Hyppää sisältöön

Työrauhavelvoite ja työtaistelutoimenpiteet

Virka- ja työehtosopimuksilla turvataan työrauha sopimuskaudeksi. Kaikki sopimuksiin kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet ovat sopimusten voimassa ollessa kiellettyjä. Sopijaosapuolet ja niiden alaiset yhdistykset ovat velvollisia aktiivisesti valvomaan työrauhan säilymistä. Työrauhavelvoite koskee myös yksityistä viranhaltijaa ja työntekijää.

Sopimuksettoman tilan aikana sopijaosapuolet ja muut sopimuksiin sidotut eivät sen sijaan ole työrauhavelvoitteen alaisia. Tällöin voidaan pyrkiä aikaansaamaan uusia sopimuksia painostamalla vastapuolta joko työsululla tai lakolla. Työsululla tarkoitetaan seurakunnan toimeenpanemaa ja lakolla viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksen seurakuntaan kohdistamaa työtaistelutoimenpidettä. Näihin työtaistelutoimenpiteisiin voidaan turvautua vain sopimuksenvaraisissa asioissa.

Seurakunnan ryhtymisestä työsulkuun päättää Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta. Viranhaltija ja työntekijä voi osallistua lakkoon vain siihen ryhtyneen viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksen päätöksen perusteella. Työtaistelun piiriin kuuluvan viranhaltijan on kuitenkin suoritettava kirkkojärjestyksen 2-4 luvussa tarkoitetut hänelle kuuluvat tehtävät. Näitä tehtäviä ovat muun muassa jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten suorittaminen.