Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Täysistunto 21.3.2017: Arkkipiispan työajasta suurempi osuus kokonaiskirkollisiin tehtäviin

Julkaistu 21.03.2017

Kirkkohallituksen täysistunto päätti tiistain 21.3.2017 istunnossaan antaa kirkolliskokoukselle esityksen arkkipiispan ja Turun arkkihiippakunnan piispan vastuualueiden muutoksesta. Jatkossa arkkipiispan vastuualueeseen kuuluisivat vain Turun tuomiorovastikuntaan kuuluvat seurakunnat ja kaikki muut arkkihiippakunnan seurakunnat kuuluisivat Turun piispan vastuualueeseen. Muutosesitys on tullut alun perin arkkihiippakunnan tuomiokapitulin aloitteesta.

Muutosta perustellaan sillä, että arkkipiispan hiippakunnallisten tehtävien vähentäminen vapauttaisi työaikaa jatkuvasti kasvaviin kokonaiskirkollisiin tehtäviin. Kirkkohallitus toteaa, että esitetty muutos ei muuta arkkipiispan kokonaiskirkollista asemaa eikä suhdetta muihin piispoihin.

Mikäli kirkolliskokous puoltaa esitystä ja päättää asiasta jo kevään kokouksessaan, muutos astuu voimaan 1.6.2017 alkaen.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019

Kirkon tiedotuskeskuksesta Kirkon viestintä vuonna 2018

Kirkkohallitus esittää kevään kirkolliskokoukselle, että Kirkon tiedotuskeskuksen nimi muutettaisiin Kirkon viestinnäksi vuoden 2018 alusta. Lopullinen nimimuutos edellyttää kirkolliskokouksen päätöksen kirkkohallituksen ohjesäännön muutoksesta.

Nimenmuutoksen perusteluissa todetaan muun muassa, että tiedotustoiminta on muuttunut kaikissa suuremmissa organisaatioissa ja yrityksissä monipuoliseksi ja laaja-alaiseksi viestinnäksi, ja pelkän tiedotuksen osuus on kaventunut marginaaliseksi. Sama muutos on tapahtunut kirkossa. Jotta kirkollinen viestintä vastaisi paremmin ajanmukaista mielikuvaa organisaatioviestinnästä, olisi perusteltua, että Kirkon tiedotuskeskuksen nimi muutettaisiin Kirkon viestinnäksi.

Vuonna 2017 Kirkon tiedotuskeskus täyttää 50 vuotta, joten myös ajankohta on nimenmuutokselle luonteva. Kirkon viestinnän toimialaan kuuluvat kirkon yhteinen ulkoinen viestintä ja kirkon sisäinen viestintä.

Lisätietoja: Viestintäjohtaja Tuomo Pesonen, p. 050 378 0041

Lausunto asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Kirkkohallitus halusi antaa lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Kirkkohallitus katsoo, että lausunto on tarpeen antaa, koska esitysluonnos sisältää seurakuntien ja seurakuntayhtymien työhön vaikuttavia seikkoja.

Hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kirkkohallituksen lausunnossa esitetään muun muassa, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät mainittaisiin erikseen palvelun tuottajien luettelossa. Kirkon työn näkökulmasta valinnanvapauslainsäädäntö vaikuttaa ensisijaisesti perheneuvontaan.

Perheasian neuvottelukeskuksia ylläpitävien seurakuntien ja seurakuntayhtymien on rekisteröidyttävä palvelun tuottajiksi voidakseen saada maakunnallista rahoitusta ja/tai perheasioiden sovitteluoikeudet.

Kirkkohallitus katsoo, että huomio on kiinnitettävä myös palveluneuvonnan ja tuetun päätöksenteon tarpeeseen. Erityistä huolta tulee kantaa heistä, joiden valmius tehdä valintoja on alentunut, kuten esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaiset ja maahanmuuttajat.

Seurakuntien diakoniatyön rooli tulisi ottaa tarkasteluun valinnanvapauteen liittyvän päätöksenteon tukemista ja palveluohjausta suunniteltaessa. Kiristyvän talouden aikana seurakunnat eivät voi lähteä kritiikittömästi kantamaan maakuntien järjestämisvastuulla olevia ohjaus- ja neuvontatehtäviä.

Selvitys kirkon roolista hyvinvointipalvelujen tuottajana on tulossa kirkkohallituksen käsittelyyn kevään aikana.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Terhi Kaira, p. 050 326 3012

Kirkon Ulkomaanavun säätiön hallitus 2017−2020

Kirkon Ulkomaanavun säätiön hallitus nimettiin kolmivuotiskaudeksi kevätkokoukseen 2020 saakka.

