Hyppää sisältöön

UK 2021 - Vad beslöt vi?

Protokollet för UK 2021 har nu justerats och undertecknats och skickas till församlingarna, stiftsfullmäktige och kyrkomötet vecka 24. Klicka här för att läsa hela protokollet för UK 2021. Nedan hittar du en sammanfattning på besluten från UK 2021.

Sammanfattning av besluten från UK 2021

13§ Motion: Mer uppsökande ungdomsarbetare inom kyrkan behövs

Daniela Ikäheimo (Esbo svenska församling) hade lämnat in motionen:

Uppsökande ungdomsarbete är viktigt och mera resurser på svenska skulle behövas. Arbetet med unga är viktigt och behövs även inom kyrkan. Uppsökande ungdomsarbetaren skulle vara närvarande med de unga och finnas till för de. Och hjälpa de med de problem de behöver hjälp med. Detta kan vara med allt som att leda till rätt ställe ex hjälp med Kela, boende eller bara någon sorts samtalshjälp. Eller ungdomar som behöver hjälp med t.ex studier och så att vara närvarande för dessa unga.

Detta skulle även göra att kyrkan skulle synas bättre då arbetet med unga skulle ökas än nuvarande.

Uppsökande verksamhet är en del av kyrkans ungdomsarbete, men inom svenskt håll är detta inte lika vanligt som på finska sidan. Finska sidan har redan en organisation Saapas som sysslar med uppsökande ungdomsverksamhet. Det finns publikationer med linjedragningar kring just specialungdomsarbete, men dessa finns inte tillgängliga på svenska.

UK:s beslut:

UK uppmanar Kyrkostyrelsen att framställa en plan och riktlinjer för specialungdomsarbete på svenska samt att se till att utbildning och rätt verktyg finns tillgängligt för svenskspråkiga ungdomsarbetsledare och församlingar. 

 

14§ Motion: Vegetariska dagen till vegetariska måltider

Jakob Nylund (Pedersöre församling), Axel Kaaro (Matteus församling), Sanna Byskata (Pedersöre församling) och Jamika Sandbäck (Kronoby församling hade lämnat in motionen:

UK 2014 beslöt att införa en vegetarisk dag under varje UK framöver. Beslutet lyder:

”UK2014 beslutar att Ungdomens Kyrkodagar i framtiden skall ha en vegetarisk dag. Övriga dagar kan kött ingå i serveringen. Planeringsgruppen för UK diskuterar möjligheten till detta i samråd med kökspersonalen på den plats där UK hålls.

Under denna vegetariska dag skall dessutom närproducerad mat prioriteras. Det är viktigt att den vegetariska maten är genomtänkt och god. För att understryka att vegetarisk mat inte är något onormalt så behöver UK-deltagarna anmäla särskilt om de vill äta kött den dagen.

UK2014 uppmanar också församlingarna i Borgå stift att i högre grad gå in för vegetarisk servering på sina evenemang.”

Efter många diskussioner om den vegetariska dagen har vi kommit fram till att den inte älskas av alla delegater. Därför vill vi avskaffa den. Men vi kan ändå konstatera att den vegetariska dagen har ett viktigt budskap. Globala masskonsumtionen av kött har både etiska problem och skapar negativa effekter för miljön, klimatet och mänskors hälsa.

Genom att förändra den vegetariska dagen till vegetariska måltider, fördelade över flera dagar så att två av de viktigare vegetariska måltiderna inte följer direkt på varandra, kan trivseln på UK ökas utan att minska mängden vegetarisk mat. Med denna förändring skulle det bli mera lockande att testa på den vegetariska maten, när den kommer mera regelbundet under en längre tid, istället för att tränga all vegemat på en dag.

I enlighet med beslutet från 2014 ska man fortfarande diskutera med kökspersonalen, prioritera närproducerad mat och kunna meddela ifall man behöver kött. Uppmaningen till församlingarna i Borgå stift att i högre grad gå in för vegetarisk servering står också kvar.

UK:s beslut:

    1. UK2021 besluter att avskaffa den vegetariska dagen från 2014
    2. UK2021 besluter att införa vegemåltider enligt följande modell:

”UK2021 besluter att UK i framtiden skall ha en vegetarisk frukost, en vegetarisk lunch, en vegetarisk middag och ett vegetariskt kvällste. Dessa måltider skall fördelas under hela UK så att det inte förekommer två av dessa uppräknade vegetariska måltider på varandra.

I övriga måltider får kött ingå i serveringen. Planeringsgruppen för UK diskuterar möjligheten till detta i samråd med kökspersonalen på den plats där UK ordnas. Om möjligt ska närproducerad mat prioriteras.

Det är viktigt att den vegetariska maten är genomtänkt och god. För att understryka att vegetarisk mat inte är något onormalt så behöver UK-deltagarna anmäla särskilt om de vill äta kött under dessa måltider.

UK2021 uppmanar också församlingarna i Borgå stift att i högre grad gå in för vegetarisk servering på sina evenemang.”

