Hyppää sisältöön

Seksuaalisen häirinnän torjuminen

Kirkon arvojen ja yhteiskunnan lainsäädännön perusteella jokaista ihmistä tulee suojella, kohdella yhdenvertaisesti ja kunnioitten. Kirkon ja seurakuntien tulee olla turvallisia kaikenikäisille ja kaikilla tasoilla: fyysisellä, henkisellä, hengellisellä, sosiaalisella ja seksuaalisella tasolla.

Sukupuolisesti ja seksuaalisesti turvallinen seurakunta

Seurakunnan tulee huolehtia kaikkien seurakunnan toimintaan osallistuvien turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Kirkko on laatinut Turvallinen seurakunta -asiakirjanLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka ohjeistaa ja velvoittaa niin seurakuntalaisia, vapaaehtoisia kuin työntekijöitäkin. 

AJANKOHTAISTA

1. Ajankohtaisinfo (Teams)  ti 14.2. klo 13- 14 "Uusi seksuaalirikoslaki ja seurakunnan toiminta"

Mitä seurakunnassa, työyhteisössä ja toiminnassa on otettava huomioon, kun uusi seksuaalirikoslaki astui voimaan 1.1.2023. Aiheesta keskustelemassa Jarmo Kokkonen, Satu Huttunen ja Liisa Välilä. Ilmoittaudu täällä https://link.webropol.com/s/info140223

2. Kohtaatko työssäsi häirintää?

Oletko saanut puheluja, sähköpostia tai yhteydenottoja, josta et ole tiennyt mitä ajatella ja mitä niiden takana voisi olla? Oletko vasta myöhemmin tajunnut, että kyseessä olisi voinut olla seksuaalista häirintää? Meitä on monia, joilla on ollut vastaavia kokemuksia. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin tällaisten kokemusten kanssa, ei edes silloin, vaikka asiaa on esitetty ”sielunhoidollisena keskusteluna.” 

Luottamuksellinen keskusteluryhmä häirintää kohdanneille pe 17.2.2023 klo 13- 14.30. Mukana asiantuntija  Liisa Välilä. Ilmoittaudu 16.2.2023. mennessä liisa.valila@evl.fi ja lähetämme sinulle Teams linkin.

Turvallinen seurakunta

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut Yhdenvertaisuuslakiin (2005/21): ”Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 


Kirkko on liittynyt myös Luterilaisen Maailmanliiton linjaukseen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta ja kunnioittamisesta. Linjauksessa oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus liittyvät oleellisesti yhteen; epäoikeudenmukaisuus ei ole Jumalan tahdon mukaista. Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa kirkossa jokaisen ihmisen yhtäläisiä oikeuksia, tasavertaisia mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä. Tasa-arvotyössä sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Linkki asiakirjaan: https://www.lutheranworld.org/content/resource-lwf-gender-justice-policy

Sukupuolisensitiivisyys

Sukupuolisensitiivisyys on herkkyyttä tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen moninaisuutta, erilaisia merkityksiä ja vaikutuksia. Sukupuolisensitiivisyydessä ei ole kyse sukupuolierojen häivyttämisestä, kieltämisestä tai pyrkimisestä sellaiseen neutraliteettiin, jossa sukupuolella ei olisi mitään merkitystä. Sukupuolisensitiivisyydessä ymmärretään ja huomioidaan sukupuolen moninaisuus ja tämä edellyttää asioiden, sanojen ja asenteiden tiedostamista.

Sukupuolisensitiivisyys toteutuu arvoissa ja teoissa. Työntekijä voi pieninkin elein ja sanoin luoda tilaa moninaisuudelle. On tärkeää pyrkiä pois sukupuolirajoittuneisuudesta, arvottamisesta ja jaotteluista (esim. tyttöjen tai poikien leikit, naisten tai miesten tarpeet, äidin ja isän roolit. Voimme puhua lasten leikeistä, aikuisen tarpeista ja vanhempien rooleista) Kun toimimme sukupuolisensitiivisesti, kirkko ei sulje ketään ulkopuolelle sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen moninaisuuden perusteella.  

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä ja siihen puuttuminen

Kirkossa emme hyväksy minkäänlaista seksuaalista tai sukupuolista häirintää.

Seurakunnan toiminnan tulee olla kaikille turvallista ja tämä edellyttää häirinnän nollatoleranssia.   Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tällaisella käytöksellä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, kaksimieliset vitsit sekä kehoa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset; seksuaalisesti värittyneet aineistot, kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot; fyysinen koskettelu, sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset tai ääritilanteessa seksuaalinen väkivalta.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi alentava, halventava, pilkkaava tai kielteinen puhe toisen sukupuolesta sekä epätasa-arvoinen kohtelu. 

