Bilden föreställer Kampens kapell i Helsingfors
Kampens kapell i Helsingfors

Kyrkoskatten, en medlemsavgift

Medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som är officiellt bosatta i Finland betalar kyrkoskatt. Skatten uppbärs i samband med stats- och kommunalbeskattningen. Hur stor skatten är beror på församlingarnas kyrkoskattesats. Den kan vara 1 - 2 procent.

Kyrkoskatten går till församlingen eller till den kyrkliga samfälligheten på din ort. (En kyrklig samfällighet består församlingarna i en kommun.)

År 2016 var intäkterna från kyrkoskatten 890 miljoner euro. Kyrkan ersätter staten för kostnaderna för att uppbära skatter. De kostnaderna var 14,9 miljoner euro 2016 och 14,3 miljoner 2017.

Dessutom får kyrkan 114 miljoner euro som ersättning från staten för samhälleliga uppgifter.

Hur mycket betalar jag i kyrkoskatt?

En medelinkomsttagare som är medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betalar ungefär 260 euro kyrkoskatt per år. Räknar man med alla kyrkans medlemmar är medeltalet för kyrkoskatten 222 euro/medlem.

Vad används skattemedlen till?

Församlingens verksamhet finansieras till ca 80 procent av skatteintäkter.

Av alla intäkter går 82 procent till verksamheten, tio procent går till underhåll av fastigheter, maskiner och motsvarande, fem procent till Kyrkans centralfond för Kyrkans gemensamma arbete, tre procent till beskattningskostnader och finansiella kostnader. I tabellen ser du fördelningen år 2014.

Verksamhetskostnadernas fördelning presenteras här enligt verksamhetsområde. I materialet från 2014 ingår alla församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Typiskt för företag och organisationer som erbjuder tjänster är att personalkostnaderna är de klart största. Av kostnaderna står direkta personalkostnaderna för över 60 procent, inköp av tjänster 20 procent, material och tillbehör dryga tio procent.