Puheenjohtajaksi valittiin kv-asiantuntija Tarja Kantola, Helsinki, ja jäseniksi asianajaja Tuomas Aho, Espoo; johtaja, TT Sixten Ekstrand, Porvoo; kansanedustaja Pekka Haavisto, Helsinki; pormestari, YTT Anna-Kaisa Ikonen, Tampere; kehitysmaatutkija, dos. Marjaana Jauhola, Vantaa; kirkkoherra Juhani Lavanko, Oulu; piispa, TT Tapio Luoma, Espoo; toimittaja Reetta Meriläinen, Helsinki; KTM Ritva Ohmeroluoma, Helsinki; kansanedustaja Aila Paloniemi, Jyväskylä; teol.yo. Riikka Piri, Helsinki; monikulttuurisuustyön pastori Mark Saba, Vantaa; kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth, Pirkkala.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019

Kirkon ja kunnallisen viranhaltijan työsopimuslaki yhteneväksi

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle kirkkolain 6§:n muuttamista sellaiseksi, että lakiin omaksutaan muutokset, jotka soveltuisivat kirkon viranhaltijoille ja tulisivat vastaamaan kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja työsopimuslakiin.

Muutosehdotukset koskevat pitkäaikaistyöttömän ottamista määräaikaiseen virkasuhteeseen, koeaikaa, työnantajan selvitysvelvollisuutta virkasuhteen keskeisistä ehdoista, lomautusilmoituksen tiedoksi antamista ja lomautusilmoituksen ennakkoselvitysvelvollisuutta.

Lisäksi muutos koskisi työllistymisvapaan järjestämistä, sitä koskevien ilmoitusten antamista viranomaisille, työllistymisvapaan järjestämisen laiminlyöntiin liittyvää korvausta ja korvausvaatimusten käsittelyjärjestystä sekä kaksinkertaisen kuulemismenettelyn poistamista irtisanottaessa viranhaltijaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Ehdotusten perustana ovat jo tehdyt muutokset työsopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin.

Lisätietoja: Kirkkoneuvos Vuokko Piekkala, p. 040 142 6672

Hinnantarkistus kirkonkirjojen luovuttamisesta perittyihin maksuihin

Valtiovarainministeriö on antanut uuden asetuksen vuodelle 2017 maistraattien antamista virkatodistusten ja kotipaikkatodistusten maksuista vuodelle 2017. Suoraan väestörekisteristä otetusta otteesta veloitetaan 9 euroa/asiakirja. Manuaalisesti laaditusta otteesta veloitetaan 30 euroa/asiakirja.

Kirkkohallitus katsoo, että kansalaisten yhdenvertainen kohtelu puoltaa kirkon maksun nostamista samalle tasolle maistraatin maksun kanssa. Käytännössä niiden manuaalisesti laadittujen todistusten maksut, joista nyt veloitetaan 8 euroa nousevat 9 euroon. Tällaisia todistuksia ovat esimerkiksi virkatodistukset sekä sukuselvityskopiot. Maksupäätöksessä olevat 30 euron maksut pysyvät ennallaan. Uusi maksupäätös tulee voimaan 1.5.2017.

Lisätietoja: Rekisterijohtaja Sanna Vuohelainen, p. 040 688 1461

Kirkkohallitus hyväksyi kokouksessaan kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomuksen 2016, jotka lähetetään kirkolliskokoukselle tiedoksi.

Lisäksi kirkkohallitus hyväksyi Kirkon eläkerahaston johtokunnan toimintakertomuksen 2016, vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksen sekä Kirkon ulkosuomalaistyönstrategian ”Kohtaamisen kirkko – Kirkon ulkosuomalaistyön toiminnan suunta vuoteen 2020”.

Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös 2016 sekä Kirkon eläkerahaston sijoitussuunnitelma 2017 annettiin täysistunnolle tiedoksi.

Kirkon tietohallinnon ohjausryhmän täydentäminen meni jatkovalmisteluun.

Lisätietoja:
Kirkkohallituksen vuosikertomus ja henkilöstötilinpäätös: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019
Kirkon eläkerahasto: Sijoitusjohtaja Ira van der Pals p. 050 301 7980
Kirkon ulkosuomalaistyö: Johtaja Mauri Vihko, p. 040 688 1443

Kirkkohallituksen täysistunnon esityslista ja pöytäkirja (päivitetään myöh.)Linkki avautuu uudessa välilehdessä