Ajankohtaista

Tiedote

18.6.2019

Kirkon työaikalakityöryhmän työskentely päättyi tällä erää

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon työntekijäjärjestöt päättivät työryhmän työskentelyn, jonka tavoitteena oli löytää yhteinen käsitys siitä, miten evankelis-luterilaisen kirkon osalta 1.4.2020 voimaan tulevaa työaikalakia sovelletaan. Heti uuden lain eduskunnassa hyväksymisestä lähtien ovat työmarkkinalaitoksen ja järjestöjen kannat eronneet toisistaan eikä yhteisymmärrystä valitettavasti syntynyt.  

Lue tiedote

Tiedote

5.6.2019

Kirkon järjestöt ja kirkon työmarkkinalaitos jatkoivat maanantaina 3.6.2019 keskusteluja uuden työaikalain soveltamisalan tulkinnasta. Näkemykset eroavat vielä selkeästi toisistaan ja tällä on suuri merkitys tulevaa neuvottelukierrosta ajatellen. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 18.6.2019, jolloin tavoitteena on saada näkemystä asiaan myös lakia valmistelleilta johtavilta virkamiehiltä Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tiedote

3.6.2019

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta kokoontui 28.5.2019. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa uutta työaikalakia. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta toteaa kantanaan, ettei lainsäätäjän tarkoitus ole ollut muuttaa työaikalain soveltamisalaa hengellisen työn viranhaltijoiden osalta. Hallituksen esityksessä nimenomaan todetaan, että esitetyt muutokset eivät merkittävästi muuta lain soveltamisalaa. Näin ollen kirkon hengellisen työn viranhaltijoiden työajankäyttöön liittyviä kysymyksiä voidaan jatkossakin hoitaa vapaasti neuvotellen ja sopien pääsopijajärjestöjen kanssa.

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen työryhmä on aloittanut työnsä

18.4.2019

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteinen työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää uuden työaikalain soveltamista kirkon sektorilla, on aloittanut työnsä. Osapuolilla on tässä vaiheessa erilainen käsitys uuden työaikalain soveltamisesta kirkon henkilöstöön. Työryhmä jatkaa työskentelyään.

Kirkon pääsopijaosapuolet pohtivat yhdessä uutta työaikalakia

8.4.2019

Eduskunta hyväksyi 13.3.2019 uuden työaikalain, joka tulee voimaan 1.1.2020. Kirkon virka- ja työehtosopimus on kuitenkin voimassa maaliskuun loppuun 2020, joten uudet työaikalain määräykset astuvat kirkon piirissä voimaan vasta huhtikuun alusta lukien 2020.

Lue tiedote

Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteinen ehdotus työelämän kehittämiseksi työn ja teknologian murroksessa

2.4.2019

Seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä esittää tänään julkistetussa ehdotuksessaan monivuotisen työelämän kehittämisohjelman käynnistämistä seuraavalla hallituskaudella.

 

Suomalaista työn kehittämisohjelmaa tarvitaan työpaikkojen tueksi, kun ne työn ja teknologian murroksessa uudistavat toimintatapojaan, työtehtäviään ja osaamistaan, sekä hyödyntävät digitalisaatiota. Hyvä tulevaisuuden työ, tuottavuus ja työelämän laatu eivät synny itsestään vaan niitä on tarpeen edistää muutosvaiheissa määrätietoisin toimenpitein. Suomessa on hyviä kokemuksia laajaan yhteistyöhön perustuvista työelämän kehittämisohjelmista.

 

Tutustu tarkemmin työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukseen

 

Lisätietoja:

Työelämäasiantuntija Erkki Auvinen, STTK, puh. 040 545 0631

Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat, 040 820 6800

Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos, 050 5941 710

Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko, AKAVA, 040 504 4356

Johtaja Saana Siekkinen, SAK, 040 834 5030

Hallitusneuvos Tuija Wilska, Valtion työmarkkinalaitos, 029 553 0374

Lakiasianjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 09 4202 2281

Uusi työaikalaki hyväksyttiin eduskunnassa – kirkon hengellistä työtä tekevien asema selvitetään

13.3.2019

Eduskunta on 13.3.2019 hyväksynyt uuden työaikalain. Eduskunta muutti hallituksen esitystä uudeksi työaikalaiksi siltä osin kuin kyse on uskonnollisia tehtäviä suorittavista työntekijöistä. Hallitus oli esittänyt, että uskonnollisia toimituksia suorittavat viranhaltijat (papit ja kanttorit) olisivat edelleen työaikalain soveltamisen ulkopuolella. Tämän lisäksi hallitus esitti uutena säännöksenä, että myös uskonnollisia tehtäviä suorittavat (pappien ja kanttorien lisäksi kirkon perinteiset hengellisen työn viranhaltijaryhmät, kuten esimerkiksi diakonian viranhaltijat ja nuorisotyönohjaajat) olisivat työaikalain ja siten työajan soveltamisen ulkopuolella. Nykyisin nämä ryhmät ovat olleet työajan ulkopuolisia kirkon työaika-asetuksen perusteella.

