Hyppää sisältöön

Sammandrag av UK:s beslut 2019

 

13 § Motion: Minska klimatpåverkan genom hållbar klädkonsumtion 
 
UK:s beslut:  

UK uppmanar församlingarna att lyfta fram Ekofastan 2019 och vikten av en hållbar klädkonsumtion i sin verksamhet. Att se över Miljödiplomet från 2012 som innehåller riktlinjer för exempelvis sopsortering. Andra sätt att lyfta fram ekofastan kan vara genom: 

Kunskap: Kläd- och klimatundervisning av experter för medlemmar och församlingsmedarbetare, en infoportal på internet med samlade listor på organisationer, klädmärken och föreningar som arbetar för ekomedvetenhet och hållbar utveckling, fokusera på ekodiskussioner med ungdomar. 

Evenemang: Klädbytarevenemang, donera kläder till diakonin som sedan delar ut kläder åt behövande, loppis/missionsstuga och pysselkvällar med återanvändning. 

Uppmuntra allmän ekomedvetenhet inom t.ex. mat genom rättvisemärkt kaffe, vegetariskt alternativ på läger och på arbetsluncher. 

UK vill även påminna om att klimatfrågan kan skapa känslor av otillräcklighet, ångest och skam. Detta är viktiga frågor för vår skapelse och framtid, därmed är det av stor betydelse att komma ihåg människans okränkbara värde som Guds barn. 

 

14 § Motion: Ge svenskspråkiga bättre möjligheter till internationellt utbyte 

UK beslut:  

Ungdomens kyrkodagar 2019 uppmanar Kyrkostyrelsen att förbättra jämlikheten genom att försäkra att stipendier för internationellt utbyte utlyses på svenska samt andra minoritetsspråk och engelska enligt behov. Det bör även framgå tydligt att ansökningarna får vara på svenska. 

Ungdomens kyrkodagar uppmanar även Kyrkans central för det svenska arbetet samt Domkapitlet att informera tydligt om möjligheter till internationellt utbyte i olika kanaler såsom sociala medier. Detta bidrar till att informationen når församlingsaktiva. Information om aktuella stipendier som är riktade till unga bör skickas till församlingarnas ungdomsarbetsledare som skall vidarebefordra den. 

Domkapitlet i Borgå stift eller annan instans inom kyrkan ska samla info och länkar för stipendium på en sida som också uppdateras så att den är aktuell och inte innehåller föråldrad information. 

 

18 § Motion: Församlingstillhörighet 

UK beslut: 

UK 2019 har diskuterat parokialprincipens för- och nackdelar och kommit fram till att parokialprincipen behöver uppluckras i vissa fall. Många unga känner att den strikta geografiska indelningen orsakar problem bland annat då man bor på ett område utan en svenskspråkig församling, då man flyttar till en ny stad och inte känner någon tillhörighet till den nya församlingen, då man flyttar över en församlingsgräns inom samfälligheten och är tvungen att byta församling eller tvingas ge upp sitt mandat i församlingens förtroendeorgan. 

              UK 2019 uppmanar kyrkomötet att:  

  • utreda möjligheterna för att öka valfriheten för församlingstillhörighet inom en och samma samfällighet  

  • utreda möjligheterna för att utfärda specialtillstånd för att höra till en annan församling än den geografiskt bestämda 

  • Utreda möjligheterna för att sittande förtroendevalda skulle få sitta till slut sin mandatperiod i den församling de blivit invalda  

UK 2019 uppmanar församlingarna inom Borgå stift att:  

  • i högre grad välkomna även andra församlingars medlemmar i sin verksamhet 

  • göra informationen om församlingsgränserna och församlingstillhörigheten mer tillgänglig 

  • skicka välkomstbrev åt nya församlingsmedlemmar som flyttat till området 

 

19 § Motion: Varför intresserar inte arbete inom kyrkan? 

UK:s beslut:  

UK 2019 uppmanar församlingarna i Borgå stift att ta ovanstående problem på allvar. Att det finns en brist på studeranden till kyrkliga yrken drabbar i slutändan kyrkan själv. Ungdomar verkar idag ha endast en vag uppfattning av hur arbetsbilderna för respektive yrke ser ut. En lösning på detta kunde vara att engagera alla kyrkliga yrkesgrupper i gudstjänsten. Detta förutsätter att gudstjänsten även görs central för unga. Då skulle de olika yrkesgrupperna komma närmare den ungas vardag. 

UK 2019 vill uppmana församlingarna i Borgå stift att uppmuntra sina unga att överväga ett kyrkligt yrke för framtiden.