Piispainkokouksen työskentely

Piispainkokouksen toimintaa sääntelevät kirkkolaki, kirkkojärjestys ja piispainkokouksen työjärjestys.

Näin piispainkokous toimii

  • Piispainkokouksen jäseniä ovat hiippakuntien piispat.
  • Piispainkokous on hiippakuntien piispojen ja tuomiokapitulien yhteinen neuvotteluelin, joka käsittelee erityisesti kirkon uskoa, julistusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoon liittyviä asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee ekumeniaan ja lähetykseen liittyviä asioita.
  • Osana kirkon yhteistä hallintoa se tekee päätöksiä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.
  • Aloiteoikeus piispainkokouksessa on piispainkokouksen jäsenellä, kirkolliskokouksella, tuomiokapitulilla ja kirkkohallituksella.

Piispainkokouksen osallistujat ja käytännöt

Istunnoissa toimii puheenjohtajana arkkipiispa tai hänen ollessaan estyneenä virassa vanhin läsnäolevista jäsenistä.

Istunnon sihteerinä toimii päätoiminen piispainkokouksen pääsihteeri. Lisäksi istuntoihin osallistuu päätoiminen piispainkokouksen teologinen sihteeri. Esittelijöinä istunnoissa toimivat pääsihteeri, teologinen sihteeri sekä kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtaja tai tämän nimeämä kirkkohallituksen virkamies.

Kenttäpiispalla, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivalla kirkkoneuvoksella sekä kirkkohallituksen nimeämällä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksen istunnoissa. Lisäksi istunnossa ovat läsnä kokouksen kutsuma tekninen sihteeri, arkkipiispan teologiset erityisavustajat sekä Kirkon viestinnän viestintäjohtaja. Kirkon viestinnästä istuntoa seuraa 1-2 suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen viestintäasiantuntija.

Piispainkokous kokoontuu arkkipiispan kutsusta. Istuntoja on vuoden aikana pääsääntöisesti kuusi. Arkkipiispa voi tarvittaessa kutsua istunnon kokoon sovittujen istuntojen ulkopuolella.

Istunnot alkavat ja päättyvät yhteisellä rukoushetkellä. Istunnoissa noudatetaan erikseen hyväksyttyä työjärjestystä. Istunnon jälkeen on tarvittaessa avoin tiedotustilaisuus.

Istunnoissa käsiteltävien asioiden valmistelu 

Piispainkokouksessa käsiteltävät asiat valmistelevat piispainkokouksen pääsihteeri, teologinen sihteeri sekä ulkoasiain osaston johtaja.

Piispainkokous voi tarvittaessa asettaa myös työryhmiä valmistelemaan asioita.