Hyppää sisältöön
Två kvinnor hand i hand.

Nya äktenskapslagen och kyrkan

Den nya äktenskapslagen trädde i kraft den 1 mars 2017. Den gör det möjligt för par av samma kön att ingå äktenskap och utmanar samtidigt kyrkans äktenskapssyn.

Enligt kyrkans äktenskapssyn är äktenskapet ett förbund mellan en kvinna och en man. Det konstaterade kyrkomötet i november 2015.

I en redogörelse om kyrkans rådande äktenskapssyn som biskopsmötet gav i augusti 2016 konstaterar det att prästernas rätt att viga till kyrkligt äktenskap inte ändrar då den nya lagen träder ikraft 1.3.2017.

Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkolag och kyrkoordning innehåller bestämmelser om vigsel till äktenskap, bestämmelser som prästerna måste följa när de viger till äktenskap. Det gäller också välsignelse av äktenskap.

Kyrkans medlemmar, präster och även biskoparna har olika uppfattning och betonar olika saker i äktenskapsfrågan. Frågan diskuteras på olika håll och i olika forum.

Flera präster har redan vigt par av samma kön och några domkapitel har också fått ta emot klagomål i frågan.

Varje domkapitel övervakar prästernas verksamhet med självständigt övervägande, vilket kan leda till att man komma till olika slutsatser i olika stift gällande klagomålen. Se till exempel Helsingfors stift, Uleåborgs stift och Lappo stift.

Kyrkomötet besluter om lärofrågor

Slutliga beslut i lärofrågor i stil med frågan om äktenskapssynen fattas av kyrkomötet. Viktiga frågor, dit frågan om kyrkans äktenskapssyn hör, kräver kvalificerad, dvs. trefjärdedels, majoritet i kyrkomötet.

Biskopsmötet, kyrkostyrelsen och stiftsfullmäktige kan göra framställningar till kyrkomötet. Också enskilda kyrkomötesombud kan väcka initiativ. Till och med ett initiativ av en enskild församlingsmedlem kan avancera ända till kyrkomötet.

Rättslig utredning om hur ändring i äktenskapsfrågan påverkar kyrkan

Kyrkostyrelsen har på uppdrag av kyrkomötet gjort en rättslig utredning kring vilka följder ändringen i äktenskapslagen har för kyrkan. I utredningen som godkänts av kyrkostyrelsens plenum konstateras bland annat att

  • kyrkan enligt äktenskapslagen fortsättningsvis har rätt att själv besluta om sin vigselpraxis, också när lagändringen trätt ikraft.
  • den nya lagen förpliktar inte prästerna att viga par av samma kön till äktenskap.
  • om en präst viger par av samma kön till äktenskap efter att lagändringen har trätt ikraft är äktenskapet juridiskt giltigt om man vid vigseln har följt de villkor och former som finns i äktenskapslagens bestämmelser.
  • om en präst viger ett par av samma kön blir det inte några följder för det par vigts till äktenskap. Eventuella följder för prästen behandlas av domkapitlet.
  • de juridiska experterna anser inte att det med hänvisning till de grundläggande rättigheterna finns något som gör att kyrkan skulle vara tvungen att ändra sin äktenskapssyn och sin vigselpraxis. Det skulle däremot vara bra att lagstiftningen och andra bestämmelser med tiden skulle vara så enhetliga som möjligt.

Biskopsmötet utredde vigselrättens betydelse för kyrkan - kyrkomötet beslöt att kyrkan inte avstår från vigselrätten

Kyrkomötet gav i november 2016 biskopsmötet i samarbete med kyrkostyrelsen uppdraget att utreda vilka följder det skulle ha för kyrkan om den skulle avstå från vigselrätten. Att kyrkan helt skulle avstå från vigselrätten har förts fram som ett sätt att förhålla sig till den nya äktenskapslagen.

Biskopsmötet beslöt i januari 2017 att göra en bred kartläggning av vilken betydelse det har för kyrkan att den viger till äktenskap. Utredningen ska kartlägga vilka alternativ kyrkan har i frågan och vilka konsekvenser de olika alternativen kan få för kyrkan. Professor emerita Eila Helander kallades som utomstående utredare för att göra en bakgrundsutredning. Utredningen överlämnades till biskopsmötet 6.9.2017. 

Professor Helander konstaterar i sin utredning att kyrkan inte borde avstå från vigselrätten. Att avstå från vigselrätten skulle på lång sikt påverka bland annat såväl medlemsantalet och åldersstrukturen i kyrkan som kyrkans identitet.

