Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä palkkauksesta

 

Kokemuslisän suuruus, kun palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi

Työntekijän palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi vuoden 2020 alussa. Maksetaanko kokemuslisänä edellisen vuoden kokoaikainen vuosisidonnainen palkanosa vai pieneneekö se uuden työajan suhteessa?

Vastaus:

Kokemuslisä on osa varsinaista palkkaa. Osa-aikaiselle työntekijälle kokemuslisä maksetaan siinä suhteessa kuin on hänen työaikansa (KirVESTES 14 §). Kokemuslisä maksetaan siis osa-aikaprosentin mukaan, mutta osa-aikatyöntekijän kokemuslisän laskuperusteena käytetään vuoden 2019 lopussa olevaa vuosisidonnaisen palkan määrää, josta otetaan uuden osa-aikaprosentin mukainen määrä.

Tästä poikkeuksena on se tilanne, jossa täyden työajan mukainen vuosisidonnainen palkanosa vuoden lopussa on pienempi kuin vuoden 2020 voimaan tulevan KirVESTES liitteen 1.1. mukainen kokemuslisätaulukon mukainen kokemuslisä. 

Kokemuslisän suuruus, kun uusi vuosisidonnainen palkanosa olisi erääntynyt 1.1.2020 (tai sen jälkeen)

Työntekijälle kertyy vuosisidonnaista aikaa 31.12.2019 mennessä yhteensä 8 vuotta. Jos vuosisidonnaisesta palkanosasta ei olisi sopimuksessa luovuttu, hänelle olisi erääntynyt uusi vuosisidonnainen palkanosa 1.1.2020 lukien. Onko työntekijällä oikeus saada vuosisidonnaista palkanosaa koskevien määräysten mukainen euromäärä kokemuslisässään 1.1.2020 lukien?

Vastaus:

Kokemuslisämääräykset tulevat voimaan 1.1.2020, joten siitä lukien ei enää voida soveltaa vuosisidonnaista palkanosaa koskevia määräyksiä. Sen vuoksi työntekijä ei saa enää hyväkseen sellaista vuosisidonnaista palkanosaa, joka erääntyisi hänelle 1.1.2020 tai sen jälkeen. Vuoden vaihteesta lukien kokemuslisä määräytyy uusien sopimusmääräysten mukaisesti.

Kokemuslisän suuruus, kun määräaikainen työsuhde uusitaan vuoden 2020 alussa

Työntekijän määräaikainen työsuhde päättyy 31.12.2019. Työsuhdetta jatketaan välittömästi uudella työsuhteella 1.1.2020 alkaen. Määräytyykö kokemuslisä vuoden 2019 lopussa voimassa olleen vuosisidonnaisen palkanosan mukaan vai vuoden 2020 alusta voimaan tulevan kokemuslisätaulukon (KirVESTES liite 1.1.) mukaan?

Vastaus:

Kun palvelussuhde jatkuu keskeytymättömänä vuoden vaihteen yli, tulkintana on, että kokemuslisänä maksetaan edelleen vuoden vaihteessa voimassa ollutta vuosisidonnaista palkanosaa vastaava euromäärä (paitsi silloin kun kokemuslisätaulukon mukainen kokemuslisä on suurempi kuin voimassa ollut vuosisidonnainen palkanosa). Palvelussuhde tulkitaan siis tällaisessa tapauksessa palkanmaksun näkökulmasta yhdenjaksoiseksi.

Kokemuslisän suuruus, kun määräaikainen työsuhde uusitaan vuoden 2020 aikana katkon jälkeen

Työntekijän määräaikainen työsuhde päättyy 31.12.2019. Työntekijä otetaan vastaaviin tehtäviin työhön uudella työsopimuksella 1.3.2020 alkaen. Miten kokemuslisä määräytyy, vuoden 2019 lopussa voimassa olleen vuosisidonnaisen palkanosan mukaan vai vuoden 2020 alusta voimaan tulevan kokemuslisätaulukon (KirVESTES liite 1.1.) mukaan?

Vastaus:

Tässä tapauksessa palvelussuhde ei jatku keskeytymättömänä vuoden vaihteen yli. Tällöin kokemuslisänä maksetaan kokemuslisätaulukon mukainen kokemuslisä. Vaikka työntekijä ”palaa” samanlaiseen tehtävään, missä hän työskenteli vuoden 2019 puolella, työsuhde katsotaan uudeksi, jolloin kokemuslisä määräytyy kokemuslisätaulukon mukaan.

