Hyppää sisältöön

Äigikyevdilis uđđâseh

 

Tiäđáttâs 9.5.2022

Sämimuusik juhle kirkkopeeivijn 

Säämi kirkkopeeivih uárnejuvvojeh Anarist 5.-7.8.2022. Tábáhtus teema lii Pase Tullâ – Pase Aalmug já

 tábáhtus olášuttoo tääl viiđâd keerdi. Säämi kirkkopeeivijn sämmilij muusikärbivyevih láá peeivi ohjelm noonâ uási.


Kirkkopeiviláávust uárnejuvvojeh kyehti konsert. Vástuppeeivi 5.8. tme 19 salmâkonsertist "Čále Jesus iežat gova" lávdástává Anna Näkkäläjärvi-Länsman  Raimo Paaso. Veisidep saalmâid ärbivuáválijn veisidemvuovvijn meid oovtâst. Konsert loopâst arkkâpispe Tapio Luoma tooimât eehidrukkoos. 
– Lii oskomettum, maht uurgui čuojâmáin puáhtá tiäduttiđ já pyehtiđ oovdân sämmilii lávlumvyevi já ton pyeremuid peelijd, Paaso iätá. 


Näkkäläjärvi-Länsman mield suu tulkkum siävut uđđâ já puáris maailm já návt kiddee salmâärbivyevi uássin taan ääigi. Lii áinoošlajâsâš, ete madâreenij jienâ saalmâin siäivuttuvvoo jienâmaailmân, mon Raimo Paaso ráhtá urguiguin. 


Lávurduv 6.8. tme 19 konsertist láávdást kyevti kuhes karrieer musijkkár, Tero Harju já Aimo Aikio, oovtâstpargoost šoddâm Čaʹppesrääʹstes-juávkku. Čaʹppesrääʹstes puovtâdâsâst láá nuorttâliih pitáh já muusik lii almostum taan räi tuš sosiaallii mediast. Pitáh oovdânpuáhtojeh tábáhtusâst aakuustlávt, Aimo Aikio čuojât kiitaar já Tero Harju lávlu.  
– Kirkkopeeivijn lávdástem lii uđđâ já jiäráskittee feerim, maid muái vyerdeen moovtâ, suái eeđáin.

 

 

 

Ánná Morottaja oovdânpuáhtá konsertist ärbivuáválijd anarâš liivđijd. Livđe lii vookaalmuusik, ađai láávdástmin lii Ánná ohtuu jienâinis. Liivđij paaldâst suu jienâ táibá meid luándu jienâi ađđiistâlmân. Suu puáhtá ovdâmerkkân kuullâđ skäŋkkee čuánjájin tâi skeikkee riävskán.


Ánná Morottaja ađai Kuobžâ-Piäká Ánná lii anarâš musijkkár. Sun lii meddâl Anarist Mudusjäävri riddoost. Muusik rähtim lasseen Ánná kuáláást, myerjee, tuáijoo já máttáát anarâškielâ já -kulttuur. Taan ive aalgâst Ánná lii almostittâm maailm vuossâmuu livđeskiäru. Ton nommâ lii oovtkiärdánávt Livđe já mij kuullâp motomijd skiäru pittáid meid kirkkopeeivij konsertist.  

 

 

 

 

Konsert kuálmád uásist västid Sámi Grand Prix 2022 laavlâkišto vyeittee Ingá-Máret Gaup-Juuso. Sun láávdást konsertist Tundra Electro juávhuinis. Tundra Electro ovtâstit ärbivuáválii sämilavluu keččâleijee elektronlii muusikân já ärbivuáválii indialâšmuusik šuoŋáid. Tundra Electro lii sämmilii jyeigee já lávloo Ingá-Máret Gaup-Juuso já taažâ musijkkár-nuotâsteijee Patrick Shaw Iversen ive 2016 vuáđudem juávkku. 
– Váimuäššin lii juáigus já juáigusijguin puáhtá oovdânpyehtiđ maaŋgâid aašijd, tehálumosin tobdoid. Mun ááigum oovdânpyehtiđ meid ärbijuáigusijd já juáigusijd muusikáin, Gaup-Juuso muštâl. 