Kirkon toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän ilmetessä

Kaikkiin häirintään, epäasiallisiin tilanteisiin, ylilyönteihin ja väärinkäytöksiin pitää yhteisössä puuttua välittömästi. Kirkossa on nollatoleranssi häirintää kohtaan. 

Häirintää kokeneella on aina oikeus asian käsittelyyn ja henkiseen tukeen. Myös silloin, jos tapahtuneesta on kulunut aikaa, puhuminen auttaa. 

Toimintaohjeet häirinnän tai väkivallan ilmetessä on määritelty jokaisessa hiippakunnassa ja niitä voidaan täsmentää myös seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä.

Jos tunnistat, että seurakunnan toiminnassa tai tehtävissä sinun rajojasi on rikottu tai olet kohdannut sukupuolista tai seksuaalista häirintää, on tärkeää, että saat nopeasti apua ja tukea. Ole yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin, poliisiin ja luotettaviin läheisiisi. Kirkon toiminnan yhteydessä tapahtuneissa häirintätapauksisa saat tukea häirintäyhdyshenkilöiltä (nimet alla) Ota rohkeasti yhteyttä. 

Apu- ja tukipalveluita lapsille ja aikuisille • Pelastakaa Lapset ry

Rikosuhripäivystys Etusivu - Rikosuhripäivystys (riku.fi)

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva härintä työpaikalla - Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Kirkon koulutetut häirintäyhdyshenkilöt

Ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihin. Voit olla yhteydessä myös muihin kuin oman hiippakuntasi ja alueesi häirintäyhdyshenkilöön:

Espoo:

Sirpa Tirri, asiantuntija, sirpa.tirri@evl.fi p. 050 431 4049

Aappo Laitinen, lakimiesasessori, aappo.laitinen@evl.fi p. 050 348 4183

Helsinki:

Satu Huttunen, piispan erityisavustaja, satu.huttunen@evl.fi p.040 551 5851

Antti Luoma, notaari, antti.luoma@evl.fi p.040 8252 596

Ritva Saario, lakimiesasessori ritva.saario@evl.fi p. 040 728 4672

Kuopio:

Kati Häkkinen, perheneuvoja, kati.hakkinen@evl.fi p. 040 484 8476

Risto Voutilainen, kirkkoherra, risto.voutilainen@evl.fi p. 040 484 8318

Lapua:

​​Merja Kangas, perheneuvoja merja.kangas@evl.fi p. 040 175 8821

Tuomas Hemminki, lakimiesasessori, tuomas.hemminki@evl.fi p. 050 3382570

Mikkeli: 

Pirkko Varis, perheneuvoja, pirkko.varis@evl.fi p. 040 312 6802

Ari Riuttaskorpi, sairaalapastori, ari.riuttaskorpi@evl.fi  p. 040 312 6810

Oulu:

Vuokko Laurila, perheneuvoja, vuokko.laurila@evl.fi p. 044 316 1557

Kari Rekilä, diakoniatyöntekijä, kari.rekila@evl.fi p. 050 521 1065

Salla Havukainen- Junno, diakoniatyöntekijä salla.havukainen-junno@evl.fi p.040  574 7132

Seppo Viljamaa, perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja, seppo.viljamaa@evl.fi p.050-3147 464

Juha Rauhala, dekaani, juha.rauhala@evl.fi p.044 7555 556

Porvoo:

Anna Korkman Lopes, perheneuvoja, anna.korkman-lopes@evl.fi p. 09 2340 2554

Leif Westerlund, leifwesterlund2@gmail.com p. 044 357 1750

Tampere:

 
Airi Raitaranta, asiantuntija, Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, airi.raitaranta@evl.fi, +358 400 910 773

Päivi Stelin-Valkama, perheneuvoja, paivi.stelin-valkama@evl.fi

Sari Paanu, perheneuvoja, sari.paanu@evl.fi p. 040 804 9343

Turku:

Pauliina Järvinen, hiippakuntapastori, pauliina.jarvinen@evl.fi p. 0400 126 515

Heikki Kruus, perheneuvoja, heikki.kruus@evl.fi  p. 0400 309 781

Eija Liimatainen, perheneuvoja eija.liimatainen@evl.fi p. 044 730 9683

Johan Mullo, perheneuvoja, johan.mullo@evl.fi p. 040 341 7465 (ruotsin kieli)

Susa Niinistö, perheneuvoja, susa.niinisto@evl.fi

Ulla Ristolainen, perheneuvoja, ulla.ristolainen@evl.fi p. 044 774 5227 

 

Kaikkialta Suomesta voit olla yhteydessä myös asiantuntija Liisa Välilä liisa.valila@evl.fi p. 040- 688 1567 ja Maria Sten (ruotsin kieli) maria.sten@evl.fi

Kirkkohallituksesta asiasta voi tiedustella

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen sielunhoito- ja tasa-arvotyö

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Parisuhde- ja perheasiat

Päivitetty