Väckelserörelser och kristna organisationer

Ett särdrag i den finländska kulturen är de väckelserörelser och kristna organisationer som verkar inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Dessa rörelser och organisationer stöder och kompletterar församlingarnas verksamhet.

Organisationerna bidrar till en mångfald i församlingarnas verksamhet och hjälper likasinnade att mötas över församlingsgränserna. De ordnar läger och annan verksamhet i samarbete med församlingarna.

Organisationerna ger ut litteratur och producerar annat material samt utbildar kyrkans anställda och frivilliga. En del av rörelserna upprätthåller läroinrättningar och folkhögskolor samt producerar sociala tjänster.

Nya rörelser och grupper uppkommer ständigt kring nya gudstjänstgemenskaper, bland personer i samma livssituation eller i anslutning till någon aktuell samhällsfråga som t.ex. miljövård.

Det finns ingen heltäckande lista över kristna rörelser och organisationer men du kan söka på nätet eller fråga lokalförsamlingen vilken verksamhet som ordnas på din ort.

De traditionella väckelserörelserna är en del av kyrkan

Väckelserörelserna är organiserade folkrörelser som verkar inom evangelisk-lutherska kyrkans församlingar. De har uppstått som protest- och förnyelserörelser och har oftast betonat en tydlig och personlig trosuppfattning.

Till de traditionella väckelserörelserna räknas Bedjarrörelsen, de väckta, den evangeliska rörelsen och laestadianismen vilka uppstod under 1700- och 1800-talet. Efter andra världskriget uppstod den s.k. femte väckelsen. I många länder har väckelserörelserna organiserats som egna samfund, medan de i Finland fungerar inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

Väckelserörelserna har sina egna sommarfester och tidningar samt i vissa fall egna sångsamlingar vid sidan av psalmboken. De flesta missionsorganisationer har också en koppling till någon väckelserörelse. Väckelserörelserna är lekmannarörelser och en stor del av ansvaret för verksamheten vilar på aktiva kristna som inte är präster.

Utöver de väckelserörelser som verkar inom evangelisk-lutherska kyrkan finns det i Finland samfund och kristna grupperingar som inte är en del av den lutherska kyrkan. Till dessa hör t.ex pingströrelsen och Lutherstiftelsens missionsprovins.