Hyppää sisältöön

Kyrkostyrelsens organisation

Kyrkostyrelsen hör till kyrkan centralförvaltning. Den sköter kyrkans gemensamma förvaltning, ekonomi och verksamhet.

Kyrkostyrelsen bereder ärenden för kyrkomötet och ser till att kyrkomötesbesluten verkställs. Den ger utlåtanden som statsrådet begär av kyrkan i de fall då det inte är kyrkomötets uppgift. Kyrkostyrelsen fungerar också som styrelse för kyrkans centralfondÖppna länk i ny flik och grundar tjänster för specialuppgifter i kyrkan.

Kyrkostyrelsens viktigaste beslut fattas av plenum. Medlemmar i plenum är ärkebiskopen som är ordförande, två biskopar som valts av biskopsmötet, och två präster och nio lekmän som kyrkomötet utsett på förslag av stiften. Plenum samlas i regel en gång i månaden i Helsingfors.

En del av besluten fattas av kyrkostyrelsens ämbetskollegium som består av de sex ledande tjänstemännen, ecklesiastikråden. Det sammanträder varje vecka.