Hyppää sisältöön

Tarpeiden kartoitus auttaa löytämään oikeat tehtävät

Arjen työssä huomataan monia tarpeita, joihin ei esimerkiksi ajanpuutteen vuoksi pystytä kunnolla vastaamaan.

Näitä tarpeita tunnistavat potilaat ja asukkaat itse, laitoksen henkilökunta, omaiset, ystävät ja laitoksessa vierailevat. 

Eri toimijat näkevät tarpeita eri näkökulmista. Siksi on hyvä kuulla monien tahojen edustajia. Tältä pohjalta luodaan kunkin osaston tai hoitoyksikön vapaaehtoisten tehtävät.

Vapaaehtoinen on potilasta tai asukasta varten

Potilaskeskeisyys on vapaaehtoistyön kantava periaate. On tärkeää kysyä potilailta tai hoitolaitoksen asukkailta itseltään, mitä he erityisesti kaipaavat.

Omaista helpottaa vapaaehtoisen vierailu

Omaiselle ajatus vapaaehtoisesta voi olla helpotus. Kaukana asuvaa ilahduttaa tieto siitä, että vapaaehtoinen käy hänen läheisensä luona.

Omaiset tuntevat läheisensä historiaa ja tottumuksia parhaiten. Esimerkiksi muistisairaiden kohdalla omaiset voivat olla ainoita, jotka tietävät, millaisia asioita henkilö on arvostanut ja mitkä ovat olleet tärkeitä rakennusaineita hänen elämässään.

Omaisten toiveita voidaan kartoittaa esimerkiksi kyselyn avulla tai haastattelemalla heitä heidän vieraillessaan osastolla. Haastattelu onkin osoittautunut monesti tehokkaammaksi keinoksi kuin kirjallinen kysely. Yhteistyö rakentaa luottamusta ja on tärkeää myös omaisen kannalta.

Henkilökunta vastaa hyvinvoinnista

Potilaan hyvinvointi on laitoksessa hoitavan henkilökunnan vastuulla. Potilaan virkistyminen ja hänen kokonaisvaltainen hyvinvointinsa edesauttavat hoitotyötä.

Hoitohenkilökunnalla on usein pitkältä ajalta kokemusta ihmisten toiveista ja tarpeista. Heillä on näkemystä myös siitä, mitkä asiat toteutuvat parhaiten työntekijöiden työnä ja mitä odotetaan vapaaehtoisilta.

Kirkon työntekijöiden lähtökohtana on ihmisen henkisten ja hengellisten tarpeiden ja eksistentiaalisten kysymysten huomioiminen osana  kokonaisvaltaista hoitoa. Potilaat kertovat papille erilaisista tarpeista kuin hoitohenkilökunnalle.

Henkisiä ja hengellisiä teemoja voidaan ottaa puheeksi myös vapaaehtoisten kanssa. 

Vapaaehtoisia motivoi halu auttaa

Vapaaehtoistoiminta voi käynnistyä myös niin, että on olemassa ihmisiä joilla on aikaa, taitoja ja halua toimia vapaaehtoisina.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua osastolla käyvä omainen, joka ehtii tavata muitakin asukkaita, ohjata ryhmää tai kuunnella ihmisiä. Usein vapaaehtoiset kertovat halusta oppia uutta sekä löytää uusia ystäviä ja mielekästä sisältöä elämään.

Keskeisin motivaation lähde monilla on halu auttaa ja toimia tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta.

Päivitetty