaus siitä, miten seurakunta kulkee ihmisen rinnalla hänen eri elämäntilanteissaan aikuistumisen ensi hetkistä vanhuuteen ja kuolemaan saakka. Malliin tekeillä oleva asiakirja on työstämisen myötä saanut nimekseen Millenniaalien polut - reittejä aitoon ja läsnäolevaan kirkkoon.

Millenniaalien polut mallin tavoite on ohjata seurakuntaa toimimaan niin, että ihmiset löytävät uskon, toivon ja rakkauden elämänsä voimavaraksi ja halutessaan löytävät seurakunnasta itselleen merkityksellisen yhteisön. Millenniaalien polut-mallia voi käyttää joustavasti ja seurakunta voi muokata sitä oman toimintaympäristönsä tarpeiden mukaan.  

Teemat ja työvälineet

Prosessissa on tunnistettu seuraavat avainteemat, joita työstettiin avoimissa työpajapäivissä:

 • Ihmislähtöisyys ja jäsenten profiilit
 • Hengellisyys vapaana tilana ja uudet tavat elää kristittynä
 • Viestintä yhteydenpitona
 • Halu tehdä hyvää muille
 • Millenniaalien yhteisöllisyys ja erilaiset yhteisöt seurakunnassa
 • Hyvien toimintamallien kokoaminen ja uusien kehittäminen 

Työpajojen pohjalta kirjoitetaan asiakirjaluonnosta aikuisten polut malliksi. Asiakirjan lisäksi aikuisten poluit prosessissa tuotetaan seurakuntien käyttöön välineitä ja työskentelyjä mallin hyödyntämiseksi, viestintäaineistoja sekä sähköinen materiaali/vinkkipankki.

Työryhmä

Prosessia vie eteenpäin lokakuussa 2021 pestattu aikuisten polut -ryhmä yhdessä hankkeen projektiryhmän kanssa.  

Ryhmä on luonut erilaisten kuulemisten ja työpajatyöskentelyjen pohjalta malliin ihmislähtöisen perusluokittelun, jäsentävät elementit ja työvälineet. Ryhmän jäsenet osallistuvat myös mallin kehittämiseen liittyvien toiminnallisten kokeilujen ohjaamiseen ja muokkaamaan mallia niistä saatujen palautteiden pohjalta. 

Ryhmään kuuluvat

 • Ville Halkoluoto
 • Kirsi-Maria Koski
 • Laura Leipakka
 • Henna Nortunen
 • Menni Nousiainen
 • Heidi Pitkänen
 • Liisa Pohjonen
 • Timo Pöyhönen
 • Mia Ståhle
 • Henna Viinikainen
 • Heidän kanssaan mallia työstää hankkeen projektiryhmä Henna Ahlfors, Titi Gävert, Jussi Laine, Stiven Naatus, Jari Pulkkinen, Rebecka Strählman ja Katri Vappula (Ryhmän pj ja projektin johtaja) 
Päivitetty