Hyppää sisältöön

Partner i andra projekt

Vi är samarbetspartner i projekt som bedrivs av olika forskningsinstitut och universitet.

Churches in times of change

Projektet Baptism in Times of Change i de nordiska lutherska folkkyrkorna är ett pilotprojekt inom ramen för det mera omfattande projektet Churches in Times of Change, som syftar till att intensifiera det nordiska samarbetet med tanke på de gemensamma utmaningarna. De nordiska kyrkornas projekt kan också ses som ett regionalt projekt som har samordnats i relation till Lutherska världsförbundet.

Dopprojektet har sammanställt forskningsmaterial om dopet, ordnat ett antal webbinarier och i början av 2022 tagit fram rekommendationer som gäller dopet. Rekommendationerna presenteras på finska i bloggtexten av ledande sakkunnig Jyri KomulainenÖppna länk i ny flik som har deltagit som finländsk forskare i det nordiska samarbetet.

Mer information om projektetÖppna länk i ny flik

Complexity and Beyond in Studies of Religiosity in the Nordic Countries (CBSR)

CBSR är ett samnordiskt tvärvetenskapligt projekt där man studerar olika dimensioner av den religiösa situationen i de nordiska länderna. I forskarnätverket ingår religionsforskare, politikforskare och rättsvetare. Nätverkets mål är att utveckla en mer exakt och mångfasetterad bild av de faktorer som under de senaste decennierna har inverkat på förändringarna i religiositeten i de nordiska länderna. Avsikten är också att utveckla en metod som baserar sig på komplexitet och att stärka det nordiska samarbetet inom religionsforskningen.

CBSR-projektet ordnar 2021–2022 tre seminarier och workshoppar som syftar till att sammanföra forskare från olika områden för att belysa olika aspekter av utvecklingsskedena. Forskaren Kimmo KetolaÖppna länk i ny flik vid Kyrkans forskning och utbildning har aktivt deltagit i nätverkets verksamhet. Hans forskning i anslutning till projektet behandlar förändringar i den religiösa identiteten i de nordiska länderna.

Mer information om projektetÖppna länk i ny flik

Consortium for International Surveys of Congregations (CISC)

Förändringen i religiositeten har undersökts i stor utsträckning genom individinriktade enkäter, men kulturförändringen återspeglas också i de religiösa samfundens struktur, verksamhetsformer och sammansättning. Det finns tills vidare mycket lite sådant forskningsmaterial om församlingar och religiösa samfund som möjliggör internationella jämförelser. Projektet har inspirerats av församlingsenkäter som genomförts i Förenta staterna och Schweiz.

Målet med CISC-projektet är att skapa ett enkätverktyg för församlingsenkäter som möjliggör internationella jämförelser. Avsikten med verktyget är att producera nationellt representativa enkäter om religiösa samfund på lokal nivå och sammanställa ett omfattande jämförbart forskningsmaterial av enkäterna.

Projektet leds av professor Ulla Schmidt från Århus universitet i Danmark. I projektet deltar forskare från sammanlagt nio länder: Danmark, Schweiz, Finland, Nederländerna, Tyskland, Förenta staterna, Australien, Kroatien och Spanien. Från Finland deltar forskaren Kimmo KetolaÖppna länk i ny flik (Kyrkans forskning och utbildning) och Kati Tervo-NiemeläÖppna länk i ny flik (Östra Finlands universitet).

Mer information om projektetÖppna länk i ny flik

European Values Study (EVS)

European Values Study är ett omfattande, regelbundet återkommande och multinationellt program för enkätundersökningar som gäller grundläggande mänskliga värden. Materialinsamlingen inleddes år 1981 och sedan dess har material samlats in i enkätomgångar med nio års mellanrum. Det är fråga om ett internationellt enkätmaterial som gör det möjligt att tidsmässigt följa upp förändringar i finländarnas värderingar och jämföra dessa med andra länder.

En officiell samarbetspartner för EVS-projektet i Finland är Samhällsvetenskapliga dataarkivet FSDÖppna länk i ny flik. När det gäller materialinsamlingen 2017 ansvarade forskaren Kimmo KetolaÖppna länk i ny flik vid Kyrkans forskning och utbildning i samarbete med FSD för datainsamlingen i Finland.

Det finländska materialet har sparats i Samhällsvetenskapliga dataarkivet, där det kan användas av finländska forskare och ges ut till den internationella forskningsgruppen för att tas med i det internationella materialet. Det förvaras i GESIS-DAS-arkivetÖppna länk i ny flik i Köln i Tyskland, varifrån det kan hämtas för akademisk forskning och undervisning.

EVS-enkäterna kartlägger vid sidan av religiositeten även på ett omfattande sätt de åsikter och värden som påverkar människornas vardag. I enkäten 2017 ingick bland annat frågor om följande teman:

  • betydelsen av familj och arbete
  • moraluppfattningar
  • tilliten till olika människogrupper och institutioner samt attityderna till dessa
  • nationell stolthet
  • intresse för politik samt ekonomipolitiska attityder
  • miljöattityder

Identitet och solidaritet var särskilda teman i enkäten 2017.

Mer information om projektet, projektets Facebook-sidaÖppna länk i ny flik