Hyppää sisältöön

Partion peruskirjauudistus

Seurakunnille tietoa partion peruskirjauudistuksesta 2019-2020

Ehdotus uudeksi peruskirjaksi on julkaistu

Suomen partiolaiset julkaisi 27.8.  Peruskirja -luonnoksen ja sitä taustoittavan työryhmän raportin. Kevään 2020 aikana peruskirjaa on muokattu maailmanjärjestöiltä tulleen palautteen pohjalta. Peruskirjaluonnos ja sen eri kieliveriot on luettavissa sivuilla www.partio.fi/arvokeskustelu. Sivuilla oleva raportti kuvaa prosessia ja kerättyä dataa ja sen pohjalta tehtyjä ratkaisuja. Alla on koottuna peruskirjaehdotuksen keskeisiä sisältöjä kirkon partiotyön näkökulmasta.

Hengellisyys säilyy vahvana partion arvopohjassa

Peruskirja -ehdotuksessa suhde Jumalaan ja hengellisyys nähdään tärkeänä osana partion arvopohjaa. Partiolaista kannustetaan rakentamaan omaa uskonnollista tai katsomuksellista identiteettiään, elämään hengellisyyttä todeksi ja kunnioittamaan myös toisen pyhää. Lupauksen sananmuoto on muutettu moniuskontoiseen ympäristöön sopivaksi.

Partioliikkeen toimintaa Suomessa ohjaa maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin ja omaan itseen (Duty to God, Duty to others ja Duty to self). (Peruskirja ehdotus, luku 3.)

Partiolainen rakentaa uskonnollista tai katsomuksellista identiteettiään. Hän etsii elämän totuutta sekä tutkii hengellisyyttään ja elää sitä todeksi. (Peruskirja ehdotus, luku 4.1.)

Partiolainen kunnioittaa toisen pyhää ja kaikkien vapautta uskontoon ja uskonnottomuuteen (Peruskirja ehdotus, luku 3.1.)

Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä. (Partiolupaus peruskirja ehdotuksessa, luku 3.2.)

Ehdotuksen päälinjat seurakuntien taustayhteistyön näkökulmasta

Tekstiluonnos linjaa uskonnollisen sitoutumisen kolmella eri tasolla, samoin kuin nyt voimassa oleva peruskirja:

  1. Suomen partiolaiset on järjestönä uskonnollisesti sitoutumaton
  2. Jäseniä kannustetaan oman hengellisen vakaumuksen etsintään ja elämään sen mukaisesti
  3. Lippukunta voi sitoutua antamaan tietyn tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta solmimalla taustayhteisösopimuksen.

SP-FS on järjestönä uskonnollisesti sitoutumaton. Järjestö toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti. Partioliikkeeseen kuuluu oman uskon tai maailmankatsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen. SP-FS voi solmia yhteistyösopimuksia eri uskontokuntien kanssa. Näiden sopimusten tarkoituksena on edistää uskonto- ja katsomuskasvatuksen asemaa osana SP-FS:n tarjoamaa partiokasvatusta sekä sopia yhteistyön periaatteista. Myös lippukunnat voivat solmia taustayhteisösopimuksia. Lippukunnat, joiden taustayhteisönä on tunnustuksellinen uskontokunta, antavat ensisijaisesti sen tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta huomioiden kuitenkin jäsentensä uskontojen ja katsomusten moninaisuuden. Lippukunnat, joilla ei ole uskonnollista taustayhteisöä, tukevat muutoin jäsentensä uskonnollista tai katsomuksellista kasvua. (Peruskirja ehdotus, luku 2.2.)

Partiokasvatuksen merkittävin taso on paikallinen lippukunta, sen ohjaajat ja toiminta. Seurakunnan ja lippukunnan on erityisesti tällaisen muutosprosessin aikana hyvä ottaa aikaa yhteisen suunnan hakemiselle. Mitä taustayhteistyösopimus pitää sisällään ja mihin molemmat osapuolet sitoutuvat? Mitä luterilainen katsomuskasvatus ja hartauselämä meidän lippukunnassa tarkoittaa, miten se toteutuu eri tilanteissa ja kuinka partion ryhmien johtajia siihen tuetaan? Mitä muuta tehdään ja sovitaan yhdessä?

Peruskirjaprosessin eteneminen

Peruskirjaan on tehty maailmanjärjestöjen toivomat muokkaukset ja Partioneuvosto on lausunut siitä jäsenkokoukselle 19.4.2020 olleessa kokouksessa ja ottanut samalla kantaa partion ja Suomen ev.lut. kirkon suhteisiin: "Partioneuvosto katsoo peruskirjan päivitysprosessin tiivistäneen partion ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon välistä keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä kaikilla tasoilla. Partioneuvosto pitää hyvänä, että Suomen Partiolaisten ja kirkkohallituksen välistä valtakunnallista yhteistyösopimusta päivitetään parhaillaan vuodeksi 2021, jotta kumppanuus olisi entistä tiiviimpää ja selkeämmin määritelty. Ehdotus peruskirjaksi takaa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla hyvän yhteistyön jatkumisen ja mahdollistaa uusien katsomuskasvatukseen liittyvien avauksien tekemisen tulevaisuudessa." 

Lopullisen hyväksynnän peruskirjalle antaa marraskuussa 2020 pidettävä Suomen partioliasten jäsenkokous. 

Tarkemmat sisällöt sovitaan paikallistasolla

Taustayhteisösopimuksessa lippukunta ja seurakunta määrittelevät yhteistyönsä sisällön eli esimerkiksi millaista hengellistä kasvatusta lippukunta tarjoaa ja osallistuuko lippukunta seurakunnan toimintaan. Tässä muutosvaiheessa onkin entistä tärkeämpää se, että taustayhteisösopimukset ovat ajan tasalla ja että niihin liittyviä yhteistyötapaamisia järjestetään säännöllisesti. Tilojen ja resurssien lisäksi on hyvä sopia myös partiokasvatukseen liittyvistä asioista, kuten hengellisen kasvatuksen toteutumisen periaatteista. Tähän apuvälineeksi sopii esimerkiksi Hengellisyys partiossa -esite.

Päivitetty