On siten mahdollista, että työntekijän varsinainen palkka pienenee verrattuna aiempaan työsuhteeseen. Toisaalta on otettava huomioon, että hänen on mahdollista saada työsuorituksensa perusteella suorituslisää. Sopimusmuutoksella on nimenomaan pyritty siirtämään rahaa kokemuslisistä suorituslisiin, jonka seurauksena kokemuslisän määrä uusissa palvelussuhteissa on yleensä pienempi kuin aiempi vuosisidonnainen palkanosa.

Sijaisuuden päättymisen vaikutus kokemuslisään

Seurakuntamme seurakuntapastori on kappalaisen sijaisena. Sijaisuus on alkanut 1.8.2019. Hän palaa omaan seurakuntapastorin tehtäväänsä 1.4.2020. Hänen peruspalkkansa on kappalaisen tehtävässä suurempi kuin omassa tehtävässä. Minkä suuruista kokemuslisää seurakuntapastorille maksetaan 1.1.2020, kun hän on kappalaisen sijaisena ja toisaalta 1.4.2020 lukien, kun hän palaa omaan tehtäväänsä?

Vastaus:

Tässä tapauksessa työntekijällä on samanaikaisesti voimassa kaksi palvelussuhdetta, joissa on eri peruspalkka. Tästä seuraa, että häntä koskien vuoden vaihtuessa on myös kaksi erisuuruista vuosisidonnaista palkanosaa, vaikka hänelle luonnollisesti maksetaan vain kappalaisen peruspalkkaan kuuluvaa vuosisidonnaista palkanosaa.

Vuoden vaihtuessa seurakuntapastorille tulee määritellä kaksi kokemuslisää, toinen jota maksetaan kappaisen sijaistuksen ajalta 1.1.-31.3.2020 ja toinen jota ruvetaan maksamaan, kun hän palaa seurakuntapastorin virkaansa. Peruspalkka kappalaisena on 3.200 euroa ja peruspalkka seurakuntapastorin virassa on 2.700 euroa. Seurakuntapastorin vuosisidonnainen palkanosansa yli 13 vuoden palveluksen perusteella on 15 %, joten vuosisidonnainen palkanosa kappalaisen tehtävässä on 480 euroa ja seurakuntapastorin tehtävässä 405 euroa. Vuoden vaihtuessa hänelle aletaan maksaa 480 euron suuruista kokemuslisää ja kun hän palaa omaan seurakuntapastorin virkaan 1.4.2020 kokemuslisä pienenee 405 euroon.

Kokemuslisän suuruus, kun työntekijän palkkaa tarkistetaan 1.1.2020 tai sen jälkeen

Työntekijän vaativuusryhmää on päätetty tarkistaa 1.1.2020 lukien vaativuusryhmän 502 mukaiseksi ja peruspalkka vaativuusryhmän alarajan mukaiseksi (2.345,76 €). Miten hänen kokemuslisänsä suuruus vahvistetaan, kun 31.12.2019 hänen vaativuusryhmänsä on 501, peruspalkka 2.280 € ja vuosisidonnainen palkanosa 342 € (15 %; vuosisidonnainen aika 17 vuotta 4 kk)?

Vastaus:

Vaativuusryhmässä 502, jota sovelletaan työntekijään 1.1.2020 lukien, kokemuslisän suuruus on kokemuslisätaulukon (KirVESTES liite 1.1.) mukaan 278,84 €. Koska tämä kokemuslisätaulukon mukainen kokemuslisä on euromäärältään pienempi kuin hänellä vuoden vaihteessa ollut vuosisidonnainen palkanosa 342 €, häneen sovelletaan edelleen kokemuslisänä vuoden vaihteessa maksettua vuosisidonnaisen palkanosan euromäärää. Kokemuslisä/vuosisidonnainen palkanosa ei siis pienene peruspalkkaan tehtävän tarkistuksen yhteydessä.

Sama periaate koskee myös sellaista palkantarkistusta, joka tehdään 1.1.2020 jälkeen. Työntekijälle 1.1.2020 alkaen maksettua kokemuslisää, joka pohjautuu ennen vuoden vaihdetta maksettuun vuosisidonnaiseen palkanosaan, ei pienennetä, vaikka palkantarkistuksen jälkeen kokemuslisätaulukon mukainen kokemuslisä olisi jo maksettua kokemuslisää pienempi. Vahvistettu vuosisidonnaiseen palkanosaan perustuva kokemuslisä ei siis pienene palkantarkistusten yhteydessä. Tämä periaate koskee niin vaativuusryhmän tarkistuksesta johtuvaa palkantarkistustilannetta kuin saman vaativuusryhmän sisällä tehtyä peruspalkan tarkistusta.

