Hyppää sisältöön

Eutanasia

Eutanasia-sana tulee kreikan kielestä. Alun perin se tarkoitti hyvää kuolemaa, eli rauhallista nukahtamista elämän päätteeksi. Nykyisin eutanasialla käsitetään aktiivista toisen ihmisen elämän päättämistä tämän omasta pyynnöstä silloin, kun taustalla on kuolemaan johtava sairaus ja siihen liittyvä kestämätön kärsimys.

Eutanasiasta keskustellaan vilkkaasti Suomessa tällä hetkellä. Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta avattiin Kansalaisaloite.fi -verkkopalveluun 7.11.2016. Aloite sai kaikkiaan 63 078 vahvistettua kannatusilmoitusta, ja se toimitettiin eduskunnalle 14.2.2017. 

Aloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyy lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa. 

Kirkko kannattaa saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämistä

Kristillisen uskon mukaan ihmisellä on Jumalan kuvana erityinen arvo. Syntymisen ja kuolemisen valtakirja ei ole ihmisen hallussa. Palliatiivinen hoito tai saattohoito ovat kirkon mielestä eutanasiaa parempia vaihtoehtoja elämän loppuvaiheen kärsimyksiin.

Saattohoito on parantumattomasti sairaan potilaan oireiden lievittämistä, potilaan ja hänen perheensä tukemista ja turvallisuutta elämän loppuvaiheissa. Palliatiivinen hoito on Maailman terveysjärjestön (WHO) määritelmän mukaan potilaan kokonais-valtaista hoitamista, kun parantumaton, kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa po-tilaalle kärsimystä ja heikentää hänen elämänlaatuaan. (Sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn kannanotto 2017)

Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Kolumbiassa ja Kanadassa on voimassa olevaa lainsäädän-töä, joka mahdollistaa eutanasian ja itsemurhassa avustamisen.

Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on tehnyt kannanoton ihmisarvosta, saattohoidosta ja eutanasiasta 26. syyskuuta 2017. Kirkon asiantuntija on ollut mukana laatimassa kannanottoa.

ETENE pitää ensisijaisen tärkeänä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon resurssien, saatavuuden ja koulutuksen parantamista. Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla saattohoidon ja palliatiivisen hoidon yhtenäiset hoidon kriteerit.

ETENEssä on käyty monipuolista keskustelua kuolemisesta ja eutanasiasta. Vain takaamalla hyvä saattohoito kaikille sitä tarvitseville voidaan esittää luotettavia arvioita siitä, paljonko Suomessa mahdollisesti on sellaisia potilaita, joita ei pystytä auttamaan ja heidän kärsimyksiään lievittämään edes tehokkaimmilla saattohoidon menetelmillä. Vasta silloin voitaisiin myös tarkemmin määritellä, millaisissa tilanteissa terveydenhuolto ja lääketieteen keinot eivät riittävissä määrin pysty lievittämään kuolevan potilaan kärsimystä, ja tarvitaanko näihin tilanteisiin erillisen lain säätämistä. ETENEn näkemyksen mukaan nykyisessä tilanteessa kuolevien potilaiden asemaa parantaisivat enemmän palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa edistävät toimet kuin eutanasialaki.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat eivät kannata eutanasian laillistamista. Piispat kehottavat  9. marraskuuta 2017 antamassaan kannanotossaan sen sijaan arvioimaan, millaisin keinoin laadukas saattohoito saataisiin koko Suomessa jokaisen tarvitsevan saataville, ja ryhtymään toimiin asian kuntoon saattamiseksi.

ETENEn kannanottoLinkki avautuu uudessa välilehdessä

9.11. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat: Hyvä saattohoito tulee taata jokaiselle kuolevalleLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Piispa Seppo Häkkinen: Eutanasialain sijasta kehitettävä saattohoitoa

Arkkipiispa Mäkinen ei kannata eutanasialainsäädäntöä tässä vaiheessa. YLEn Ykkösaamu 11.3.2017

Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo: Valinnanvapaus ei koske kuolemaaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Piispa Kaarlo Kalliala: Pysyisikö eutanasia aisoissa?Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Piispa Seppo Häkkinen: Elämän ja kuoleman kysymys / Vaikea eutanasia

Valomerkki: Onko kuolevien hoidossa piilotettua eutanasiaa?Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Yle: Sielunhoidon asiantuntija eutanasiasta: Kirkolla ei ole vielä virallista kantaa – ja se on hyväLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Piispa Jari Jolkkonen: Millaisia ongelmia eutanasiaan liittyy?Linkki avautuu uudessa välilehdessä