Hyppää sisältöön

Före UK

Ombuden

Alla församlingar i Borgå stift har rätt att utse fyra till tolv ombud till UK, beroende på församlingens storlek. En församling med färre än tusen medlemmar har rätt att nominera fyra ombud, för varje därefter påbörjat tusental får församlingen utse ytterligare ett ombud, dock högst tolv stycken. Församlingen kan också utse suppleanter, vilkas antal får vara högst en tredjedel av ombudens antal. Ombuden bör vara konfirmerade medlemmar av en församling och i åldern 15-30 år.

Antal församlingsmedlemmar Antal ombud
<1000 4
1000-1999 5
2000-2999 6
3000-3999 7
4000-4999 8
5000-5999 9
6000-6999 10
7000-7999 11
>8000 12

 

Tabellen anger hur många ombud församlingen får utse. Vad är skillnaden mellan ett ombud och en suppleant? Klicka här för att se en kort förklaring.

Församlingar utanför Borgå stift

Alla församlingar i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rätt att utse två (2) observatörer för att delta i Ungdomens Kyrkodagar. Observatörerna har yttranderätt, men inte rösträtt i plenum.

Motioner och initiativ till diskussion

Ärendena som behandlas på UK består av på förhand insända motioner och initiativ. Församlingar, enskilda församlingsmedlemmar eller Kyrkans central för det svenska arbetet kan sända in ärenden som de önskar att UK skall behandla. Om ärendet innehåller ett förslag till beslut kallas det motion. Ärenden som endast skall diskuteras kallas initiativ. Vad är skillnaden mellan en motion och ett initiativ till diskussion? Klicka här för att se en kort förklaring.