Hyppää sisältöön

Processen för referentgranskning vid enheten för Kyrkans forskning och utbildning

Vi tog i bruk symbolen för referentgranskning (2021) i serien Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja. Vi förbinder oss att iaktta de villkor som ställts för användningen av symbolen även i efterföljaren till serien, Suomen ev.-lut. kirkon tutkimusjulkaisuja. I serien publiceras både referentgranskat och icke-referentgranskat material. Beslutet om att inleda processen för kvalitetsgranskning av publikationer fattas av enhetens direktör tillsammans med publikationens redaktör/redaktion, som tillsammans också behandlar publikationsförslagen.

Publikationens redaktör begär utlåtanden om huruvida manuskriptet kan publiceras vetenskapligt av minst två personer som kallats till granskningsuppdraget. Granskarna kan vara disputerade forskare eller andra experter inom vetenskapsområdet som inte hör till Kyrkans forskning och utbildning och inte står i någon relation till manuskriptet. Granskarna är anonyma. Som expert kan inte väljas en person som är nära släkt med författaren/författarna eller som är chef eller underställd till författaren eller verkat som dennes handledare för arbetet eller som har haft gemensamma publikationer med författaren/författarna under de senaste tre åren. Publikationsförslagen och granskarnas namn samt refereeutlåtandena sparas för alla granskade manuskript.

I processen bedöms materialets omfattning, användningen av de teoretiska referensramarna, forskningsresultatens tillförlitlighet och exakthet samt resultatens säregenhet och nyhetsvärde i förhållande till tidigare forskning på ett sätt som är typiskt för vetenskapsområdet. Varje granskare föreslår antingen att publikationsförslaget förkastas eller godkänns som sådant eller med vissa ändringar.

Processen

Det manuskript som erbjuds får inte ha publicerats tidigare och får inte samtidigt föreslås för publicering på andra publikationsfora. Referentgranskarna ska inom två månader underrätta redaktören om att publikationsförslaget har godkänts eller förkastats samt ge eventuella ändringsförslag till manuskriptet som kan anses vara en förutsättning för publicering. Om referentgranskaren rekommenderar att manuskriptet publiceras med vissa ändringar, ska hen också uttrycka, vilka ändringar är nödvändiga och vilka är rekommendationer.

Samtidigt sänds granskarnas utlåtanden eller publikationsredaktörens sammandrag av dessa till författarna. Utifrån utlåtandena fattar redaktören/redaktionen och enhetens direktör det slutliga beslutet om att publicera manuskriptet.

Anvisningar till referentgranskare

När en expert utlovar ett utlåtande bekräftar hen att hen förstår och förbinder sig till följande principer:

 1. Alla manuskript som granskas utgör konfidentiellt material.
 2. Man får inte diskutera dem eller visa dem för utomstående.
 3. Innehållet i ett opublicerat manuskript får inte användas för egen vinning.

Syftet med expertutlåtandet är att hjälpa förläggarens företrädare att besluta om det erbjudna manuskriptet uppfyller kraven för en vetenskaplig publikation. En kopia eller ett sammandrag av utlåtandet skickas alltid också till författaren.

Experten skriver ett utlåtande som på motiverad grund tar ställning till manuskriptets förtjänster och brister i fråga om innehåll, struktur, eventuella illustrationer och andra omständigheter som är av betydelse. Det typiska utlåtandet är 2–6 sidor och skickas till huvudredaktören enligt överenskommen tidtabell. Det är önskvärt att experten i sin bedömning använder följande skala:

 1. Manuskriptet kan publiceras som sådant
 2. Manuskriptet kan godkännas om de föreslagna ändringarna och korrigeringarna görs i det
 3. Jag rekommenderar att manuskriptet förkastas

Följande frågor stöder bedömningen av texten:

 • Presenteras forskningsfrågan, materialet och metoderna på ett begripligt sätt och med tillräcklig noggrannhet?
 • Känner författaren till källorna och litteraturen inom sitt ämnesområde och utnyttjar dem på ett tillräckligt och tillförlitligt sätt?
 • Är den teoretiska, metodologiska eller begreppsmässiga referensramen kopplad till ett empiriskt exempel på ett fungerande sätt? Gör författaren i sin text det som utlovats i inledningen och stöder materialet slutsatserna?
 • Är resultaten unika och har de ett nyhetsvärde i förhållande till tidigare forskning? Bildar texten till sin struktur en balanserad, motiverad och sammanhängande helhet, med en framställning som bär från början till slut?
 • Hurdan är relationen mellan eventuella illustrationer och själva texten, är bilderna informativa och nödvändiga? Vilka är manuskriptets förtjänster med tanke på främjandet av yrkeskompetensen hos forskare inom branschen?
 • Ska manuskriptet förstås främst av dem som är förtrogna med vetenskapsområdet eller på ett bredare plan av den akademiska eller stora allmänheten?

Expertutlåtandet skrivs på ett konstruktivt, sporrande och motiverat sätt med beaktande av att författarna har olika stil och att flerstämmighet hör till forskningen. Om experten anser att den teoretiska referensramen, forskningslitteraturen, källmaterialet eller metoderna i manuskriptet är bristfälliga, ska experten hjälpa författaren med konkreta förslag på hur manuskriptet kan förbättras.

I utlåtandet ska det framgå att manuskriptet överlappar material som publicerats tidigare samt eventuella misstankar om plagiat eller brister i användningen av referenser och källor.

Uppdraget som referentgranskare räknas som vetenskaplig merit. Inget arvode betalas för referentgranskningen.