I utredningens slutsatser presenterar professor Helander en kompromiss där kyrkan behåller rätten att viga till äktenskap enligt nuvarande praxis, men samtidigt godkänner att det inom kyrkan kan finnas också en annan teologiskt underbyggd modell för vigsel och välsignelse. Då kan anhängarna av båda praxis verka inom samma kyrka.

Vid en kompromiss kan kyrkan gå tillväga på fyra olika sätt som presenteras i utredningen där dokumentering av ändringen kan växla från beslut i kyrkomötet ända till ändringar i kyrkoordningen och kyrkohandboken.

Helander konstaterar att om kyrkan inte kan lösa frågan profileras kyrkan i offentligheten allt mera utgående från sin syn på kön och sexualitet än utgående från kyrkans grunduppgift.

Biskopsmötet beslöt 11.10.2017 att sända utredning om att avstå från vigselrätten och vilken betydelse vigseln har för evangelisk-lutherska kyrkans identitet till kyrkomötet.

Biskopsmötet konstaterar att kyrkan i nuläget borde hålla kvar rätten att viga till äktenskap. Den stöder kyrkans identitet som en kyrka som förkunnar evangelium, tjänar sina medlemmar och upprätthåller kulturtraditionen. Den enkätundersökning som gjorts i samband med utredningen visar att kyrklig vigsel till äktenskap har ett starkt stöd  bland såväl kyrkans medlemmar som bland finländare i allmänhet.

Biskopsmötet föreslår att kyrkomötet beaktar utredningen i den fortsatta behandlingen och att man utvärderar slutsatserna i utredningen. Slutsatserna är inte tänkta som förslag till kyrkomötet. Mötet kan granska dem närmare till exempel då det behandlar ombudsinitiativet från maj 2017 som föreslår att kyrkans äktenskapssyn breddas.

Enligt biskopsmötet behöver man i diskussionerna och beslutsfattandet ha som ledstjärna att de olika sätten att se på äktenskap mellan personer av samma kön inte blir en fråga som splittrar kyrkan.

Biskopsmötets framställning till kyrkomötet

Utredning om huruvida evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska avstå från vigselrätten och om vigselns betydelse för kyrkans identitet (Helanders utredning)

Kyrkomötet beslöt i maj 2018 efter att kyrkan inte ska avstå från vigselrätten. Beslutet fattades utgående från konstitutionsutskottets betänkade 2/2018.

Samtalsmodell för dem som tänker olika i äktenskapsfrågan

Kyrkostyrelsen har också på uppdrag av kyrkomötet berett en samtalsmodell och material som anknyter till den så att de som tänker olika i kyrkan ska kunna förstå varandras syn och föra en konstruktiv diskussion om äktenskap och familj. Modellen bygger på material som använts i motsvarande process i Skotland och England.

Fyra stift i kyrkan har börjat testa samtalsmodellen från oktober 2016. Materialet finns på webbtjänsten Sacrista.

Ingen utvidgad äktenskapssyn - biskopsmötets ska främja respektfull diskussion

Kyrkomötet behandlade under sin vårsession i maj 2017 ett ombudsinitiativ om att bredda kyrkans äktenskapssyn så att den också omfattar par av samma kön och möjliggör vigsel och välsignelse också för dem.

Mötet förde en lång och livlig diskussion om ombudsinitativet och beslöt sedan att sända initiativet om att bredda kyrkans äktenskapssyn till konstitutionsutskottet medan allmänna utskottet ska ge utlåtande i frågan.

I maj 2018 beslöt kyrkomötet att inte utviga kyrkans äktenskapssyn  (konstitutionsutskottets betänkaden 1/2018). Samtidigt godkände kyrkomötet en kläm om att man ber biskopsmötet främja en respektfull diskussion och fortsätta utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen som finns i kyrkan.

En forskning om äktenskapssynen som kyrkomötet hade begärt av kyrkostyrelsen publicerades i Kyrkans forskningscentrals publikationsserie 21.11.2017. Forskningen behandlar bland annat äktenskapets kulturhistoriska betydelse, äktenskapets psykologi, förändringar i parförhållanden och familjebegreppet. Boken Perhe ja avioliitto muutoksessa Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 127 (2017, på svenska ung. Familj och äktenskap i förändring) innehåller artiklar på både finska och svenska.

De förändringar som har skett i samhället har också utmanat kyrkorna att tänka över sin äktenskapssyn. Målet med boken har inte varit att ta ställning till kyrkans äktenskapssyn utan erbjuda en analys av begreppen äktenskap och familj och av den omgivning där kyrkans diskussion om äktenskapssyn förs.