 

16§ Motion: Stadgeförändring i §6

Jakob Nylund (Pedersöre församling) och Robin Wikstedt (Kyrkslätts svenska församling) hade lämnat in motionen:

Ungdomens Kyrkodagar tar för tillfället emot motioner och initiativ till diskussioner av:  valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA och förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift. För att se till att UK tar upp ärenden som kyrkans ledande organ vill höra ungdomars åsikt om borde stadgorna ändras så att ombud i Borgå stifts Stiftsfullmäktige och ombud i Kyrkomötet får skicka in motioner och initiativ till diskussion. Att öppna upp detta underlättar arbetet för beslutsfattare när de får sända in diskussionsämnen till UK direkt, utan att gå via andra personer eller organ. Därmed ökar sannolikheten att UK får delta i aktuella diskussioner inom kyrkan.

Den nuvarande paragrafen lyder:

”Motioner

Motioner är ärenden som innehåller ett färdigt beslutsförslag. Personer som är valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA och förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift har rätt att ta upp ärenden genom motioner. Dessa ska vara KCSA tillhanda senast på ett av KCSA angivet datum. Utöver dessa kan motioner som  inkommit senare tas upp om tre fjärdedelar av ombuden understöder detta. Under UK behandlas motionerna enligt plenarordningen samt utskotts- och valordningen.

Initiativ till diskussion

Initiativ till diskussion är ärenden som inte innehåller ett färdigt beslutsförslag. Personer som är valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA och förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift har rätt att ta upp ärenden genom initiativ till diskussion. Initiativ till diskussion ska vara KCSA tillhanda senast på ett av KCSA angivet datum. Utöver dessa kan initiativ till diskussion som inkommit senare tas upp om tre fjärdedelar av ombuden understöder detta. UK bestämmer hur initiativen till diskussion behandlas.”

Den nya paragrafen skulle alltså lyda:

”Motioner

Motioner är ärenden som innehåller ett färdigt beslutsförslag. Personer som är valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA, förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift, ombud i Borgå stifts Stiftsfullmäktige och ombud i Kyrkomötet har rätt att ta upp ärenden genom motioner. Dessa ska vara KCSA tillhanda senast på ett av KCSA angivet datum. Utöver dessa kan motioner som inkommit senare tas upp om tre fjärdedelar av ombuden understöder detta. Under UK behandlas motionerna enligt plenarordningen samt utskotts- och valordningen.

Initiativ till diskussion

Initiativ till diskussion är ärenden som inte innehåller ett färdigt beslutsförslag. Personer som är valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA, förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift, ombud i Borgå stifts Stiftsfullmäktige och ombud i Kyrkomötet har rätt att ta upp ärenden genom initiativ till diskussion. Initiativ till diskussion ska vara KCSA tillhanda senast på ett av KCSA angivet datum. Utöver                 dessa kan initiativ till diskussion som inkommit senare tas upp om tre fjärdedelar av ombuden understöder detta. UK bestämmer hur initiativen till diskussion behandlas.”

UK:s beslut:

UK 2021 ändrar på en del av paragraf 6 av UK:s stadgor enligt följande:

”Initiativ till diskussion

Initiativ till diskussion är ärenden som inte innehåller ett färdigt beslutsförslag. Personer som är valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA, förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift, ombud i Borgå stifts Stiftsfullmäktige och ombud i Kyrkomötet har rätt att ta upp ärenden genom initiativ till diskussion. Initiativ till diskussion ska vara KCSA tillhanda senast på ett av KCSA angivet datum. Utöver dessa kan initiativ till diskussion som inkommit senare tas upp om tre fjärdedelar av ombuden understöder detta. UK bestämmer hur initiativen till diskussion behandlas.

Motioner och initiativ till diskussion som inte är skrivna av personer som är valbara till UK, ska godkännas gemensamt av fjolårets presidium och den valda planeringsgruppen för att behandlas på UK.”

 

18§ Motion: Justera tidpunkten för UK

Rebecka Stråhlman (sakkunnig, ungdomsfrågor, Kyrkans central för det svenska arbetet) hade lämnat in motionen:

I stadgarna för UK §2 står det:

”UK ordnas årligen senast den 15 februari och omfattar 3 dagar.”

Under många år har UK ordnats i månadsskiftet januari-februari och man har ofta diskuterat tidpunkten för UK. Ofta har UK sammanfallit med provveckor, vilket för många försämrar möjligheten att delta. Att endast flytta på UK med en eller två veckor löser inte problemet, eftersom studentskrivningar och sportlov snabbt kommer på i februari. Att ordna UK tidigare i januari är också svårt eftersom julhelgen försvårar förberedelserna. För att göra tidpunkten för UK mer flexibel och underlätta förberedelserna för UK föreslås en förändring av stadgarna så att UK bör ordnas senast den 30 april. En sådan justering möjliggör att UK kan ordnas t.o.m. efter studentskrivningarna eller påsk ett år då påsken är tidig.

UK:s beslut:

Paragraf 2 i stadgarna ändras så att den första meningen lyder: ”UK ordnas årligen senast den 30 april och omfattar 3 dagar.”