Salmâveisidemärbi ovtâstit
Salmâveisidemärbi lii tehálâš uási sämmilij kirholii eellim. Muusik lii ohtâ tehálâš oles tábáhtus ovtâstittee teema, mii lii maaŋgâpiälálávt uáinusist meid rukkoospuudâin já immeelpalvâlusâin. Salmâveisidemärbi siäilu já sirdâšuvá uđđâ suhâpuolváid veisidmáin ärbivuáválijd saalmâid. 

***

Säämi kirkkopeeivih lii kirholâš tábáhtus, mii uárnejuvvoo neelji ive kooskâi já mon vááimus lii sämmilâš immeelpalvâluseellim. Ovdâmerkkân ohtsâš rukkoos já salmâveisidemärbivyehi nanodeh já tuárjuh sämmilij jiegâlii ohtâvuođâ. Ohjelmist láá meid konserteh já kulttuurohjelm, savâstâlmeh já seminaareh. Tábáhtus ulmen lii nanodiđ já tutkâđ sämikielâi sajattuv já ovdediđ toi kevttim kirhoost.

Sämmilij kirkkopeeivij orniimist västideh Suomâ ev.lut. kirho sämipargo ráđádâllâmkodde, Sämmiliih kirkkorääđih Taažâst já Ruotâst, Oulu pispekodde, Aanaar servikodde já Oulu ortodoksilâš pispekodde.

Lasetiäđuh:

Kirho sämipargo čällee Erva Niittyvuopio p. 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi

Teháliih liiŋkah: (Käldee: evl.fi)

Tábáhtus nettisijđo

Sämmilij kirkkopeeivij ohjelm

Tiäđuh ijâstâllâmmuulsâiävtuin

Tiäđáttâs 8.4.2022

 

Säämi kirkkopeeivih nuorâi uáinust


Viiđâd Säämi kirkkopeeivih uárnejuvvojeh Anarist 5.-7.8.2022 já teeman lii Pase Tullâ - Pase Aalmug. Kirkkopeeivih čuákkejeh oohtân puoh ahasâš sämmilijd uásálistiđ seminaaráid, immeelpalvâlussáid sehe lávluđ ärbivuáválâš säämi saalmâid oovtâst já teivâđ nubijdis. Nuorah láá lamaš suunâttâlmin ohjelm já sii ohjelm puávdee nuorâid fáárun ubâ sämikuávlust. Nuorâi ohjelm vuáváámist västid Säämi kirkkopeeivij ohjelmtoimâkode nomâttâm nuorâi ohjelmtoimâkodde. Nuorâi ohjelm álgá jo tuorâstuv 4.8.2022 eehidpeeivi.

Aanaar servikode nuorâipargee Viivi Törmänen mieldi ohtâ nuorâid ohjelm pyeremus uási lii tuorâstuv mokke Piälppáájäävri kiirkon kost lii rukkoospuddâ, sehe spellâđ já tulâstâllâđ oovtâst. - Vuárdám ennuv tom, ko tast uáinoo čielgâsávt ohtâvuotâ luándun, historjá, ärbivyevih já vuoiŋâlii eellim kuávdáš, ko vandârdeh meeci čoođâ tälvisiijdân kiirkon, Viivi Törmänen muštâl. Törmänen muštâl vala, et kirkkopeeivijn lii halijdâm tiäduttiđ eromâšávt suotâs oovtâst siärvástâlmân.


Sáranne Näkkäläjärvi lii Aanaar servikode stuáruh já vuárdá kirkkopeeivijd tuođâi ennuv.
- Muu mielâst ohjelm lii tuođâi pyeri já lii pyeri, et lii ennuv muulsâiävtuh, Sáranne Näkkäläjärvi muštâl.


Messu toimâttuvvoo oovtâst


Nuorâi messu toimâttuvvoo lávurduv 6.8. tij 20.30 kirkkopeiviláávust. Meesu vuáváámân lii väridum meiddei pargopáájá lávurduv tij 11. Ovdâsvástádâs nuorâi meesu vuáváámist lii Ruotâ kirho pappâ Kim Rehnmanis já messu toimâttuvvoo oovtâst nuorâiguin.


Nuorâi ohjelm kávnoo kirkkopeeivij nettisiijđoin, liŋkkâ nuorâi ohjelmân lii Nuorâi ohjelm / Ungdom / Youth - evl.fi. Nuorâi ijâstâllâm uárnejuvvoo Vasatokkan, kost lii meiddei eehidkähviviäsu nuoráid. Nuorâi ohjelm ijâstâllâm kannat jo koijâdiđ Nuoriso- já luontomatkailukeskus Vasatokast, Anarist.


