Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Edustaja-aloitteet kirkon tilastoinnista, ehtoollisjumalanpalveluksesta sekä siunaamisen teologiasta lähetettiin valiokuntiin

Julkaistu 12.08.2020

Kirkolliskokous lähetti täysistunnossaan keskiviikkona 12.8. kolme edustaja-aloitetta valiokuntiin. Kaikkiaan uusia edustaja-aloitteita on jätetty määräaikaan mennessä yhdeksän kappaletta.

Aloite tilastoinnin vähentämiseksi

Kahdeksan edustajan allekirjoittama aloite ehdottaa, että Kirkkohallitus tarkistaa ja muokkaa seurakuntien tilastojen keräämistä koskevat ohjeet. Aloitteen tavoitteena on esityksen mukaan järkeistää kerätyn tiedon määrää niin, että kerättäisiin vain sellainen tieto, joka ”todella palvelee kirkon työn merkityksellisyyden lisäämistä, johtamista, päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä sekä vertailtavuutta yhteiskunnan muihin toimijoihin nähden”.

Aloite lähetettiin yleisvaliokuntaan, jolle tulevaisuusvaliokunta antaa lausunnon. Aloitteen esitteli edustaja Patrik Hagman. Aloite kokonaisuudessaan 

Aloite ehtoollisjumalanpalvelussäädöksen muuttamiseksi

Istuntosalissa käytettiin lähes 40 puheenvuoroa edustaja Hannu Kipon aloitteesta, joka koski Kirkkojärjestyksen 2. luvun 9 § ja 10 § muuttamista. Aloitteessa ehdotetaan, että ehtoollisjumalanpalveluksen viettämiseen ei enää vaadittaisi kirkkoherran lupaa eikä tuomiokapitulien tarvitsisi vahvistaa ehtoollisen viettopaikkaa.

Esityksen mukaan nykyinen säädös on muuttunut tavaksi tehdä kirkkopolitiikkaa. Esityksessä arvioidaan, että tulevina vuosina ehtoollisenvieton estäminen esimerkiksi kirkon sisällä toimivien herätysliikkeiden omissa tiloissa ja tapahtumissa nousee entistä useammin otsikoihin.

Aloite lähetettiin yleisvaliokuntaan, jolle perustevaliokunta antaa lausunnon.

Aloite kokonaisuudessaan

Aloite konfirmaation ja kodin siunaamisen kaavojen uudistamisesta ja siunaamisen teologiasta

Kaikkiaan 21 edustajan allekirjoittama aloite esittää, että Kirkkohallitus valmistelee selvityksen siunaamisen teologiasta. Selvityksen pohjalta päivitettäisiin konfirmaatiomessun kaavoja ja niihin liittyviä ohjeita sekä uudistettaisiin kodin siunaamisen kaavoja.

Konfirmaation nykykaavat eivät esityksen mukaan enää vastaa muuttunutta rippikoulusuunnitelmaa, eivätkä sen vahvaa osallisuuden ja nuorten elämäntodellisuuden huomioon ottavaa painotusta. Kaavojen uudistus tukisi konfirmaatiomessujen toteuttamista seurakunnissa.

Esityksessä nähdään luontevaksi, että konfirmaatiokaavaa uudistettaessa tarkastellaan myös kodin siunaamisen kaavaa: Myös siinä osallisuuden elementit ovat esityksen mukaan tärkeitä, ja myös se liittyy luontevasti siunaamisen teologiaan ja siitä tehtävään selvitykseen.

Aloite lähetettiin käsikirjavaliokuntaan, jolle perustevaliokunta antaa lausunnon. Aloitteen esitteli edustaja Aulikki Mäkinen.

Aloite kokonaisuudessaan

Kirkolliskokouksen lainoppineiksi asiantuntijoiksi valittiin OTT Timo Esko ja professori, OTT Juha Raitio.

Piispojen kirje kirkolliskokoukselle kunnioittavasta keskustelusta ja avioliitosta siirtyy keskusteltavaksi myöhemmin ilmoitettavana aikana. Aikataulusta ilmoitetaan twitterissä ja verkkosivulla evl.fi/kirkolliskokous.

Kirkolliskokousviikko jatkuu perjantaihin 14.8. asti. 

Kokousviikon verkko-osoitteet:

Kirkolliskokousviikkoa voi seurata ja asiakirjoihin tutustua verkko-osoitteem https://evl.fi/kirkolliskokous kautta.

Kirkolliskokousedustajien esittelyt: https://ehdokasgalleria.evl.fi/fi

Kuvia kirkolliskokouksesta median vapaaseen käyttöön: https://kuvapankki.evl.fi/.

Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous.

Kirkon viestintä välittää tarvittaessa haastattelupyyntöjä edustajille.

Kirkolliskokouksen viestintä:

Eeva-Kaisa Heikura, viestintäpäällikkö, p. 040 688 1421

Tuulikki Terhemaa, viestintäasiantuntija, p. 050 372 1239

Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815