Hyppää sisältöön

Miljöarbete 

I det kristna budskapet ingår människans ansvar för skapelsen. Kristet miljötänkande bygger på att människan är en del av naturen, av skapelsen. Människan ansvarar också inför Gud för hur hon behandlar naturen.

Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Allt är jubel och sång.
(Ur Psaltarpsalm 65)

Till den kristna tron hör ett enkelt sätt att leva och måttfullhet. Kristendomen motverkar konsumentkulturen.

Syftet med kyrkans energi- och klimatstrategi är en kolneutral kyrka före 2030. Kyrkan tar hänsyn till konsekvenserna för miljö och klimat när man utvecklar sin verksamhet.

Kyrkans miljödiplom är en möjlighet för kyrkor att planera sin verksamhet på ett miljövänligt sätt. Vid utvärderingen av miljödiplomet går man igenom bl.a. avfallshantering, fastigheter, kyrkogårdar, skogsbruk och miljöutbildning.

Gröna skriftskolor betonar miljövänlighet i undervisning och praktisk genomförande.

Genom att delta i Ekofasta-kampanjen kan du överväga dina egna konsumtionsvanor. Kampanjen hålls årligen under fastan före påsk.

Klimatprogrammets principer är tacksamhet, respekt och måttfullhet

Den kristna uppfattningen är att människans uppgift är att bruka och vårda skapelsen. Skapelsen är en del av Guds skapargärning och därmed helig. Kyrkan har utarbetat ett klimatprogram, som ger teologiska utgångspunkter och praktiska rekommendationer för klimatarbete. Klimatprogrammets centrala utgångspunkter är tacksamhet, respekt och måttfullhet. Enligt programmet är kristendomen en motkraft till konsumtionskulturen, och kyrkan måste bedöma sin klimatpåverkan i sina egna aktiviteter.

Mössöron på björk.