Säämi kirkkopeeivijd uárnejeh Suomâ ev.lut. kirho sämipargo ráđádâllâmkodde, Oulu pispekodde, Taažâ Säämi kirkkorääđi, Ruotâ Säämi kirkkorääđi, Aanaar servikodde já Oulu ortodoksilâš pispekodde.
Uásálistijd kannat tääl merkkiđ kirkkopeeivijd kalenderân já väridiđ ijjâdemsaje. Kirkkopeeivijn láá maaŋgâlágán purâdem muulsâiävtuh. Purâdemtelta lasseen páihálâš hotelleh palvâleh. Kirkkopeeivij ohjelmist kaavnah lasetiäđuid.


Lasetiäđuh:

Kirho sämipargo čällee Erva Niittyvuopio p. 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi
Tábáhtus nettisijđoh láá  tääbbin já ohjelm lii tääbbin. Tiäđuh ijjâdemsoojijn láá tääbbin. (Käldee: Kirho evl.fi -siijđo) 
Suomâ ev.lut. kirho sämipargo uđđâ nettisiijđoh: Suomâ evaŋgellâš-luuteerlâš kirkko - evl.fi

Tiäđáttâs 18.2.2022


Pispe Jukka Keskitalo: Säämi Kirkkopeeivih láá povdiittâs ohtsâš tullâsaijeen.

Viiđâd Säämi kirkkopeeivih uárnejuvvojeh Anarist 5.-7.8.2022. Kirkkopeivij teeman lii Pase tullâ -Pase aalmug. Tábáhtus uárnejeh neelji ive kooskâi. Oovdeb kirkkopeeivih lijjii Ruotâst, Arvidsjaurist keessiv 2017. Kirkkopeeivijd láá sirdám koronapandemia tiet oovtâ ive.

Maaŋgâpiälálâš ohjelm


Säämi kirkkopeeivih láá kirholâš tábáhtus, mon kuávdáást lii sämmilâš immeelpalvâluseellim. Ovdâmeerhâ tiet ohtsâš rukkoos já salmâlávlumärbivyehi nannejeh já tuárjuh sämmilij vuoiŋâlâš ohtâvuođâ. Ohjelmist láá meiddei konserteh já kulttuurohjelm, savâstâlmeh já seminaareh. Tábáhtus ulmen lii nonniđ já tuárjuđ sämikielâi sajattuv já ovdediđ taid kevttim kirhoost. Kirkkopeeivij savâstâlmijn kieđâvušeh meiddei tave kuávlu kilelis ovdánem já sämmilij kirholij tooimâi ovdedem. Fáddán láá meiddei tuotâvuotâ- já sovâdâttâmprosesân kullee ääših.

Pispe Jukka Keskitalo lii mieldi kirkkopeeivijd ohjelmist. Mieldi lii meiddei arkkâpispe Tapio Luoma já eres kirho jođetteijeeh Ruotâst, Taažâst já Ruošâst. Maasai pispe Jacob Moreto Tansaniast, Morogoro pispekoddeest uásálist meid kirkkopeivijd.


– Mist láá tehálâš teemah main savâstâllâđ já ennuv ääših maid oppâđ. Säämi kirkkopeeivij teeman lii mudágávt Pase tullâ – Pase aalmug já kirkkopeeivih láá tego povdiittâs ohtsâš tullâsaijeen, pispe Jukka Keskitalo iätá. 


Säämi kirkkopeeivijd uárnejeh Suomâ ev.lut. kirho sämipargo ráđádâllâmkodde, Oulu pispekodde, Taažâ Säämi kirkkorääđi, Ruotâ Säämi kirkkorääđi, Aanaar servikodde já Oulu ortodoksilâš pispekodde. Barents kirhoi rääđi tuárju Ruošâ sämmilij uásálistem kirkkopeivijd. 

Uásálistijd kannat tääl merkkiđ kirkkopeeivijd kalenderân já väridiđ ijjâdemsaje. Kirkkopeeivijn láá maaŋgâlágán purâdem muulsâiävtuh. Purâdemtelta lasseen páihálâš hotelleh palvâleh. Kirkkopeeivij ohjelmist kaavnah lasetiäđuid. 

Kove: Kirkkopeeivij rijjâ markkânistemkove. 

