Hyppää sisältöön

Vad beslöt vi?

Här hittar du det färdigt justerade protokollet för UK2020 i sin helhet.

13§ Motion: Mångfald i ungdomsarbetet

I december publicerades "Aktivt delaktig - kyrkans handlingsprogram 2019 - 2025 för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning". I det fokuseras på kyrkans vilja, mål och skyldighet att vara tillgänglig för alla.

UK:s beslut:

Församlingarna uppmanas att bekanta sig med och ta till sig kyrkans handlingsprogram ”Aktivt delaktig” också i barn- och ungdomsarbetet. Församlingarna uppmanas att öka medvetenheten om funktionsvariationer och söka och satsa på vägar till allas möjligheter att delta på sina villkor i församlingens verksamhet.

UK ger några konkreta uppmaningar och tips till församlingarna:

  • Ge hjälpledarna en grund i hur man bemöter och hjälper personer med olika funktionsvariationer.
  • Ta in sakkunnig/erfarenhetstalare inom ämnet för att undervisa i hjälpledarutbildningen. Eller ge fördjupande kurser för intresserade hjälpledare och söndagsskollärare t.ex. på vilket sätt man kan hjälpa och stöda någon med koncentrations- eller inlärningssvårigheter.
  • Utveckla varierande andakter och bekanta sig med möjligheter att hålla anpassad mässa.

UK uppmanar Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) att utveckla material som församlingarna kan använda för att beakta mångfalden.

16§ Motion: Egen kaffekopp på kyrkkaffet - konkret kampanj för att väcka diskussion kring koldioxidneutral kyrka 2030

UK:s beslut:

Ungdomens Kyrkodagar uppmanar alla församlingar i Borgå stift, som använder sig av engångskärl, att införa “egen kaffekopp” kampanjen i deras kommunikation och verksamhet för att starta diskussion om de miljöpåverkningar som vi alla bidrar till samt för att på ett konkret sätt föra fram informationen om kyrkans mål att bli kolneutral 2030.

18§ Motion: Vad behövs för en ”grön skriba?”

Ärendet var ursprungligen ett initiativ till diskussion, men utskottet valde att ändra initiativet till en motion.

UK:s beslut:

Ungdomens Kyrkodagar 2020 kräver att församlingarna i Borgå stift ska infoga gröna vanor med i sitt konfirmandarbete under hela konfirmandtiden och lära konfirmanderna att ta hand om skapelsen i enlighet med läroplanen Ett stort under, som trädde i kraft i oktober 2018. Detta kan göras till exempel genom att inför varje läger fastställa tillsammans med konfirmanderna 10 ekobud för lägret, bland annat avfallssortering, insamling av pantflaskor och att spara på vatten genom att uppmuntra till kortare duschtid. Tanken är att dessa vanor också tas i bruk i vardagen efter konfirmandtiden. Grön skriba konceptet erbjuder material för att förverkliga detta.

19§ Motion: Hur kan man göra undervisningen intressantare och mer givande för konfirmanderna?

Ärendet var ursprungligen ett initiativ till diskussion, men utskottet valde att ändra initiativet till en motion.

UK:s beslut:

Vi vill uppmana församlingarna i Borgå stift att tänka igenom sin konfirmandundervisning för att göra undervisningen mer tillgänglig och intressant för konfirmanderna. I denna genomgång vill vi att ungdomar (hjälpisar, ledare) aktivt får delta i planeringen genom en arbetsgrupp, vars mål är att aktivt förbättra konfirmandarbetet, och som innehåller både hjälpisar och anställda. Vi anser att katederundervisning och konceptet med ”lektioner” borde undvikas i linje med ’Ett stort under’ -konfirmandarbetsplanen från 2017, och alternativa undervisningsmetoder (t.ex. dramatiseringar, diskussioner, praktiskt arbete och andra sätt att sätta ungdomarnas intressen i fokus) uppmuntras. Dessutom vill vi uppmana nästa års UK-delegater att rapportera hur planeringsarbetet gått till.

21§ Motion: Inför toapasset i församlingarnas fastigheter

UK:s beslut:

Ungdomens Kyrkodagar 2020 uppmanar församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift att ta i bruk toapasset i sina fastigheter. Detta gör de genom att registrera fastigheternas adresser på toalettpassets webbsida https://crohnjacolitis.fi/vaikuttaminen/vessapassi/ilmoita-uusi-vessapassipaikka/ och genom att fästa klistermärken vid fastigheter och toaletter, som toapasset gäller. Dessutom uppmanar Ungdomens Kyrkodagar 2020 Kyrkomötet att göra en rekommendation att kyrkans fastigheter tar i bruk toapasset. Kyrkan ska vara en tillgänglig plats för alla och genom att införa toapasset kan kyrkan bidra till att öka livskvaliteten och bredda livsmiljön för personer som lever med en sjukdom som påverkar tarm- eller urinfunktion.

22§ Motion: Förbättra samarbetet mellan UK och kyrkomötet samt UK och stiftsfullmäktige i Borgå stift

UK:s beslut:

UK 2020 utser en grupp representanter som skall presentera UK:s beslut inför stiftsfullmäktiges sammanträde den 26.05.2020. UK 2020 uppmanar att motsvarande representationer skall ske inför maj mötet vartannat år hädanefter, så att det infaller på Stiftsfullmäktiges första och tredje år under mandatperioden.

UK:s protokoll skall skickas årligen till alla ombud i stiftsfullmäktige för Borgå stift före maj samt till alla ombud i kyrkomötet.

Alla UK protokoll skall samlas i ett protokollarkiv på en lämplig tillgänglig plattform, till exempel evl.fi/plus.

UK bjuder in de svenska delegaterna i kyrkomötet samt Borgå stiftsfullmäktiges delegater som observatörer till UK.

UK beslöt att sittande ordförande och viceordförande presenterar UK:s beslut för stiftsfullmäktige.

Sammanfattning av besluten och initiativen

Här hittar du en sammanfattning som även innehåller diskussionsinitiativen. Också initiativen innehåller mycket sådant som är nyttigt och viktigt för församlingarna att bekanta sig med.