Lue lisää

Tilastoraportti seurakunnan henkilöstöstä  

13.3.2019

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien henkilöstöjohtamisen avuksi aletaan Kirkon työmarkkinalaitoksen toimesta laatia seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtaista tilastoraporttia. Se lähetetään muiden Kirkkohallituksessa laadittavien kuukausittaisten tilastoraporttien tapaan sähköpostilla seurakuntien kirkkoherroille ja talouspäälliköille sekä seurakuntayhtymien talous- ja henkilöstöjohdolle. Raportti sisältää tietoa mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilötyövuosista, työajan jakautumisesta, osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä ja sairauspoissaoloista. Sen laadinta perustuu henkilöstövoimavaroja ja niiden kehittymistä kuvaavien tunnuslukujen määritelmiä koskevaan muistioon (luonnos vuodelta 2015) ja henkilöstö- ja palkkatietoihin, joita seurakunnat ovat tallentaneet Kirkon palvelukeskuksen henkilöstöhallinnon järjestelmiin.  Ensimmäinen tilastoraportti lähetetään maaliskuun lopussa. Se on poikkeuksellisesti kaksiosainen sisältäen alkuvuoden 2019 tietojen lisäksi vuoden 2018 tiedot. Otamme mielellämme vastaan raporttia koskevia kysymyksiä, kehittämisehdotuksia ja muuta palautetta sähköpostiin kit@evl.fi 

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien henkilöstövoimavaroja ja niiden kehittymistä kuvaavat tunnusluvut

Kirteko-verkostotapaaminen Porissa 28.3.2019

17.1.2019

Verkostotapaamisessa perehdymme kokeilemalla kehittämisen kulttuuriin ja kokeilemme käytännössä yhteiskehittämistä neljän seurakunnan esittelemän työelämän kehittämistavoitteen/unelman avulla. Yhteiskehittämisessä voitte antaa muille ituja ja ideoita työpaikan kehittämiseen ja saada niitä omalle työpaikallesi vietäväksi.

On sanottu, että jakaminen kaksinkertaistaa ilon. Tervetuloa kokemaan se todeksi – tulkaa mukaan työnantajan ja henkilöstön edustajat yhdessä!

Porin verkostotapaamisen ohjelma. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisää verkostotapaamisista

Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteiset digisuositukset: Digitalisaatio parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta

7.1.2019

Tekoäly ja digitalisaatio mahdollistavat merkittävät parannukset henkilöstön hyvinvoinnissa, työn tuottavuudessa ja julkisissa palveluissa. Niiden avulla suomalaisille yrityksille löytyvät parhaat edellytykset kasvaa ja menestyä. Työpaikkojen ja työntekijöiden mahdollisuudet työhyvinvoinnin lisäämiseen paranevat. Julkisille organisaatioille digitalisaatio antaa mahdollisuudet laadukkaampiin ja kustannustehokkaampiin palveluihin.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen tiedote

Tyomarkkinakeskusjärjestöjen digisuositukset

Kevan työhyvinvointitutkimuksesta tietoa kirkon työolojen kehittämiseen

14.12.2018

Kirkon työntekijöistä yli 90 prosenttia pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Neljä viidestä kirkon työntekijästä kokee työssään työn iloa ja innostusta. Lähes saman verran on valmis suosittelemaan työnantajaansa. Tämä käy ilmi Kevan Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksesta, jonka kohteena olivat evankelis-luterilaisen kirkon, kunta-alan ja valtion työntekijät. Kirkko on ollut tutkimuksessa mukana vuodesta 2014 alkaen.

Lue lisää

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Katso tästä tallenne tutkimusten julkaisuseminaarista

Stoppi epäasialliselle kohtelulle ja häirinnälle

22.11.2018

Kirkon pääsopijaosapuolten yhteisen suosituksen soveltamista edistävä Hyvä käytös haltuun -webinaari järjestettiin verkossa 22.11. 

Webinaarin videotallenne ja diat

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä 

Aikuiskoulutustuki uudistetaan tukemaan työn ja opiskelun yhteensovittamista

15.11.2018

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät yhdessä aikuiskoulutustuen uudistamista. Järjestöt ovat saavuttaneet asiasta neuvottelutuloksen.

Lue keskusjärjestöjen tiedote

Suorituslisän käyttöönottoon valmistautuminen syksyllä 2018

3.10.2018

Suorituslisän käyttöönotosta ja sen käynnistämiseen liittyvästä prosessista seurakunnissa syksyllä 2018 on tullut kentältä paljon kysymyksiä niin Kirkon työmarkkinalaitoksen toimistolle kuin pääsopijajärjestöille.

Lue lisää yleiskirjeestä A7/2018