Lasetiäđuh:


Kirho sämipargo čällee Erva Niittyvuopio p. 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi
Tábáhtus nettisijđoh láá tääbbin já ohjelm lii tääbbin. Tiäđuh ijjâdemsoojijn láá tääbbin. (Käldee: Kirho evl.fi -siijđo) 
Suomâ ev.lut. kirho sämipargo uđđâ nettisiijđoh: Suomâ evaŋgellâš-luuteerlâš kirkko - evl.fi
 

Suomâ ev.lut. kirho sämikielâliih viermisiijđoh láá almostittum 4.2.2022

Tiervâpuáttim ev.lut kirho uđđâ sämikielâlâš sijđoid!

Suomâ ev.lut. kirho eidu almostittum sämikielâliih viermisiijđoh palvâleh kirho sämikielâlijd jesânijd ain pyerebeht ko ovdil. Siskáldâs lii puoh Suomâst sarnum kuulmâ sämikielân: nuorttâlâškielân, anarâškielân já tavekielân.

Siijđoid já toi siskáldâsâid láá lamaš rähtimin iänáážin sämmiliih já tienuuvt, et toh palvâliččii sämmilijd
nuuvt pyereest ko máhđulâš. Lii tehálâš, et siskáldâspyevtitteijeeh tobdeh pyereest sämmilii kulttuur,
vuoiŋâlâšvuođâ já symbolijd. Kulttuursensitivlâšvuotâ lii valdum huámášumán meid kuuvij valjiimist.

Siijđoh pajedeh uáinusân eromâšávt sämmilijd kuávdáš siskáldâsâid. Sämmiláid eromâš teháliih ristâliih
ärbivyevih láá iärásij lasseen rippâškovlâ já konfirmaatio, main lii stuorrâ merhâšume sämikulttuurist.

”Lii tehálâš, et sämmiliih pyehtih kevttiđ jieijâs eenikielâ kirho siijđoin ášástâldijnis. Ton merhâšume paijaan
eromâšávt talle, ko lii koččâmuš jieijâs elimân kullee merhâšittee muddoin, tego veikkâba eellim
jorgáldâhsoojijn, vuoiŋâlii kuorâttâlmist tâi vädis eellimtiileest. Siijđoin kávnoo vuáđutiätu kirhoost já
ristâoskoost, mut siämmást siskáldâsâin láá tiäduttum fáádáh já almoneh, moh láá merhâšitteeh
sämikulttuurist,” iätá äššitobdee Henna Ahlfors Kirkkohaldâttâsâst.

Siijđoi rähtein kuávdáš rooli lii lamaš filosofia ollâuáppee Sara Keräsiist, kote lii toimâm
siskáldâspyevtitteijen já viermitoimâtteijen, sehe ruávást Erva Niittyvuopiost, kote lii väldikodálávt
koordinistám sämipargo.

”Mun tuáivum, et siijđoh puávtáččii palvâliđ mii maaŋgâid kielâjuávhuid nuuvt pyereest ko máhđulâš. Mun
meid vuárdám macâttâs siijđoi siskáldâsâst, ađai jis miinii tehálijd aašijd váilu, te ulmuuh pyehtih pieijâđ
tast viestâ. Mun kiijtám Tauno Ljetoff nuorttâlâškielâlij siijđoi teevstâin, Marja-Liisa Olthuis já Jovnâ Aikio
siijđoi kielâtäärhistmist já puoh kovvejeijeid, kiäin mij finnijm love kevttiđ sii kuuvijd,” iätá Erva
Niittyvuopio.

Viermisiijđoi ovdedem juátkoo 

Siijđoi siskáldâsâi tievâsmittem já ovdedem juátkojeh meiddei almostittem maŋa. Siijđoin lii juurdân rähtiđ
kevtteetutkâmuš, mon macâttâs vuáđuld puáhtá juátkiđ siijđoi ovdedempargo.
Evl.fi-siijđoin lii siskáldâs suomâkielâ já sämikielâi lasseen ruotâkielân, eŋgâlâskielân, čielgâkielân
(selkokieli) já seevvimkielân.

Lasetiäđuh:
Henna Ahlfors, Kirkkohaldâttâs, p. 050 326 9012, henna.ahlfors@evl.fi
Erva Niittyvuopio, Oulu pispekode tuámukapittâl, p. 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi