Hyppää sisältöön

Hållbarhetsanalys

I hållbarhetsanalys utvärderas placeringsobjekten med hänsyn till ansvarsfullhet enligt olika ESG-kriterier och utifrån resultatet kan man antingen favorisera eller undvika företagen. Sätten och metoderna att göra hållbarhetsanalyser varierar efter fond. I det följande ges exempel på olika metoder:

  • Normbaserad screening

Investeraren bedömer företagens ansvarstagande med utgångspunkt i hur väl de följer FN:s och OECD:s internationella normer. Normerna gäller bland annat FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, korruption och miljövård. Pensionsfonden genomför en regelbunden screening av placeringsportföljen. Om denna screening visar på brott mot normerna vidtar pensionsfonden åtgärder för att påverka det aktuella företaget.

  • ESG-integrering

Investeraren inkluderar ESG-aspekterna i placeringsanalysen parallellt med sedvanliga ekonomiska indikatorer. Pensionsfonden väljer kapitalförvaltare som aktivt följer företagens ESG-frågor som en del av placeringsverksamheten och strävar efter att förstå ESG-frågornas inverkan på företagets vinst- och riskutsikter.

  • Tematisk placeringsverksamhet

Investeraren väljer företag i en viss bransch eller företag som tillhandahåller produkter eller tjänster som främjar hållbar utveckling. Klimatförändringen, skogar, förnybara energiformer och förändringar som den demografiska utvecklingen i samhället medför är exempel på aktuella teman för pensionsfonden.

  • Uteslutande av företag

Från sitt placeringsuniversum stryker investeraren sådana företag som tillhandahåller produkter eller tjänster som definierats som kontroversiella eller oetiska. Pensionsfonden undviker direkta investeringar i företag som tillverkar alkohol, tobak och vapen samt i företag som är inriktade på hasardspel, vuxenunderhållning och fossila bränslen.