Hyppää sisältöön

UK 2022 - Vad beslöt vi?

Protokollet för UK 2022 är under arbete. Det renskrivs, justeras och undertecknas innan det skickas till församlingarna och publiceras här på hemsidan. I väntan på protokollet kan du läsa en sammanfattning av besluten.

Sammanfattning av besluten från UK 2022

13§ Vad ska en hjälpledarutbildning innehålla?

Rebecka Stråhlman (sakkunnig, Kyrkans central för det svenska arbetet) hade lämnat in initiativ till diskussion:

De flesta församlingarna i Borgå stift (och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland) ordnar hjälpledarutbildning. Men utbildningen kan se ganska olika ut mellan församlingarna. Det finns ett nationellt dokument (Underbara hjälpledare), men på forum för kyrkans fostran 2021 diskuterade ungdomsarbetsledarna att gemensamma riktlinjer för Borgå stift kunde vara bra. KCSA kommer att samla en arbetsgrupp för att fundera på dessa riktlinjer. Men vad tycker UK borde vara med i dessa riktlinjer? Vad borde vara gemensamt för alla församlingars hjälpisutbildningar?

Undertecknad önskar att UK diskuterar vad en hjälpledarutbildning i Borgå stift på 2020-talet borde innehålla. Diskussionen kommer senare att fungera som underlag när riktlinjer görs upp.

Utskottet valde att göra om initiativet till en motion.

UK:s beslut:

UK uppmanar KCSA att utarbeta en rekommendation för vad hjälpisutbildningen i Borgå stifts församlingar åtminstone behöver innehålla och i arbetet inkludera utskottets och UK:s idéer om innehållet. Utskottets och UK:s rekommendationer för innehållet i hjälpledarutbildningen:

 • Kunna dra lekar
 • Kunna hålla andakt
 • Första hjälp
 • Psykisk första hjälp
 • Krishantering
 • Ledarskap
 • Bemötande
 • Professionalitet
 • Praktiska färdigheter i hjälpledaruppgifterna i den aktuella församlingen
 • Baskunskaperna om den Evangelisk-lutherska tron som man kan erhålla t.ex. via skriftskolan
 • Bibelns innehåll
 • Hitta i Bibeln
 • Hur kyrkan fungerar
 • Erfarenhet av att vara med och ordna en gudstjänst
 • Möjlighet att få diskutera och höra erfarenheter av äldre hjälpledare
 • Uppmuntran till och information om frivilligarbete

 

UK uppmanar även att de som får jobb som hjälpledare, ska ha en positiv attityd till kristen tro.

15§ Kyrkan ska vara en föregångare inom Mänskliga Rättigheter

Cecilia Huhtala, Matilda Westerlund och Jenna Ingves hade lämnat in följande initiativ till diskussion:

Medborgarinitiativet “ehjänä syntynyt” som skickades till riksdagen 26.10.2021 kräver att riksdagen vidtar åtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna för finländare och andra personer som bor i Finland genom att kriminalisera sådana behandlingar. Syftet med medborgarinitiativet är att förbjuda behandlingar som syftar till att ändra någons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck, det vill säga omvandling av individer till cis-könade heterosexuella. Omvandlingsterapier avser behandlingar som syftar till att förändra sexuell läggning eller könsidentitet. De är baserade på den förvrängda idén att en sexuell läggning som skiljer sig från heterosexualitet eller en könsidentitet som skiljer sig från den som definierades vid födseln på något sätt skulle kunna botas och korrigeras. Omvandlingsterapier strider mot de mänskliga rättigheterna som garanteras av konstitutionen och internationella överenskommelser. Vi vill ta upp det här ämnet till diskussion eftersom kyrkan också kunde stötta medborgarinitiativet och diskutera tystnadskulturen som finns inom kyrkan. Vi vill också ta upp ämnet till diskussion eftersom vi vill höra uks förslag om hur kyrkan kunde stötta medborgarinitiativet och påverka tystnadskulturen. Vi vill även diskutera möjligheten till att församlingar skulle ordna regnbågscafe eller öppna mera liknande trygga rum.

 

Utskottet valde att göra om initiativet till en motion.

UK:s beslut:

Ungdomens Kyrkodagar 2022 uppmanar Kyrkomötet att klart ta avstånd från användningen av tvångsomvandlingsterapier gällande sexuell läggning och könsidentitet. Samtidigt uppmanar UK att individens religionsfrihet tas i beaktande i diskussionen.

Ungdomens Kyrkodagar 2022 uppmanar alla församlingar i Borgå stift att skapa en atmosfär där alla känner sig trygga, oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet.

Vi uppmanar också församlingarna att under hjälpledarutbildningen lyfta fram hur man gott kan bemöta personer med olika könsidentiteter och sexuella läggningar. Som en följd av ämnet lyfts upp på hjälpledarutbildningen skulle tystnadskulturen gällande ämnet brytas.

16§ Involvera unga i beslutsfattningen – nu!

Matilda Westerlund, Cecilia Huhtala och Jenna Ingves hade lämnat in följande motion:

Kyrkan är ett av de sista ställena i samhället där det sker förändring. Om fler unga skulle vara involverade i beslutsfattningen kunde kyrkan hållas bättre i tiden. För några år sedan bestämde kyrkomötet att alla församlingar behöver ha påverkansgrupper för unga och att dessa ska vara en del av beslutsfattningen. Få församlingar har ändå på allvar kommit igång med det arbetet. I församlings-/kyrkoråd och fullmäktige är medelåldern för de förtroendevalda hög. I år ordnas församlingsval vilket innebär en ny möjlighet att både få unga att ställa upp som kandidater och rösta i valet. Men för det behövs uppmuntran, stöd och information från anställda och aktiva (både äldre och yngre) och ärliga möjligheter. Kyrkan och församlingarna måste lyssna till de unga och ge dem möjligheter att påverka och göra sin röst hörd. Därför vill UK uppmana kyrkan och församlingarna att:

 • ta arbetet med påverkansgrupper på allvar
 • aktivt arbeta för att involvera unga i beslutsfattningen och ge dem det stöd de behöver och/eller önskar
 • satsa på unga i församlingsvalet

UK:s beslut:

 • Eftersom det finns unga som vill engagera sig och få sin röst hörd behöver församlingen starta, stöda och upprätthålla påverkningsgruppen för unga.
 • Församlingarna bör arbeta aktivt för att involvera unga i beslutsfattningen och ge dem det stöd de behöver eller önskar.
 • Församlingarna bör informera de unga om församlingsvalet och uppmana dem att engagera sig.
 • Församlingsråden borde fråga efter ungas åsikter i viktiga frågor (t.ex. genom påverkansgrupper).