Kokemuslisän suuruus, kun työntekijä saavuttaa seuraavan kokemuslisäportaan 1.1.2020 jälkeen

Työntekijän vaativuusryhmä 31.12.2019 on 501 ja peruspalkka 2.280 €. Hänen vuosisidonnainen palkanosansa 31.12.2019 on määräytynyt 9 vuoden ja 10 kk:n vuosisidonnaisen ajan mukaan eli on ollut 8 % peruspalkasta (182,40 €). Työntekijälle erääntyy seuraava kokemuslisä, kun kokemuslisäaika saavuttaa 10 vuoden rajan 1.3.2020. Minkä suurunen kokemuslisä työntekijälle vahvistetaan?

Vastaus:

Työntekijä säilyttää 1.3.2020 sen euromäärän (182,40 €), joka oli hänelle vahvistettu kokemuslisäksi 1.1.2020 lukien, koska kokemuslisätaulukon (KirVESTES liite 1.1.) mukainen kokemuslisä vaativuusryhmässä 501 on tätä pienempi (eli 177,19 €).

Kun työntekijä aikanaan saavuttaa 15 kokemuslisävuoden rajapyykin, hänen kokemuslisänsä tarkistuu kokemuslisätaulukon mukaiseksi, koska tällöin taulukon mukainen kokemuslisän euromäärä ylittää hänelle maksetun kokemuslisän.

Suorituslisän maksaminen, kun palvelussuhde muuttuu osa-aikaiseksi

 

Seurakunnassamme on mietitty seuraavaa asiaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden ajan ja sen jälkeen päätetään maksaa hänelle suorituslisää hänen työsuorituksensa perusteella. Työntekijän palvelussuhde muuttuu kuitenkin osa-aikaiseksi kesken sen vuoden, kun suorituslisää maksetaan. Voimmeko kuitenkin maksaa hänelle suorituslisän täytenä, koska se on ansaittu silloin, kun työntekijä oli kokoaikainen?

 

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Osa-aikaiselle työntekijälle palkka maksetaan siinä suhteessa kuin on hänen työaikansa (KirVESTES 14 §). Myös suorituslisä maksetaan siis osa-aikaprosentin mukaan.

Suorituslisän osalta kyse ei ole lisän ansaitsemisesta, vaan siitä, että työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain maksettavan palkan osana.

Suorituslisän maksaminen palvelussuhteen päättyessä

Meidän seurakunnassamme on työntekijä, jonka työsuoritusta on arvioitu ja hänelle tullaan maksamaan suorituslisää seuraavan vuoden ajan. Työntekijän palvelussuhde päättyy kuitenkin kesken vuoden, syyskuun lopussa 2020. Maksammeko loppuvuoden suorituslisän hänelle kertasuorituksena?

 

Vastaus:

Suorituslisä on osa varsinaista palkkaa. Työntekijän työsuoritusta arvioidaan vuoden verran ja lisää maksetaan seuraavan vuoden ajan kuukausittain. Jos palvelussuhde päättyy kesken vuoden, myös suorituslisän maksaminen päättyy. Suorituslisää voidaan maksaa vain niin kauan kuin palvelussuhde on voimassa. Näin säästyneet suorituslisät jäävät jakamatta.

Suorituslisäpäätösten antaminen tiedoksi esimiehille

 

Onko kaikki seurakunnan suorituslisäpäätökset annettava tiedoksi kaikille esimiehille?

 

Vastaus:

Suoristuslisien saajien nimet annetaan tiedoksi vain näiden työntekijöiden omille esimiehille. Kullakin esimiehelle annetaan tiedot vain niistä työntekijöistä, jotka ovat hänen alaisiaan.

Suorituslisän maksaminen, kun työntekijän työtehtävä seurakunnassa vaihtuu

 

Seurakuntamme taloussihteerin sijaisuutta tehnyt siirtyy meillä 1.3.2020 seurakuntasihteeriksi. Hänelle maksetaan suorituslisää taloussihteerin tehtävässä tehdyn työsuorituksen perusteella. Maksetaanko hänelle suorituslisää sitten, kun työtehtävä vaihtuu?

 

Vastaus:

Suorituslisää maksetaan edelleen. Suoristuslisäjärjestelmän perusidea on, että työsuoritusta arvioidaan noin vuoden verran ja suorituslisää maksetaan seuraavan kalenterivuoden ajan. Vaikka työntekijä siirtyy saman työnantajan palveluksessa toiseen tehtävään, suorituslisää maksetaan hänelle edelleen. Uuteen tehtävään siirtymisen jälkeen arviointi kohdistuu työsuoritukseen uudessa tehtävässä ja loppuvuodesta 2020 taas tehdään päätös, saako työntekijä suorituslisää seuraavanakin vuonna.