Hyppää sisältöön

Näkymättömät rajat

Työskentelymateriaali tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

 

Raamatun rooli

Monissa etiikan ja oikeudenmukaisuuden teemoihin liittyvissä keskusteluissa Raamattua käytetään ohjekirjan tapaan; sieltä etsitään oikeaa vastausta. Raamattu on rakentunut suullisen tradition, eri yhteisöissä kerrottujen tarinoiden pohjalta ja saanut kirjallisen hahmonsa oikeastaan vasta kirjapainotaidon myötä. Ja senkään jälkeen ei ole olemassa vain yhtä Raamattua, vaan siitä on olemassa erilaisia ”vedoksia”. Raamatun sisällön rakentuminen pohjautuu myös erilaisiin yhteiskunnallisiin ja uskonnollispoliittisiin tilanteisiin – ne myös näkyvät Raamatun sisällön rakentumisessa. 

Raamattu on monipuolinen ja monikäyttöinen kirja. Siitä on luettavissa kuvauksia yhteiskunnista ja ihmisyydestä. Siitä voi lukea ihmisten toivosta, uskosta ja luottamuksesta, ihmisten välisestä rakkaudesta ja rakkaudesta Jumalaan. Siitä voi lukea epätoivosta ja kärsimyksestä. Siitä on luettavissa ihmisten ajatuksia Jumalasta ja Jeesuksesta, toivon tuojasta ja pelastajasta. Miten me kaikkea lukemaamme käytämme? 

Raamattu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon jäsentäjänä 

Luterilainen maailmanliitto, jonka jäsenkirkko evankelisluterilainen kirkkomme on, hyväksyi vuonna 2013 linjauksen sukupuolten oikeudenmukaisuudestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kirkkomme tehtävänä on siten edistää linjauksen periaatteitten toteuttamista omassa toiminnassamme ja työssämme yhteistyökumppaneidemme kanssa. Linjaus suomennettiin vuonna 2015. Linjauksessa nostetaan esille Raamatun rooli epätasa-arvoa vahvistavien ajatusten ja rakenteiden luojana:   

”Raamatuntekstien kontekstuaalinen tulkinta, joka ottaa huomioon sukupuolinäkökulman, auttaa tekemään näkyväksi naisten ja miesten välisen epätasa-arvon nykypäivän yhteiskunnissa ja kirkoissa. Kriittisen lukutavan avulla voidaan purkaa etuoikeuksien järjestelmää ja sortoa ylläpitäviä rakenteita. 

Patriarkaalinen järjestys on yksi näistä rakenteista. Kriittisen lukutavan tavoitteena on, että naiset ja miehet loisivat aktiivisesti muutosta luovia ja oikeudenmukaisia suhteita toisiinsa ja että pojat, miehet, tytöt ja naiset kasvaisivat uudenlaiseen kumppanuuteen. Oikeudenmukaiset yhteisölliset suhteet voivat olla elävä esimerkki lihaksi tulleesta oikeudenmukaisuudesta ja ihmisarvosta.”1 

Me olemme tarttuneet tähän Luterilaisen maailmanliiton haasteeseen; haasteeseen, johon kirkkona olemme sitoutuneet. Olemme rakentaneet ”työkirjan”, jossa esitellään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tapoja käyttää Raamattua.  

Me ajattelemme Raamatun olevan xxxxxx (mitä kenellekin meistä se on). Raamattu muuttuu todeksi ja eläväksi vain, kun se on vuoropuhelussa elämämme tapahtumien kanssa. Siksi se on myös aina uudenlainen, erilainen – koska me ihmiset ja meidän elämäntilanteemme ovat keskenään erilaisia.  

Tavoitteet 

Olemme valinneet ”työkirjaan” ajankohtaisia ja tärkeinä pitämiämme teemoja. Näistä aiheista puhutaan usein hyvin yksioikoisesti vedoten Raamatun totuuteen. Raamatussa ei ole vain yhtä ”totuutta” eri asioista, vaan eri tilanteissa syntyneitä kertomuksia, kokemuksia ja suhtautumistapoja [Raamatun sisäinen diversiteetti]. Raamatun yksipuolisella käytöllä helposti ohitetaan ihmisten omat kokemukset ja Raamatun kirjojen kirjoittamisen jälkeen kehittynyt tutkimus, jolla on paljon annettavaa yhteiskunnan ja ihmisyyden eri ilmiöiden ymmärtämisessä [Reseptiopään diversiteetti]. Raamatun lukija ei aina tunnista omaa perinnettä, josta käsin hän Raamattua lukee. Voimme oppia siis itsestämme ja omasta raamatunlukutavastamme koko ajan uutta. 

Raamattu ei ole kenenkään yksityisomaisuutta: et tarvitse oppiarvoa sanoaksesi jotain Raamatusta. Tartu siis rohkeasti siihen, lue, pohdi ja kerro toisille, mitä ajatuksia lukemasi herättää. Meidän ”työkirjan” laatijoiden joukossa on myös raamatuntutkimuksen ammattilaisia, jotka [xxx mitä kukin teistä tähän tuo mukaan?] Tuomme siis jokainen oman maailmamme jaettavaksi ja koettavaksi: ihmetellään yhdessä ja opitaan toinen toisiltamme. ”Työkirja” ei tarjoa vastauksia, vaan pikemminkin kysymyksiä. Miten pohtia omaa arjen kokemustaan Raamatun kertomusten valossa?  

Annamme virikkeitä Raamatun kontekstuaalista käyttöä varten. Kontekstuaalisuudella tarkoitamme Raamatun käytön tilannesidonnaisuutta ja kokemuspohjaisuutta. Toivomme, että ”työkirjan” avulla oppisimme myös kuuntelemaan toisten näkökulmia ja ymmärtämään, ettei minun totuuteni ole kaikkien totuus. Toivomme, että oppisimme näiden työskentelyjen kautta uskaltautumaan vuorovaikutukseen eri silmin elämää ja pyhiä tekstejä katselevien kanssa.  

”Työkirjan” aiheiden valintaa on ohjannut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon teema: me vastaamme LML:n linjauksen kutsuun käyttää Raamattua patriarkaalisten rakenteiden murtamisessa ja yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien Raamatun käyttötapojen kehittämisessä.  Valitsemamme työskentelytavat pohjautuvat osallistujien yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen: me emme opeta, vaan opimme toinen toisiltamme. 

Päivitetty