Hyppää sisältöön

Vigsel till äktenskap

Den kristna kyrkan tror att äktenskapet är instiftat av Gud. Den kristna vigseln innebär att två döpta kristna förenas åtföljda av kyrkans välsignelse ochförsamlingens förbön. Paret som vigs visar sin fria vilja att ingå i äktenskapet som är en livslång kallelse och ett uttryck för kärleken till nästan.

Ur den civila lagens synpunkt är den kyrkliga och den civila vigseln alternativ. Båda är juridiskt bindande. Kyrklig vigselrätt har de kyrkor och samfund som statsrådet har beviljat denna rätt.

Vid den kyrkliga vigseln bör minst två vittnen vara närvarande. För att vigseln skall vara juridiskt bindande bör de som vigs erhålla hindersprövning för äktenskap eller lysning av registermyndigheterna. Vigseln kan förrättas tidigast sju dagar efter hindersprövningen och senast inom fyra månader från den. Rätt till kyrklig vigsel har huvudsakligen de som är skriftskolgångna medlemmar av kyrkan. Närmare bestämmelser ingår i kyrkoordningen.

Om bara den ena av kontrahenterna är medlem i evangelisk-lutherska kyrkan är kyrllig vigsel möjlig om den som inte hör till den lutherska kyrkan hör till någon annan kristen kyrka eller kristet samfund. Kyrklig vigsel kan också ske om den andra trolovade hör till ett kristet samfund som verkar utomlands. Biskopsmötet har år 1988 preciserat vilka de religiösa samfund i Finland är vilkas medlemmar kan vigas kyrkligt.

Också kyrkans medlemmar kan ingå äktenskap genom civilvigsel. Ett sådant äktenskap kan välsignas kyrkligt. Det är också möjligt om den kyrkliga vigseln har skett inom ett annat kristet samfund än den lutherska kyrkan. Avsikten att ingå äktenskap kan med kontrahenternas medgivande kungöras för församlingen i söndagens gemensamma gudstjänst. Kungörelsen åtföljs av församlingens förbön.

Vigseln förrättas enligt formuläret för vigsel eller brudmässa i den kyrkliga förrättningshandboken.