Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus: Teuvan kirkko suojellaan kirkkolailla

Julkaistu 15.10.2019

Kirkkohallitus päätti kokouksessaan 15.10.2019, että Lapuan hiippakuntaan kuuluvan Teuvan seurakunnan kirkko suojellaan kirkkolailla. Rakennuksen suojelu on perusteltua rakennushistorian, rakennustaiteen ja erityisten ympäristöarvojen kannalta.

Teuvan seurakunnan ainoa, vuonna 1953 valmistunut kirkkorakennus edustaa jälleenrakennusajan asiallista ja niukkaa, mutta samalla 40-luvun historismiin suunnattua romanttista arkkitehtuuria. Se syntyi aikanaan tyylisuunnaksi ja vastapainoksi sota-ajasta toipumiselle.

Teuvan kirkon tekee merkitykselliseksi omalle ajalleen myös se, että arkkitehti ja alttaritaulun taiteilija olivat naisia. Kirkon on suunnitellut arkkitehti Elsi Borg ja alttaritaulun on maalannut taiteilija Tove Jansson.

Kirkkolain mukaisen suojeluperusteen pitää olla lähtökohdiltaan rakennustaiteellinen ja kulttuuriperintöön perustuva.

Lisätiedot: yliarkkitehti Kristiina Koskiaho, p. 040 688 1454

Haku seurakuntatalouksille lämmitysjärjestelmien muuttamiseksi hiilineutraaleihin järjestelmiin

Kirkkohallitus avaa haun seurakuntatalouksille fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan lämmitys- ja/ tai sähköjärjestelmän muuttamiseksi hiilineutraaleihin järjestelmiin rakennuskohtaisesti. Kysymyksessä ovat seurakuntatalouden omistamaan yksittäiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen tai rakennuksiin kohdistuvat muutostyöt.

Jaettavan rahasumman on arvioitu olevan 900 000 euroa. Tukipäätökset tehdään vuoden 2020 aikana kirkkohallituksen virastokollegiossa.

Lisätiedot: yliarkkitehti Kristiina Koskiaho, p. 040 688 1454

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut muuttuvat

Kirkon virkatodistuksista veloittamien maksuja tarkistetaan siten, että ne ovat yhdenmukaisia maistraatin veloittamien maksujen kanssa. Esimerkiksi manuaalisesti laadittavista sukuselvityksistä veloitettavia maksuja korotetaan 30 eurosta 45 euroon. Muista sukuselvitykseen liittyvistä todistuksista veloitetaan 9 euroa todistukselta.

Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

Kirkon jäsentietojärjestelmän uutta toiminnallisuutta KirDiä pilotoidaan parhaillaan seurakunnissa. Sen avulla perunkirjoituksiin tarvittavat sukuselvitykset saadaan jatkossa tehtyä valtakunnallisesti yhdessä paikassa. Tähän asti sukuselvitykset on tilattu erikseen jokaisesta seurakunnasta, jossa vainaja on ollut kirjoilla, ja jokainen todistus on maksanut erikseen. Uuden toiminnan mukaan sukuselvityksen saa yhtenä kokonaisuutena. Tällöin hinta on 45 euroa/selvitys. Hintamuutokset astuvat voimaan ensi vuoden alussa. 

Alustavan suunnitelman mukaan KirDiä käytetään sukuselvitysten laadinnassa kirkossa valtakunnallisesti vuoteen 2022 mennessä.

Lisätiedot: rekisterijohtaja Sanna Heickell, p. 040 688 1461

Diakonivirkaa koskevia säännöksiä ei esitetä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen

Kirkolliskokous päätti syysistuntokaudellaan 2015 palauttaa kirkkohallitukseen uudelleen valmisteltavaksi esityksen, joka koski uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisäämistä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Jatkovalmistelussa pyydettiin selvittämään, voidaanko diakonaattikäsitettä hyödyntämällä saavuttaa uudistuksen sisällöstä sellainen yksimielisyys, että lakivaliokunnan mietinnössä 5/2015 esitetyt ongelmat voidaan välttää. Toiseksi oli selvitettävä, voidaanko ongelmia ratkaista piispainkokouksen päätöksellä ilman, että tarvitaan lainsäädäntömuutoksia.

Kirkkohallituksen toiminnallinen osaston vt. kirkkoneuvos Aulikki Mäkinen kutsui keväällä 2019 systemaattisen teologian yliopistolehtori, TT Minna Hietamäen valmistelemaan asiaa. Selvityksen perusteella kirkkohallitus päätti, että se ei anna kirkolliskokoukselle jatkovalmisteltua esitystä diakonivirkaa koskevien säännösten lisäämisestä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen.

Hietamäen selvityksen mukaan diakonaatti-käsitteen käyttäminen ei ratkaisisi vuoden 2015 asiakirjoissa esiin nostettuja virkateologisia, viran piiriin ja hallinnolliseen edustavuuteen liittyviä kysymyksiä. Myöskään kaikkia nykytilanteen ongelmia ei voida ratkaista piispainkokouksen päätöksellä ilman lainsäädäntömuutoksia.

Kirkkohallitus päätti antaa kirkolliskokoukselle ilmoituksen, jossa se katsoo, että kirkolliskokouksen 5.11.2015 tekemä päätös palauttaa diakonivirkaa koskeva asia kirkkohallitukseen uudelleen valmisteltavaksi on tullut loppuun käsitellyksi. Minna Hietamäen selvitys diakonian uudistusprosessin tilasta 2019 merkittiin tiedoksi.

Diakonian virasta ja niin sanotusta diakonaatista on käyty keskusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri hallinto- ja päätöksentekoelimissä jo vuosikymmenten ajan. Keskustelun yleisenä tähtäyspisteenä on ollut kirkon virkarakenteen selkeyttäminen tai uudistaminen ja virkateologian tarkastelu tai uudistus.

Lisätiedot: vt. kirkkoneuvos Petri Määttä, p. 040 688 1543

Kirkolliskokouksen asiakirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Muutos Kirkon keskusrahaston talousarvioon

Kirkon keskusrahaston talousarvioesitys vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2020–2022 hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa 17.9.2019.

Tämän jälkeen on selvinnyt, että valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 esitetään, että valtionrahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin kasvaa ja vuonna 2020 se olisi 115 710 000 euroa (+ 2 %).

Talousarviossa esitetään, että valtion rahoituksesta maksettaisiin 106 410 000 euroa seurakunnille, 7 000 000 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Loput 2 500 000 euroa ehdotetaan käytettäväksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön (2 000 000 euroa) ja hautaustoimen tietojärjestelmän hankintaan, järjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon (300 000 euroa).

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 567 5372

Uuden kirkkolain vaatimat muutokset

Uuden kirkkolain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 ja samaan aikaan kirkkolain kanssa tulee voimaan myös kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä kirkkojärjestys. Voimassa olevan kirkkolainsäädännön nojalla annetut määräykset kumoutuvat uuden kirkkolain tullessa voimaan.

Tämän vuoksi kirkkohallituksen täysistunto esittää marraskuun kirkolliskokoukselle kirkkohallituksen uutta ohjesääntöä. Samoin Kirkon laintarkastustoimikunnan ohjesääntöä ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä on otettu huomioon uudistuva kirkkolainsäädäntö. Kirkkohallitus antoi myös esityksen kirkolliskokouksen uudesta työjärjestyksestä, jossa kirkkolainsäädännön uudistus on otettu huomioon. 

Kokouksen pöytäkirja viikon 42 loppuun mennessä: http://domus.evl.fi/Linkki avautuu uudessa välilehdessä