Hyppää sisältöön

Religiositet

Ytterligare information: Kyrkans forskning och utbildning, ktk@evl.fi

Kyrkotillhörighet 2018

Tidsserier om medlemskap i kyrkan 2018. Medlemsstatistiken baserar sig på Kyrkostyrelsens uppdaterade medlemsdatasystem Kirjuri som beskriver kyrkans närvarande befolkning.

Till visualiseringen Kyrkotillhörighet 2018Öppna länk i ny flik (på finska).

Medlemskap i kyrkan 2015 och 2016

Helheterna Medlemskapet i kyrkan 2015 och 2016 beskriver ändringarna i medlemssituationen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i hela landet samt per församling 2015 och 2016. Dessutom presenteras bakgrundsprofilerna hos de som gått med och de som lämnat kyrkan.

Medlemsstatistiken baserar sig på Kyrkostyrelsens uppdaterade medlemsdatasystem Kirjuri som beskriver kyrkans närvarande befolkning.

Till visualiseringen Medlemskap i kyrkan 2015 och 2016 Öppna länk i ny flik(på finska).

Finländarnas kyrkobesök

För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop. utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga uppgifter som grundande sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst (Kyrkolagen 4 § 1). Gudstjänster förrättas även under kyrkliga högtidsdagar – juldagen, annandag jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskdagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdagen, pingstdagen, Johannes Döparens dag och alla helgons dag (Kyrkolagen 4 § 3).

I den här helheten granskas den verksamhet inom de evangelisk-lutherska församlingarna 2015 som är en del av det s.k. allmänna församlingsarbetet, dvs. gudstjänster, kyrkliga förrättningar samt andra församlingsevenemang.

Till visualiseringen Finländarnas kyrkobesökÖppna länk i ny flik (på finska).

Hur väl känner finländarna lutherdomen

Martin Luther publicerade sina 95 teser den 31 oktober 1517. År 2017 har det gått 500 år sedan denna händelse som inledde reformationen och därför firas det världsomfattande märkesåret för reformen. Märkesåret inleddes i Finland den 31 oktober 2016.

I oktober 2016 utförde Kyrkans forskningscentral en enkät som utredde hur väl finländarna känner de centrala dragen i lutherdomen. Enkäten utfördes som en webbenkät på YouGov Finlands konsumentenkät 14–17 oktober 2016 och den besvarades av 1 003 finländare. Av följande sidors statistikvisualiseringar framgår hur väl finländarna idag identifierar de centrala betoningarna i den lutherska reformationen.

Till visualiseringen Hur väl känner finländarna lutherdomenÖppna länk i ny flik (på finska).

Förväntningarna på kyrkan

Vilka saker borde man ta ställning till? Vem borde den försvara? I vilken riktning borde kyrkans verksamhet och liv utvecklas?

Det finns många åsikter om kyrkans verksamhet och livet. Kyrkans riktning avgörs inte genom acklamation men kyrkans medlemmar tolkar via de valda beslutsfattarna kyrkans lära i tiden och avgör var kyrkan ska sätta tid och pengar.

Under en enkät hösten 2015 frågades finländarna om hurdana förväntningar de har på kyrkan. Näst presenteras finländarnas förhållningssätt till påståenden som styr kyrkans liv och verksamhet. Påståendena har delats in i fem grupper enligt teman. Resultaten kan granskas med hjälp av bakgrundsvariabler.

Till visualiseringen Förväntningarna på kyrkanÖppna länk i ny flik (på finska).

Förhållandet mellan kyrkan och staten

Kyrkan samarbetar aktivt med samhälleliga institutioner. Diskussioner förs ständigt både om kyrkans och i mer vid omfattning olika religiösa samfunds roller och synlighet i samhället. Diskussionen gäller både positiv och negativ religionsfrihet.

I den här visualiseringen visas finländarnas åsikter på kyrkans samhälleliga uppgifter, de religiösa samfundens jämlikhet, religionsundervisningen samt realiseringen av religionsfriheten.

Till visualiseringen Förhållandet mellan kyrkan och statenÖppna länk i ny flik (på finska).

Vigselrätt

I mars 2017 trädde lagen om könsneutrala äktenskap i kraft i Finland. Enligt den kan par av samma kön och av olika kön vigas till äktenskap. Lagreformen har väckt debatt om hur Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland borde agera i den här situationen. Lagreformen påverkar inte direkt de vigslar som förrättas av kyrkan, utan kyrkan kan själv bestämma om ändringarna i vigselpraxisen.

Finländarnas inställning till evangelisk-lutherska kyrkans rätt att viga par till äktenskap utreddes i en enkät i april 2017. Enkäten genomfördes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Kyrkans forskningscentral. Materialet samlades in via den internetpanel Taloustutkimus har och enkäten besvarades av 1 282 personer. Materialet har betonats till att representera Finlands vuxna befolkning (undantaget Åland).

Till visualiseringen VigselrättÖppna länk i ny flik (på finska).