Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki, sukupuolisensitiivisyys

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait uudistettiin Suomessa vuoden 2015 alussa. Yhdenvertaisuuslaki sisältää sekä syrjinnän kiellon että viranomaisille suunnatun velvoitteen edistää yhdenvertaisuutta. 

Seurakuntia koskee velvoite edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Sama velvoite koskee kaikkia viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja työnantajia. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia myös tekemään yhdenvertaisuussuunnitelman, johon on kirjattu tarvittavat toimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on estää syrjintää ja turvata kaikille yhtäläiseen ihmisarvoon perustuva tasa-arvoinen kohtelu ja mahdollisuudet. Sukupuoleen perustuvaa syrjintää on henkilön asettaminen sukupuolen vuoksi eriarvoiseen asemaan. Syrjintää on myös seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä tai ahdistelu. Kohtelu, joka vaikuttaa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta, mutta jonka vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella, on välillistä syrjintää. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan välittömän ja välillisen syrjinnän.

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Tällöin on kyseessä välitön syrjintä. Samoin syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Silloin kyseessä on välillinen syrjintä. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslain velvoite koskee tasa-arvolain tavoin viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia. Yhteisöillä on velvollisuus laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta etnisen alkuperän, iän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn suhteen. Yhdenvertaisuussuunnitelman voi tehdä omana erillisenä suunnitelmanaan tai sen voi yhdistää esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaan. 

Lisätietoa ja linjauksia:

Sukupuolisensitiivisyys

Sukupuolisensitiivisyys on ajattelutapa ja asenne, jossa huomioidaan sukupuolinormit ja niiden vaikutukset sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Kasvatuksen tavoitteena se tarkoittaa, että kasvatuksella tehdään tilaa jokaiselle lapselle olla omanlaisiaan tyttöjä, poikia tai muilla tavoin itsensä määrittäviä lapsia.

Yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin löytyy Oikeusministeriön sivuilta periaatteellisia linjauksia: www.yhdenvertaisuus.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on estää syrjintä ja turvata yhtäläiseen ihmisarvon perustuva tasa-arvoinen kohtelu ja mahdollisuudet kaikille.  

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Tällöin on kyseessä välitön syrjintä. Samoin syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Silloin kyseessä on välillinen syrjintä. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait uudistettiin Suomessa vuoden 2015 alussa. Yhdenvertaisuuslaki sisältää sekä syrjinnän kiellon että viranomaisille suunnatun velvoitteen edistää yhdenvertaisuutta. Seurakunnilla on myös velvoite edistää yhdenvertaisuutta.   

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja työnantajien täytyy edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia tekemään yhdenvertaisuussuunnitelman, johon on kirjattu tarvittavat toimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Sukupuolen moninaisuus

Kokemus omasta sukupuolesta on monelta osin yksilöllinen. Osa ihmisistä katsoo olevansa selvästi naisia tai miehiä, osa kokee olevansa molempia, osa kenties hiukan molempia ja osan kokemus ei mahdu näihin kahteen sukupuoleen lainkaan. Vaikka sukupuolen moninaisuus yhdistetään usein sukupuolivähemmistöihin, sillä voi kuvata jokaisen kokemusta omasta sukupuolestaan sekä ylipäänsä sukupuolen moninaisia ilmenemismuotoja yhteiskunnassa. 

Sukupuoleen perustuva häirintä

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintä voi olla esimerkiksi sukupuoleen liittyvää halventavaa nimittelyä. Sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolain mukaan syrjintää.

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolain mukaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Usein seksuaalinen häirintä liittyy häirintään sukupuolen perusteella. Seksuaalinen häirintä on tasa-arvolain mukaan syrjintää.

Mikäli kohtaat seurakunnassa sukupuolista – tai seksuaalista häirintää, ole yhteydessä hiippakuntasi häirintäyhdyshenkilöön. Saat apua ja tukea. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Lähteet ja lisätietoja: 

Päivitetty