Hyppää sisältöön
Nattvardsvin

Välkommen till nattvarden!

Nattvarden är den andra heliga handlingen, det vill säga det andra sakramentet, i den lutherska kyrkan. Jesus själv har befallt sina efterföljare att dela bröd och vin till minne av honom.

Nattvarden är en måltid med gemenskap, glädje och tacksamhet

Nattvarden bekräftar det andliga liv som fått sin början i dopet och ger löfte om evigt liv. Det är en gemenskapens, glädjens och tacksägelsens måltid.

I nattvardens instiftelseord minns vi hur Jesus välsignade brödet och vinet vid den sista måltiden.

Tag och ät, detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.

Prästen läser instiftelseorden, välsignar nattvardens bröd och vin och tecknar dem med korsets tecken. När brödet och vinet har välsignats är de Kristi sanna kropp och blod. 

Hur gör jag vid nattvarden?

Vi knäböjer

Vid nattvarden knäböjer man vid altarringen eller tar emot nattvarden stående. Nattvarden kan också delas ut någon annanstans i kyrkan än vid altaret.

Vi tar emot brödet och vinet

Nattvardsbrödet, det vill säga oblaten, ges vanligtvis i handen och sätts sedan i munnen. När brödet delas ut säger prästen ”Vår Herres Jesu Kristi kropp, för dig utgiven”.

Vinet delas i allmänhet ut i små bägare, så kallade särkalkar. Ibland används gemensam kalk som alla dricker ur i tur och ordning. Utdelaren torkar bägarens kant efter varje nattvardsgäst. Den präst eller assistent som delar ut vinet säger ”Vår Herres Jesu Kristi blod, för dig utgjutet”. Till detta kan man svara amen.

Nattvarden kan också delas ut så att man doppar nattvardsbrödet i vinet. Brödet ges i nattvardsgästens hand eller mun.

Vi tackar

Efter nattvarden kan man buga sig mot altaret, tacka Gud och göra korstecknet.

Under nattvardsgången sjunger man psalmer eller lyssnar till musik.  När alla som vill har fått nattvarden läser prästen avlösningsorden, varefter man ber en gemensam tackbön.

Vem kan delta?

Varje konfirmerad medlem av kyrkan kan delta i nattvarden. Ett döpt barn kan delta i nattvarden tillsammans med sina föräldrar eller någon annan vuxen. Barnet kan också få en välsignelse, om det inte vill ta emot nattvarden eller ännu inte förstår nattvardens betydelse.

Den vuxna som kommer till nattvarden med barnet informerar nattvardsutdelaren om barnet önskar ta emot välsignelsen eller nattvarden. Barnet kan också ta emot endast nattvardsbrödet eller doppa det i bägaren.

En medlem av en annan luthersk kyrka kan delta i nattvarden i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Många europeiska kyrkor hör till Borgågemenskapen och medlemmarna kan gå till nattvarden i varandras kyrkor.

Nattvard kan också delas ut till personer som inte är medlemmar, om de är sjuka eller i en nödsituation och de förstår nattvardens innebörd.

I praktiken beslutar nattvardsgästerna själva om deltagande, eftersom nattvardsutdelarna inte kontrollerar rätten att delta. De delar ut nattvarden till alla som ber om den.

Läs mera om nattvarden.